Skip to main content

Norrons fonder är klassificerade som artikel 8 (ljusgröna) samt artikel 9 (mörkgröna) enligt SFDR. Det innebär att vi beaktar hållbarhetsfrågor och hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsprocess.

Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas in och registreras i Norrons verktyg för hållbarhetsanalys.

Verktyget för hållbarhetsanalys är kopplat till Bloomberg, där vi dels följer upp och mäter om bolagen omfattas av taxonomin och hur stor del de efterlever kraven (är aligned), samt om bolagen kan klassificeras som ett hållbart bolag i enlighet med SFDR. Vi följer även upp bolagen mot Norrons exkluderingskriterier, ESG Watchlist samt hur väl de uppfyller hållbarhetsmål.

Bolag som Norron investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden både utifrån ett finansiellt och ett hållbarhetsperspektiv. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt hur vi kan påverka portföljbolag i dess arbete.

Alla bolag vi är investerade i får varje år ett formulär vi kallar ESG Questionnaire med ett antal frågor som vi anser viktiga för att bedöma bolagens hållbarhetsarbete samt för att samla in den data vi behöver för att kunna göra hållbarhetsrapportering i våra portföljer.

Varje år går vi även igenom års- och hållbarhetsredovisningar, externa analyser från tjänster vi köper in, samt eventuell annan offentlig information (såsom nyhetsartiklar, pressmeddelanden m.m.). Utifrån detta material gör vi en analys av statusen på bolagens hållbarhetsarbete, hur de styr, vilka mål de har samt hur de utvecklas över tid. Vi noterar även om vi ser förbättringspotential vilket vi sedan följer upp i dialog med bolagen.

Investeringar som bidrar till hållbar utveckling
I Norrons artikel 9-fonder ska alla investeringar bidra till hållbar utveckling. Detta innebär att investeringarna inte får ha någon betydande negativ påverkan på miljö, människa och samhälle, uppfylla grundläggande krav på hållbarhetsarbete och ansvar för mänskliga rättigheter, att hållbarhetsrisker ska beaktas och god bolagsstyrning ska tillämpas. Därutöver ska varje investering bidra till ett definierat hållbarhetsmål. Dessa mål har vi utformat utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

Klimat & miljö
Bolaget ska bidra till minskad klimatpåverkan eller miljöpåverkan. Bolaget kan också ha ett tydligt mål om utsläppsminskningar eller minskad påverkan på miljö eller biologisk mångfald.
Hälsosamma & välmående samhällen
Bolaget ska främja tjänster och produkter som bidrar till ett välfungerande samhälle eller förbättringar i människors moderna vardag. Bolaget kan även erbjuda tjänster eller produkter inom hälsa.
Innovativa & hållbara lösningar
Bolaget ska erbjuda innovativa tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Bolaget kan även vara en möjliggörande verksamhet som syftar till att stötta andra verksamheter i hållbarhetsomställningen.
Hållbara städer & infrastruktur
Bolaget ska tillhandahålla infrastruktur och fastigheter för det hållbara samhället. Bolaget kan även erbjuda tjänster och produkter för hållbart underhåll och utveckling.
Hållbar finansiering
Bolaget ska tillhandahålla hållbara finansiella tjänster och produkter. Bolaget ska ha en tydlig styrning samt en hållbarhetsstrategi och -mål för hela verksamheten.

Hur vi jobbar med hållbarhet i de olika fonderna kan du läsa mer om i fondinformationen för respektive fond.

Engagemang och påverkan
Som portföljförvaltare av fonderna ingår det i Norrons förvaltningsuppdrag att företräda fonderna i ägarfrågor kopplat till aktieägandet i de bolag som Norron investerar i. Vid varje aktieägarengagemang åligger det Norron att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Utgångspunkten i Norrons förvaltning är att vi investerar i bolag som vi bedömer vara sunda och där utvecklingspotentialen är stor. I vår aktiva förvaltning ser vi vår roll som en part som kan komma med inspel för att förstärka det positiva som sker i portföljbolagen och även fungera som ett bollplank till bolagsledningen. Det är inte vår avsikt att ta beslut åt bolagen, förutsatt att vi inte anser att det finns ett sådant behov. En viktig del av investeringsprocessen är således att vi har förtroende för bolagsledningen eftersom det är bolagsledningen som ska utföra det arbete som ska generera avkastning till fondandelsägarna.

Läs mer om hur vi jobbar med engagemang och påverkan här.

Hållbarhetsincidenter i bolag och ESG Watchlist
En hållbarhetsincident eller annan händelse som sker i ett bolag vi är investerade i kan leda till att bolaget sätts upp på Norrons ESG Watchlist. En hållbarhetsincident kan exempelvis innebära att ett misstänkt fall av korruption uppmärksammas, en IT-säkerhetsincident, en händelse som kan ge allvarlig skada på miljö, ett brott mot arbetstagares rättigheter eller mänskliga rättigheter.

ESG Watchlist är integrerad i Bloomberg. ESG Council har ansvar för ESG Watchlist. Processen för hantering av hållbarhetsincidenter samt ESG Watchlist är enligt följande:

ESG Questionnaire
Norron har utvecklat ett formulär med i syfte att samla in hållbarhetsdata samt för att få information om hur bolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Formuläret bygger på de hållbarhetsindikatorer som EU har föreslagit att alla finansmarknadsaktörer ska rapportera för sina investeringar (Principle Adverse Impact, föreslagna i utkastet till Regulatory Technical Standards för SFDR). Formuläret innehåller även frågor för att kunna bedöma om bolagen arbetar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, om de ställer krav på sina leverantörer och om de bedriver en hållbar bolagsstyrning.