Skip to main content

Genom att göra ansvarsfulla investeringar har vi möjlighet att påverka verksamheter i hela Norden att fatta hållbara beslut. Våra investeringar ska skapa en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Vi definierar hållbar utveckling i enlighet med EUs taxonomi för hållbara investeringar samt de Globala målen för hållbar utveckling.
Norrons fonder är klassificerade som artikel 8 (ljusgröna) samt artikel 9 (mörkgröna) enligt SFDR. Det innebär att vi främjar hållbarhet i våra investeringar och hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsprocess. I våra artikel 9-fonder gör vi hållbara investeringar genom att investera i bolag som bidrar till fondernas hållbarhetsmål, eller är hållbara i enlighet med Taxonomins definitioner.

Norron använder sig även av EUs taxonomi vid bedömningen av om ett bolag ska anses vara miljömässigt hållbart. Syftet med EU-taxonomin är att skapa ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter och ger oss som förvaltare ett verktyg i form av fastställda kriterier och tröskelvärden vid utförandet av denna bedömning.

Vi arbetar i enlighet med UNPRI:s och Global Compacts principer. Genom att ansluta oss till dessa initiativ förbinder vi oss att arbeta i enlighet med principerna samt årligen rapportera resultaten av vårt arbete. Konkret innebär detta att vi i styrdokument har implementerat dessa principer och dessa implementeras i investeringsprocessen. Exempel på detta är att vi exkluderar vissa typer av branscher som vi anser inte är förenliga med att göra ansvarsfulla investeringar. I alla investeringar utvärderar vi om bolagen har signerat Global Compact och arbetar i enlighet med deras principer. I de fall ett bolag inte har signerat Global Compact tar vi upp detta med bolaget och uppmuntrar dem till att bli signatärer.

För att en investering ska få klassificeras som en hållbar investering måste bolagen uppfylla Minimum safeguards – det vill säga att bolaget ska arbeta i enlighet med OECD:s Riktlinjer för multinationella företag samt FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Om bolagen arbetar i enlighet med dessa ramverk uppfyller de även principerna i Global Compact.

UNPRI
Principer för ansvarsfulla investeringar
FN Global Compact
Principer för företag
1. Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
2. Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
3. Eftersträva att våra portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
4. Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
5. Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
6. På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.
1. Respektera internationella mänskliga rättigheter.
2. Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
3. Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
4. Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
5. Faktiskt avskaffande av barnarbete.
6. Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Norron är även medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för och med hållbara investeringar i Sverige, och rapporterar våra fonder i Hållbarhetsprofilen. Vi är också anslutna  till Science Based Targets Initiative och har förbundit oss att 100 % av de bolag vi är investerade i till 2040 har antagit klimatmål i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Norron kommer att publicera mer detaljerade klimatmål i enlighet med Science Based Target Initiatives sektorsstandard för finansiella institutioner.

Norrons hållbarhetsarbete är baserat på Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Norron är signatär till FN:s Global Compact och arbetar i enlighet med de tio principerna för företagsansvar.

Norron är medlem i UNPRI arbetar i enlighet med Principerna för hållbara investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norron är medlem i Swesif och rapporterar alla fonder i Hållbarhetsprofilen.

Norron har vetenskapliga klimatmål i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål verifierade av Science Based Targets initiative.