A chart worth holding on to!

2013-03-15

I vår förvaltningsmodell har vi frihetsgrader att röra oss inom hela bolagets kapitalstruktur. På vårt språk kallar vi detta för multistrategi. Vår uppgift är att hitta god riskjusterad avkastning till våra andelsägare. Enkelt uttryckt fördelar vi våra investeringar i nedanstående tre kategorier

  1. företagsobligationer där vi tycker räntenivån är attraktiv
  2. aktier för att vi ser utrymme för uppvärdering, alternativt skydda oss för kursfall om en specifik aktie, eller marknad är övervärderad
  3. på ett strukturerat sätt äga aktier med hög och uthållig utdelningsnivå.

Det är kring den sista investeringsstrategin jag hade tänkt utveckla vårt angreppssätt i detta marknadsbrev. Det absolut viktigaste om man söker högavkastande aktier är att välja bolag med finansiella förutsättningar att upprätthålla och helst öka utdelningsnivån. Personligen föredrar jag bolag med en affärsmodell där man har god visibilitet kring framtida investeringsprogram och omsättning, gärna långt fram i tiden. Exempel på företag av den här typen kan vara fastighetsbolag, telekomoperatörer och vissa företag inom oljeservicesektorn. Ett vanligt nyckeltal värt att följa är bolagets så kallade free cash flow yield (FCFY). Enkelt uttryckt visar det bolaget (positiva) kassaflöde generat efter kassaflödet från rörelsen minus investeringar, i förhållande till börsvärdet.

Vi följer och investerar sedan en tid tillbaka i en portfölj av bolag vi tagit fram som vi benämner Nordic High Dividend Yield. Grafen nedan visar den norska delen av den portföljen, och hur den utvecklats jämfört med OBX-index (Norges motsvarighet till OMX).

Källa: Norron

Källa: Norron

Dessa bolag har sedan 2011-12-30 utvecklats drygt 30 procent bättre än OBX! Skälen till detta är naturligtvis flera. Investerare söker sig till kapitalstarka företag i tider av oro, raterna för riggoperatörer har stigit och utbudet av nya riggar som tidigare byggts på spekulation, har minskat efter finanskrisen.

Grafen nedan visar FCFY på denna portfölj på prognoserna för 2013.

Källa: Norron

Källa: Norron

Trots en stark utveckling för portföljen så ser det prognosticerade kassaflödet minst sagt imponerande ut för 2013. Direktavkastningen på den norska portföljen är för närvarande ca 10 procent. Vi förväntar oss naturligtvis inte samma överavkastning framöver, men i en fond med absolut avkastning som målsättning, så innebär en sådan hög direktavkastning ett väsentligt skydd för värdefall om börsen utvecklas negativt.

En annan aspekt värt att beakta är säsongsmönstret på börsen. Grafen nedan visar den kvartalsvisa avkastningen på SBX (inklusive utdelning) sedan 2004. Värt att notera är att årets andra kvartal brukar vara problematiskt. Kanske finns det skäl att vara något mer försiktig, nu när såväl aktier som företagsobligationer utvecklats väl. I detta perspektiv är det inte osannolikt att vi ökar vår exponering mot aktier med hög och uthållig direktavkastning.

Procentuell utveckling kvartal 2

Procentuell utveckling kvartal 2
Källa: Norron

Störst exponering mot vår högavkastande nordiska portfölj erhåller du via Norron Target och Norron Select.

Ulf Frykhammar

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.