Skip to main content

Målen är utformade för att omfatta hela ESG-ansvaret och sträcker sig till 2026, och långsiktiga mål är utformade till 2040.

Syftet med målen är inte att vi ska utesluta bolag som inte uppfyller våra mål idag. Istället ser vi att vår största möjlighet att påverka är genom att föra dialog med bolagen och vägleda dem till att fatta hållbara beslut. Över tid vill vi förmå alla bolag vi är investerade i att ansluta sig till Science Based Targets Initiative och sätta vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet, bli signatärer till Global Compact samt inkludera hållbarhetsrisker i bolagsstyrningen.

Målen syftar även till att bidra till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Målen följs upp månadsvis i respektive portfölj. En uppföljning av målen på bolagsnivå görs årligen och presenteras i Norrons hållbarhetsrapport. Vi följer även månadsvis upp hur respektive portfölj bidrar till de Globala målen för hållbar utveckling.

Målen omfattar hela bolaget och alla fonder som förvaltas av Norron. Norron har satt ett vetenskapligt klimatmål godkänt av Science Based Target initiative, mer information om detta finns här.