Skip to main content

Norron forvalter seks forskjellige fond i ulike risikoklasser. Fondene er klassifisert som UCITS V. * med et absolutt avkastningsmål, relativt til risikoen I det respektive fond. Forvaltningsteamet benytter seg av velkjente metoder for så vel forvaltningsstrategier som risikotaging. Vi har valgt å skille på fond med risiko (standardavvik) høyere enn 10% og de som ligger lavere.
Fondsforvalterne hare en betydelig andel av deres personlige finansielle formue direkte eller indirekte investert I selskapet’s fond. Our Asset Managers have a significant share of personal financial means directly or indirectly invested in the company’s funds.

Lese mer om våre fond

Norron Premium er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske rentebærende instrumenter.
Les mer

Norron Preserve er et aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak investerer i nordiske rentebærende instrumenter med en løpetid på -1 til 3 år.
Les mer

Norron Target er en lavrisikofond som har som mål å levere en avkastning over tid som överstiger OMRX T-Bill med mer enn 5%.
Les mer

Norron Select styres med en estimert risiko i størrelsesorden 5-15%, hvor variasjonen i risikotaking bare er en viktig funksjon.
Les mer

Norron Alpha er en markedsnøytral fond basert på vårt eneste svenske aksjefond, Norron Active. Fondets mål er å oppnå en positiv avkastning uavhengig av børsretningen.
Les mer

Norron Active er et aktivt forvaltet fond med fokus på svenske aksjer. Fondet kan også investere i aksjer i de andre nordiske landene.
Les mer

Norron Sustainable Equity er et aktivt forvaltet bærekraftsfond med fokus på nordiske aksjer og langsiktig.
Les mer

Merk at et fonds historiske avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Verdien av fondsenhetene kan både øke og redusere som følge av blant annet markedsutvikling, lederens ferdigheter, fondets risikostyring og administrasjonsgebyrer. Avkastningen kan være negativ som følge av prisfall, og det er derfor ikke sikkert at du mottar hele beløpet på innskuddet.
* UCITS V «Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities» er en av de nyeste versjonene av EU-direktivet som kvalifiserer et fond for distribusjon i alle EU-land.