Skip to main content

Norron förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. De är alla handlade dagligen. De personer som ansvarar för förvaltningen har en betydande andel av sina egna finansiella medel direkt eller indirekt investerade i bolagets fonder.

Vi erbjuder ett spektrum av fonder i olika riskklasser. Fonderna är UCITS V-klassade* och har ett absolut avkastningsmål, relaterat till risknivån i respektive fond. Vi använder beprövade metoder för såväl förvaltningsstrategier som risktagande. Läs mer om Norrons fonder nedan.

Läs mer om våra fonder

Norron Premium är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i nordiska räntebärande instrument.
Läs mer

Norron Preserve är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i nordiska räntebärande instrument med en löptid på -1 till 3 år.
Läs mer

Norron Target är en fond som med lågt risktagande har målsättningen att leverera en avkastning som över tiden överstiger OMRX T-Bill med mer än 5%.
Läs mer

Norron Select förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15%, där just variationen i risktagande är ett viktigt inslag.
Läs mer

Norron Active är en aktivt förvaltad fond med inriktning på svenska aktier, fonden kan också investera i aktier i de övriga nordiska länderna.
Läs mer

Norron Sustainable Equity är en aktivt förvaltad
hållbarhetsfond med fokus på
nordiska aktier och långsiktighet.
Läs mer

Notera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av bl a marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ pga kursnedgångar och det är därmed inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta belopp.
* UCITS V ”Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities” är den senaste versionen av EU-direktivet som kvalificerar en fond för distribution i samtliga EU-länder.