Skip to main content

Norron exkluderar verksamheter som vi bedömer inte uppfyller våra grundläggande hållbarhetskrav. Det innebär att vi inte investerar i dessa verksamheter. Vi har valt att i vissa fall tillåta att max 5 % av omsättningen kommer från en exkluderad aktivitet. Detta för att dels möjliggöra för företag att ställa om sin verksamhet, dels för att kunna investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet syftar till ett annat ändamål.

Vi exkluderar

Pornografi
Norron exkluderar bolag som producerar pornografiskt material. Det finns även bolag som distribuerar pornografiskt material i sin verksamhet, t.ex. hotellverksamheter genom pay per view-utbudet eller mediehus där pornografi finns med som en del av programutbudet. Sådan distribution undantas dock från definitionen eftersom det endast motsvarar en mycket liten del av bolagets totala omsättning.
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Tobak
Norron exkluderar bolag som producerar och distribuerar tobak. Med tobak avses snus, cigaretter (inkl. e-cigaretter), pip- och tuggtobak samt andra relaterade beroendeframkallande nikotinprodukter. Komponenter såsom pappers- eller plastkomponenter och förpackningar omfattas inte av definitionen. Tobak distribueras emellertid ofta i näringsverksamheter med annat ändamål såsom matbutiker eller snabbköpskedjor. Sådana verksamheter omfattas inte av definitionen.
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Cannabis
Norron exkluderar bolag som producerar och/eller distribuerar cannabis. Komponenter såsom pappers- eller plastkomponenter och förpackningar omfattas inte av definitionen. Cannabisproduktion och distribution för medicinskt bruk (receptbelagda läkemedel) omfattas inte heller av definitionen.
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Alkoholproduktion
Med alkoholproduktion avses produktion av alkoholhaltiga drycker med berusningseffekt. Således omfattas inte aktiviteter där alkohol produceras i andra syften, såsom rengöring, hudvård m.m. Vi har valt att inte exkludera och sätta en procentsats på distribution av alkohol då detta hade påverkat möjligheten att investera i andra branscher med andra ändamål, såsom hotellbranschen. Detta förutsätter dock att alkoholdistributionen inte är en väsentlig del av den totala omsättningen och beslut om detta tas i varje enskilt fall.
Produktion: Max 5% av omsättningen

Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen inkluderar klusterbomber, landminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Norron exkluderar bolag som producerar och distribuerar dessa vapen samt bolag som producerar väsentliga komponenter som är särskilt utformade endast i syfte att användas för dessa produkter.
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Konventionella vapen
Norron exkluderar verksamheter som producerar eller distribuerar konventionella vapen, dvs. produkter som används för militär krigsföring, såsom gevär, bomber, missiler m.m. Definitionen inkluderar även produktion av väsentliga komponenter till sådana vapen, där komponenten utformas och produceras endast i syfte att framställa vapen för krigsföring. För det fall det råder tvivel om produktens huvudsakliga syfte samt vad det primära ändamålet med produkten är gör Norron en bedömning i varje enskilt fall.
Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Kommersiell spelverksamhet (gambling)
Norron exkluderar bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (gambling). Med kommersiell spelverksamhet avses spel på betting, kasinon, spelautomater eller poker online. Datorspel (gaming) omfattas inte av definitionen.
Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Olja, gas och kol (fossila bränslen)
Norron exkluderar bolag som utvinner olja, gas och kol samt bolag vars huvudsakliga verksamhet syftar till att underlätta och ge förutsättningar för utvinning av olja, gas och kol. I det enskilda fallet kan Norron investera i bolag som använder fossila bränslen för energiproduktion, förutsatt att bolaget tydligt kan uppvisa mål och arbete för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet.
Utvinning: Max 5% av omsättningen

Korruption
Norron exkluderar bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att det finns betydande risker för korruption eller ekonomisk brottslighet. Vad gäller incidenter i portföljbolag där det blir känt att bolaget har ett bristande arbete, i förhållande till bolagets verksamhet och storlek, avseende att motverka korruption gör vi en bedömning i varje enskilt fall av hur allvarlig incidenten är. I detta arbete involveras Norrons ESG & Ownership Council vars primära uppgift då är att bistå förvaltaren i bedömningen av incidenten samt rekommenderar lämplig åtgärd. I dessa fall tar Norron som regel först kontakt med bolaget förutsatt att incidenten inte är av så allvarlig karaktär att en avveckling av innehavet är motiverat.

Bolag som bryter mot internationella normer
Norron exkluderar bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att internationella normer inte efterlevs. Vad gäller incidenter i portföljbolag där det blir känt att bolaget brutit mot internationella normer, såsom exempelvis mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, barns rättigheter eller miljönormer, gör vi en bedömning i varje enskilt fall av hur allvarlig incidenten är. I detta arbete involveras Norrons ESG & Ownership Council vars primära uppgift då är att bistå förvaltaren i bedömningen av incidenten samt rekommenderar lämplig åtgärd. I dessa fall tar Norron som regel först kontakt med bolaget förutsatt att incidenten inte är av så allvarlig karaktär att en avveckling av innehavet är motiverat.

Särskilt om hedgingstrategier
Som en del av Norron Target och Norron Selects investeringsstrategier använder fonderna hedgingstrategier i syfte att uppnå investeringsmål och för att justera risk. I denna del av förvaltningen beaktar fonderna inte hållbarhetsfaktorer. Vad gäller fondens placeringar i övrigt måste förvaltaren alltid beakta exkluderingskriterierna ovan.