Beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling
Som en del av Norrons hållbarhetsanalys beaktas investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Att beakta negativa konsekvenser i investeringsprocessen kan leda till fördelar inte bara på finansmarknaderna utan även stärka motståndskraften i hela ekonomin och stabiliteten i det finansiella systemet. Därigenom kan det i slutändan påverka finansiella produkters risk och avkastning.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling kan vara relaterat till både klimat- och miljö samt sociala faktorer. För att identifiera en investerings klimat- och miljörelaterade huvudsakliga negativa konsekvenser bedömer förvaltarna t.ex. investeringens växthusgasutsläpp och energikonsumtion/intensitet, exponering mot fossila bränslen och icke-förnybar energi, avfallshantering samt påverkan på biologisk mångfald och vatten. Vidare utgör viktiga sociala faktorer bland annat incidenter eller negativa händelser kopplade till arbetstagarförhållanden och ersättningsstruktur, brott mot internationella normer eller brister i efterlevnaden av UN Global Compact, brister i bolagsstyrning eller i processer för övervakning av incidenter m.m.

Norron hanterar och vidtar åtgärder relaterade till huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med investeringsprocessen för fonderna.

Beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i investeringsprocessen
Arten och omfattningen av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling kan variera beroende på sektorstillhörighet, region, verksamhetstyp, typ av finansiellt instrument m.m. I syfte att hantera dessa hållbarhetsfaktorer och risker är beaktandet av potentiella investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling en integrerad del av Norrons investeringsprocess. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas i investeringsprocessen tillsammans med de relevanta finansiella riskerna och de relevanta hållbarhetsriskerna. Alla dessa faktorer är väsentliga för att på ett metodiskt tillvägagångssätt optimera den riskjusterade avkastningen för respektive fond.

Norrons investeringsprocess är uppdelad i tre huvudområden som hanterar fondens exponering mot huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling i olika skeden av investeringsprocessen och med olika metoder.

1. Fastställande av investeringsunivers
Norrons investeringsunivers bestäms utifrån faktorer såsom geografiskt område, typ av finansiellt instrument, sektorer och eventuella ytterligare begränsningar i respektive fonds förvaltningsmandat. Dessa framgår i förköpsinformationen för respektive fond. Fondernas investeringsunivers bestäms därutöver genom exkludering av särskilda sektorer där Norron bedömer att hållbarhetsriskerna och de negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling till sin natur är omotiverat höga och för betydande. I detta steg är det således inte de specifika hållbarhetsriskerna eller negativa konsekvenserna som en enskild investering är förknippad med som bedöms, utan den specifika sektorns övergripande exponering gentemot dessa. Genom att på förhand exkludera vissa sektorer från investeringsuniverset kan således de största hållbarhetsriskerna och de mest betydande negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling undvikas. Mer information om vilka exkluderingskriterier som tillämpas för Norrons fonder finns på vår hemsida under fliken Exkluderingskriterier.

2. Investeringsanalys
Investeringsanalysen består av fundamental och kvantbaserad analys, subjektiv bedömning av investeringens förutsättningar att generera finansiell avkastning, det finansiella instrumentets egenskaper samt vilka hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som en investering är förknippat med. Som underlag för analysen använder Norron både internt upparbetad och extern analys. Samtliga dessa faktorer påverkar Norrons beslut huruvida en investering ska genomföras eller inte. Bedömer Norron att bolagets finansiella utsikter inte är tillräckliga, att hållbarhetsriskerna i bolaget är för höga eller att investeringen är förknippad med alltför betydande negativa konsekvenser för en hållbar utveckling, samtidigt som bolaget inte har en plan eller process för hur bolaget ska komma tillrätta med problemen eller hantera dessa risker, är en investering i bolaget inte aktuell.

3. Aktivt ägande
Det är genom det aktiva ägandet som Norron kan påverka en investerings förändrings eller förbättringsarbete både i relation till finansiella och hållbarhetsrelaterade faktorer. Norron anser att det är genom en aktiv förvaltningsfilosofi som största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna genereras. Den aktiva förvaltningsfilosofin delas upp i tre huvudområden för aktivt ägarskap; (i) interaktion, (ii) struktur och process och (iii) löpande analys.

Interaktion
I egenskap av investerare arbetar Norron tillsammans med portföljbolagen och följer en vänlig ägar- och förändringsstrategi där det kontinuerligt förs en dialog med de bolag som vi investerar i. På så vis kan vi påverka och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det motsvarar Norrons krav och förväntningar. Interaktion sker genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, möten med tredjepartsanalytiker, case studies samt att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Norrons personal deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete.

Struktur och process
Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas i en ESG-databas. På så vis kan vi på ett effektivt och överskådligt sätt följa upp bolagens hållbarhetsarbete och övervaka hållbarhetsriskerna samt huvudsakliga negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling i fonderna.

Löpande analys
Bolag som Norron investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden. Analysen grundar sig på den information som vi löpande samlar in om bolagen samt på extern analys. I den löpande analysen beaktas hållbarhetsfaktorer både för enskilda investeringar och på en övergripande fondnivå. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper.

Principer för aktieägarengagemang
Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Ägarstrategin går ut på att följa en produktiv ägar- och förändringsstrategi och arbeta tillsammans med portföljbolagen där det kontinuerligt förs en dialog med de bolagen som fonden investerar i. På så vis kan Norron följa upp och påverka portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det bidrar till att fonderna uppnår sina hållbarhetsegenskaper. Interaktion sker löpande genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, tredjepartsanalytiker, case studies samt genom att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Mer information om Norrons principer för aktieägarengagemang finns på hemsidan under fliken Legal information.

Internationella initiativ
Som ett led i hållbarhetsarbetet har Norron skrivit under nationella och globala initiativ för en hållbar utveckling. Dessa är UNPRI:s Principer för ansvarsfulla investeringar och UN Global Compact:s tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Genom detta engagemang underkastar sig Norron dessa principer och riktlinjer som således blir bindande för verksamheten.

Begränsningar i relation till mätning och övervakning av hållbarhetsegenskaper
Norron strävar alltid efter att ha så fullständig och tillförlitlig information som möjligt om investeringarna i fonderna. Norrons investeringsunivers inkluderar ca 400-500 bolag med olika storlekar och market cap. Fonderna kan även investera i onoterade bolag.  Norron söker information om portföljbolagen från externa datakällor, tredjepartsanalys samt genom egen internt upparbetad analys. Det kan dock inte garanteras att den hållbarhetsinformation som inhämtas alltid är fullständig och korrekt. Framför allt för mindre bolag finns inte alltid relevant information för övervakningen tillgänglig. För det fall betydande information för Norrons fondernas hållbarhetsprofil saknas och informationen riskerar att orsaka betydande skada för respektive fonds främjande av hållbarhetsegenskaper, söker Norron i första hand efter sådan information hos externa dataleverantörer. I andra hand söker Norron den aktuella informationen hos det specifika bolaget. Norron kan dock inte garantera att fullständig hållbarhetsinformation finns för samtliga fonders innehav.