Norron söker ansvarig för Compliance- och Riskfunktionen

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär ett ansvar för Compliance- och Riskfunktionen och du rapporterar direkt till VD.

Du utformar en årsplan för compliancearbetet och arbetet i riskfunktionen och arbetar med att ta fram och utveckla riktlinjer, policys och instruktioner för verksamheten. 

Du har i uppgift att implementera riktlinjer, policys och instruktioner i verksamheten. 

Du har ansvar för att utbilda och informera medarbetarna om aktuella externa och interna regelverk. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på vad som händer inom regelutveckling på marknaden och analyserar vad som träffar verksamheten. Resultatet kommunicerar du till ledning och styrelse. 

Du arbetar operativt med att identifiera, mäta och analysera risker liksom att göra kontroller och sammanställa resultatet av dessa mätningar i material för ledning och styrelse samt för rapportering till FI. 

Exempel på övriga uppgifter är: 

• Ansvara för pre-trade compliance i Bloomberg 

• Månadsvisa kontroller av operativa risker och compliancerisker. 

• Ansvara för årlig analys och självgranskning av operativa risker samt av identifierade och potentiella compliancerisker. 

• Leda bolagets IKLU arbete. 

• Kvartalsvis skriftlig rapportering till styrelsen av arbetet med risk och compliance i verksamheten. 

• Hantering, uppföljning och rapportering av hållbarhetsrisker.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av arbete med compliance- och/eller riskkontroll i den finansiella sektorn. 

Det är en fördel om du har haft ansvar för något område och är van vid att driva dig själv och att ta egna initiativ.

Vi ser det som positivt om du har arbetat i kapitalförvaltningsverksamhet under FI:s tillsyn. 

En förutsättning är att du är van vid att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsmedveten och observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. 

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. 

Du är en skicklig kommunikatör, skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren. Det är viktigt att du är beslutsför, tar egna initiativ och startar aktiviteter. Tillsammans med andra är du lyhörd och smidig, visar respekt och har lätt att samarbeta. 

Du har ett stort engagemang och anstränger dig för att nå målen. Du sprider energi och entusiasm kring dig. 


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.