Skip to main content

Norron AB grundades 2010. Bolaget har för närvarande 13 medarbetare, varav 9 arbetar i förvaltarteamet.
Norron ägs till 48% av Aker ASA och resterande 52% av personalen. Norrons förvaltare har en betydande andel av sina egna finansiella medel direkt eller indirekt investerade i bolagets fonder.

Värdering och administration separerad från förvaltning

För att säkerställa kvalitet och oberoende har Norron separerat fondförvaltningen från fondernas värdering och administration till FundRock Management Company S.A i Luxemburg. FundRock är fondbolag och Norron AB är ett värdepappersbolag och förvaltare av fonderna. FundRock är även global distributör av fonderna.

Organisation och arbetssätt

Styrelsen är ytterst ansvarig för Bolaget och dess verksamhet, däribland att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler. Styrelsens sammansättning säkerställer erforderlig kompetens och erfarenhet från den finansiella sektorn med såväl externa ledamöter som representation från bolagets företagsledning och operativa verksamhet.

VD:s arbetsuppgifter består bland annat i att sköta Bolagets löpande förvaltning, ansvara för utveckling av verksamheten och personalansvar. VD är övergripande ansvarig för att övervaka utlagda delar av verksamheten, samt ansvarig för kontakter med myndigheter. VD rapporterar till styrelsen.

Bolagets styrelse har fastställt en arbetsordning för styrelsens arbete, en VD-instruktion samt en ”fullmaktsmatris” med syfte att tydliggöra arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

VD i bolaget är Alexander Zetterquist. Han har haft olika positioner inom finansbranschen med ansvar för riskhantering, ekonomi och administration under sammanlagt 15 år. Han har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen. Alexander innehar även rollen som ansvarig för riskfunktionen och arbetar åtskild från förvaltningen. Som riskansvarig rapporterar han till styrelsen kvartalsvis samt vid behov.

Styrelsen har fastställt riktlinjer och rutiner för funktionen för regelefterlevnad. Bolaget har utkontrakterat funktionen till Spera Advisory AB och ansvarig Compliance Officer är Eva Wågberg. Ansvaret består i att dels ge råd och stödja verksamheten i regelrelaterade frågor samt uppföljning av regelefterlevnaden via periodiska kontroller. Funktionen lämnar skriftliga kvartalsrapporter till styrelsen.

Uppdraget för Internrevision utförs av FCG Risk&Compliance AB. Uppdraget utförs årligen med stöd av den av styrelsen fastställda revisionsplanen. Styrelsen erhåller en årlig revisionsrapport.

Den del av verksamheten som berör ekonomifunktionen och periodisk rapportering till Finansinspektionen är utlagd till Ecit Services AB. Bolagets riskfunktion utför regelbundna kontroller för att säkerställa att den utlagda verksamheten sker i enlighet med gällande uppdragsavtal och lagar och föreskrifter.

Bolagets externrevisor är William Jeirud på KPMG.