Skip to main content

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Finansmarknadsaktör Norron AB, 549300797MRPM953BJ78
Publiceringsdatum: 2022-12-29

Sammanfattning

Norron AB, 549300797MRPM953BJ78, beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer.

Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Norron AB.

Denna redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till den 31 december år 2022.

I Norrons investeringsunivers ingår flera olika typer av verksamheter och således även olika typer av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Norron beaktar därför ett brett urval av klimat- och miljörelaterade indikatorer samt indikatorer för sociala förhållanden och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor. I arbetet med att begränsa dessa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer tillämpar Norron i ett första steg exkluderingskriterier för alla våra fonder. Vidare gör Norron en bedömning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer för de investeringar som Norron gör i underliggande fonder, med undantag för investeringar där data för dessa faktorer inte finns tillgänglig. I första hand använder Norron då data som tillhandahållits av portföljbolaget och i andra hand används även data från tredjepartsleverantörer. I syfte att befintliga portföljbolag ska minska sin negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer bedriver Norron ett påverkansarbete genom aktivt aktieägarengagemang i enlighet med Norrons principer för aktieägarengagemang.

Denna redogörelse innehåller inte data för dessa hållbarhetsfaktorer, utan data kommer för år 2022 att publiceras senast den 30 juni 2023. Först då kommer redogörelsen kunna innehålla förklaringar för de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer samt vidtagna och planerade åtgärder samt mål för nästa referensperiod.

Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Norron prioriterar nedanstående indikatorer för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Denna redogörelse innehåller inte data för dessa hållbarhetsfaktorer, utan dessa kommer för år 2022 att publiceras senast den 30 juni 2023. Först då kommer redogörelsen kunna innehålla förklaringar för de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och mål för nästa referensperiod.

Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

Indikator på negativa konsekvenser för hållbar utveckling Mått Konsekvenser
år 2022
Konsekvenser
år 2021
Förklaring Vidtagna åtgärder, och planerade åtgärder och mål för nästa referensperiod
Klimatrelaterade indikatorer och andra miljörelaterade indikatorer
Utsläpp av växthusgaser 1. Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Scope 2-växthusgasutsläpp Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Scope3-växthusgasutsläpp Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Sammanlagda utsläpp av växthusgaser Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
2. Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet Investeringsobjektets växthusgasintensitet Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas Verksamheter med utvinning av kol, gas och olja (fossila bränslen) som överskrider 5 % är exkluderade.
5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion Investeringsobjektets andel av icke- förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört Med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan Energiförbrukning i GWh per miljon euro i intäkter från investeringsobjekt,

per sektor med stor klimatpåverkan

Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Biologisk mångfald 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald Andel av investeringar i investeringsobjekt medplatser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Vatten 8. Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Avfall 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Indikatorer för sociala förhållanden och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor
Sociala förhållanden och personalfrågor 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag Andel av investeringar i investeringsobjekt som har  varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller Mekanismer för klagomålshantering av brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer  för multinationella företag Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
13. Jämnare könsfördelning i styrelserna Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i investeringsobjekt, uttryckt i  procentandel av samtliga styrelseledamöter Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor,

klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas Verksamheter med produktion och distribution av kontroversiella vapen är exkluderade.
Indikatorer som gäller för investeringar i statliga och överstatliga enheter
Miljö 15. Växthusgasintensitet Investeringsobjektens växthusgasintensitet Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor kommer att beaktas när fonderna investerar i statliga enheter
Sociala aspekter 16. Investeringsobjektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, Förenta nationernas principer och i förekommande fall, nationell lagstiftning. Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor kommer att beaktas när fonderna investerar i statliga enheter
Andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Utsläpp 4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp Andel av investeringar i investeringsobjekt utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp som syftar till att anpassa sig till Parisavtalet Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a  Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas
Bekämpning av korruption och mutor 15. Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor Andel investeringar i enheter utan policy för bekämpning av korruption och mutor i enlighet med FN:s konvention mot korruption Data publiceras första gången senast den 30 juni 2023 n/a  Negativa konsekvenser för denna hållbarhetsfaktor beaktas

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Styrelsen har den 2021-12-08 beslutat om en policy för ansvarsfulla investeringar som ligger till grund för arbetet med att minska påverkan från Norrons investeringar. Jämte policyn för ansvarsfulla investeringar finns exkluderingskriterier som ska tillämpas för alla fonder.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att arbetet bedrivs enligt bolagets strategi. VD ansvarar för att den implementeras i verksamheten genom strategier och processer. Portföljförvaltaren ansvarar för att bedöma och välja in bolag och inom ramen för detta arbete identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer inom respektive fond. Hållbarhetsansvarig ger råd och stöd i arbetet med att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Compliance funktionen kontrollerar att verksamheten efterlever upprättade strategier och processer.

Negativa konsekvenser som kan finnas i de investeringar som Norron gör, direkt i verksamheten eller indirekt i bolagets värdekedja (uppströms och nedströms), kan inbegripa:

  • Negativ påverkan på miljön och klimatet. Exempelvis allvarliga miljöskador genom utsläpp till luft, vatten eller mark, växthusgasutsläpp, förlust av biologisk mångfald och avskogning.
  • Negativ påverkan på arbetstagares rättigheter, mänskliga rättigheter eller barns rättigheter. Exempelvis kränkningar av arbetstagares rättigheter som stadgats i ILO:s åtta kärnkonventioner, kränkningar av mänskliga rättigheter som stadgats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, EU-stadgan eller Barnkonventionen.
  • Negativ påverkan genom ekonomisk eller annan brottslighet. Exempelvis korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.

I Norrons investeringsunivers ingår flera olika typer av verksamheter och således även olika typer av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Norron beaktar därför ett brett urval av klimat- och miljörelaterade indikatorer samt indikatorer för sociala förhållanden och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor. I arbetet med att begränsa dessa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer tillämpar Norron i ett första steg exkluderingskriterier för alla våra fonder. Vidare gör Norron en bedömning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer för de investeringar som Norron gör i underliggande fonder, med undantag för investeringar där data för dessa faktorer inte finns tillgänglig. I första hand använder Norron då data som tillhandahållits av portföljbolaget och i andra hand används även data från tredjepartsleverantörer. I syfte att befintliga portföljbolag ska minska sin negativa påverkan på hållbarhetspersoner bedriver Norron ett påverkansarbete genom aktivt aktieägarengagemang i enlighet med Norrons principer för aktieägarengagemang.

Norron exkluderar:
Pornografi
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Tobak
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Cannabis
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Alkoholproduktion
Produktion: Max 5% av omsättningen

Kontroversiella vapen
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Konventionella vapen
Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Kommersiell spelverksamhet
Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Olja, gas och kol
Utvinning: Max 5% av omsättningen

Norron exkluderar även bolag där det finns betydande risker för korruption eller ekonomisk brottslighet samt bolag som bryter mot internationella normer (såsom exempelvis mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, barns rättigheter eller miljönormer).

Genom denna exkludering minskar Norron exponeringen mot huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Norron har valt att beakta ytterligare två indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

  • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp
  • Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor

Norron rapporterar på indikatorn företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp eftersom Norron har satt vetenskapliga klimatmål verifierade av Science Based Targets initiative. Detta innebär att Norron följer upp hur stor andel av de investeringar som fonderna har som har fått verifierade mål av Science Based Targets. Norrons målsättning är att obligationsportföljen till 2026 ska bestå av minst 50 % investeringar med ett verifierad vetenskapligt klimatmål och att aktieportföljen till 2026 ska bestå av minst 52 % sådana investeringar. Till 2040 ska alla Norrons innehav ha verifierade vetenskapliga klimatmål.

För Norron är det av största vikt att bolagen vi investerar i har ett aktivt arbete för att minska sin klimatpåverkan och vill bidra till att nå Parisavtalet. En målsättning är förvisso ingen garanti för att målet kommer att uppnås, men det uttrycker bolagets tydliga ambition och förståelse för frågan. Det medför även krav på konsistent rapportering och möjlighet till uppföljning.

Norron rapporterar på indikatorn om hur stor andel av investeringarna som inte har någon policy för bekämpning av korruption då detta är en viktig parameter i vår bedömning för både god bolagsstyrning och minimiskyddsåtgärder för de hållbara investeringarna. Målsättningen är att alla bolag som Norron investerar i ska ha en sådan policy på plats. I ett mindre bolag finns förståelse för att policyer inte finns på plats vid investeringstillfället, och i dessa fall kommer Norron arbeta aktivt för att påverka bolaget att upprätta en sådan policy.

För Norron är det väsentligt att alla bolag som vi investerar i tar risken för korruption på allvar och vidtar åtgärder för att minimera riskerna för korruption. En policy är både ett ställningstagande och ett verktyg för att göra detta.

Norron nyttjar i första hand data från portföljbolagets års- och/eller hållbarhetsredovisning samt eventuellt kompletterande hållbarhetsformulär som bolaget publicerar. Förvaltaren nyttjar även data från det hållbarhetsformulär som Norron årligen skickar ut till alla portföljbolag som syftar till att samla in likvärdig data från alla investeringar.

För att följa upp investeringarnas klimatmål används Science Based Targets initiatives databas, och för att mäta andelen signatärer av Global Compact används Global Compacts databas.

Vid bedömningen av om en investering bidrar till något av fondens hållbara investeringsmål samt till något av de Globala målen görs en kvantitativ och kvalitativ analys av bolagets externa kommunikation samt annan offentlig information som finns tillgänglig om bolaget (såsom ratings, revisioner etc.).

För att säkra datakvaliteten nyttjar förvaltaren så långt det är möjligt data som tillhandahållits direkt från bolaget. I de fall bolaget inte tillhandahåller tillräcklig data kan estimat från tredjepartsleverantörer komma att användas, men estimat ska undvikas så långt det är möjligt. All datahantering sker i portföljförvaltningssystemet.

En begränsning i metoden för att mäta och följa upp hur fonden främjar sociala och miljörelaterade egenskaper är att alla bolag inte publicerar alla data som behövs för att göra en fullvärdig analys. Dessutom kan beräkningsgrunderna för bolagens rapportering skilja sig åt då det i nuläget inte finns en enhetlig standard för alla data. Förvaltaren är medveten om denna begränsning och gör således en kvalitativ och kvantitativ bedömning av respektive investering och dokumenterar analysen. Denna analys kommer förenklas av att rapporteringsstandarder kommer börja gälla för flertalet av de bolag fonden investerar i de kommande åren. Förvaltaren bedömer dock att denna begränsning inte hindrar främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper i fonden, eller hindrar syftet att främja de Globala målen och Agenda 2030s uppfyllelse.

När data inte finns tillgänglig från bolaget kan estimat från tredjepartsleverantörer nyttjas. Förvaltaren är medveten om att dessa estimat inte alltid är korrekta och nyttjar därför dessa med försiktighet. Förvaltaren uppger alltid källan till den data som används i analysen och rapporteringen av data.

Strategier för engagemang

Som portföljförvaltare av fonderna ingår det i Norrons förvaltningsuppdrag att företräda fonderna i ägarfrågor kopplat till aktieägandet i de bolag som Norron investerar i. Vid varje aktieägarengagemang åligger det Norron att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse. Norron anser att det är genom en aktiv förvaltningsfilosofi som största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna genereras.

Norron tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Ägarstrategin går ut på att följa en produktiv ägar- och förändringsstrategi och arbeta tillsammans med portföljbolagen där det kontinuerligt förs en dialog med de bolagen som fonderna investerar i. På så vis kan Norron följa upp och påverka portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det bidrar till att fonderna uppnår sina hållbarhetsegenskaper. Interaktion sker löpande genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, tredjepartsanalytiker, case studies samt genom att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor.

I egenskap av investerare arbetar Norron tillsammans med portföljbolagen och följer en vänlig ägar- och förändringsstrategi där det kontinuerligt förs en dialog med de bolag som vi investerar i. På så vis kan vi påverka och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det motsvarar Norrons krav och förväntningar. Norrons personal deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete.

Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas i en ESG-databas. På så vis kan vi på ett effektivt och överskådligt sätt följa upp bolagens hållbarhetsarbete och övervaka hållbarhetsriskerna samt huvudsakliga negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling i fonderna.

Bolag som Norron investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden. Analysen grundar sig på den information som vi löpande samlar in om bolagen samt på extern analys. I den löpande analysen beaktas hållbarhetsfaktorer både för enskilda investeringar och på en övergripande fondnivå. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper.

Om en incident sker i ett bolag som fonden är investerad ska en bedömning göras av incidentens allvarlighetsgrad:

  • Om incidenten är av mindre allvarlig karaktär ska incidenten dokumenteras för kännedom.
  • Om incidenten är betydande ska verksamheten kontaktas för uppföljning.
  • Om incidenten är av mycket allvarlig karaktär ska bolaget föras upp på Norrons ESG Watchlist tills att bolaget vidtagit åtgärder som styrker att incidenten åtgärdas och att styrning finns på plats för att liknande incidenter inte kommer ske igen. När ett bolag är satt på ESG watchlist får nya investeringar inte göras i bolaget. Om Bolaget inte visar på tillräckliga åtgärder utifrån incidentens karaktär och omfattning, kan ett beslut fattas om att bolaget ej längre är investeringsbart.

Hänvisningar till internationella standarder

Norron är signatärer till FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt FN Global Compact och arbetar i enlighet med de sex principerna för ansvarsfulla investeringar och de tio principerna för hållbart företagande. Dessa principer ska ligga till grund för förvaltningen och tas i beaktande vid varje investering. Norron har som mål att alla bolag vi investerar i ska bli signatärer till FN Global Compact. Norron följer löpande upp andelen bolag som fonderna har investerat i som är signatärer till Global Compact och arbetar aktivt genom dialog med de bolag som inte är signatärer till Global Compact för att förmå dem att bli detta.

De investeringar som Norron klassificerar som hållbara investeringar ska ha policyer och processer för att säkerställa efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i egen verksamhet och i leverantörsled.

Norron har antagit vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål vilka har godkänts av Science Based Targets initiativ. Norrons målsättning är att obligationsportföljen till 2026 ska bestå av minst 50 % investeringar med ett verifierad vetenskapligt klimatmål och att aktieportföljen till 2026 ska bestå av minst 52 % sådana investeringar. Till 2040 ska alla Norrons innehav ha verifierade vetenskapliga klimatmål.

Något framåtblickande klimatscenario används inte i förvaltningen i nuläget, utan arbetet för att minska klimatpåverkan från fonderna utgör i nuläget en mätning av andelen bolag som har satt mål i enlighet med Science Based Targets.

Historisk jämförelse

Ingen tidigare data. En historisk jämförelse kommer att publiceras första gången under 2024.