Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete i Norron

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Norrons investeringsverksamhet har en direkt och indirekt påverkan på de marknader där investeringsobjekten är verksamma.

Styrelsen i Norron har antagit en hållbarhetspolicy för verksamheten. Syftet med denna policy är att sätta riktlinjer för hur Norron skapar en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten och dess medarbetare, investerare, samarbetspartners och övriga intressenter. Policyn ska även skapa ett ramverk för att Norrons förvaltning gör ansvarsfulla investeringar i de marknader där vi är aktiva.

Norron är medlem ("signatory") av UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information besök www.unpri.org.

Norrons värderingar

Norron ska i sin verksamhet främja ett sunt och hållbart samhälle. Norron och dess anställda ska visa omtanke, respekt och öppenhet mot samarbetspartners och anställda. I vårt företagande och förvaltning ska vi visa

•    Att vi respekterar mänskliga rättigheter
•    Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
•    Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
•    Att vi följer lagar och förordningar

Norron ska genom utbildning och information alltid hålla en hög kunskapsnivå bland medarbetare för att deras förhållningssätt, engagemang och kan föras vidare till samarbetspartners, leverantörer och andra intresenter. Därmed blir hållbarhet en viktig del av medarbetarnas kompetens.

Bolagets arbete med hållbarhet ska vara transparent mot våra intressenter, genom kontinuerlig uppföljning och rapportering.

Hållbarhetsfaktorerna ska vara ett naturligt inslag i bolagets innovativa affärsmodell och förvaltning.