Skip to main content

Investeringsfilosofi
Norrons målsättning är att skapa en konkurrenskraftig avkastning genom ansvarsfulla investeringar. I syfte att optimera avkastningen för våra andelsägare arbetar vi utifrån en strategi och investeringsfilosofi med fyra hörnstenar:

ANSVAR KOMPETENS TILLGÄNGLIGHET TRANSPARENS

I förvaltningen ska vi främja hållbarhet samt beakta och integrera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen. Norrons investeringar ska bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa ett ramverk för ansvarsfulla investeringar i förvaltningsverksamheten samt skapa en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten, investerare, samarbetspartners och övriga intressenter.

Mål
För Norron som bolag samt de fonder vi förvaltar har vi antagit tre övergripande hållbarhetsmål:

Mål Bidrag till Globala målen KPI
E Alla bolag Norron investerar i ska arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan 13, 17 50 % Science Based Targets år 2026
(100 % 2040)
S Alla bolag Norron investerar i ska signera FN:s Global Compact 8, 10, 11, 16 90 % år 2026
(100 % 2040)
G Alla bolag Norron investerar i ska inkludera hållbarhetsrisker i sin riskanalys 8, 16 90 % år 2026
(100 % 2040)

Styrning
Norron ska arbeta i enlighet med UNPRI:s principer för ansvarsfulla investeringar samt FN Global Compacts principer för företag. Genom dessa principer förbinder vi oss att beakta hållbarhetsfrågor i investeringsanalys och vid beslut.

Norron ska tillämpa exkluderingskriterier som innebär att vi utesluter vissa branscher samt bolag som inte uppfyller våra grundläggande krav.

Norrons investeringsprocess ska integrera väsentliga hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsbeslut. Norrons fonder ska främja hållbarhet och som minst klassificeras som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Norron ska vara en aktiv ägare och vi använder vår möjlighet som investerare att påverka bolagen till att fatta hållbara och lönsamma beslut. Vi för en löpande dialog med bolagen, följer upp dem löpande och röstar på bolagsstämmor när vi anser det relevant.

Norron ska kontinuerligt bevaka alla bolag vi är investerade i och vid händelse av en negativ hållbarhetsincident följer upp denna utifrån en särskild process.

Uppföljning och rapportering
Norron ska årligen följa upp de bolag vi är investerade i utifrån ett antal hållbarhetsindikatorer. Det innebär att vi följer upp data i enlighet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar samt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Vi följer även upp bolagen utifrån Norrons hållbarhetsmål samt hur bolagen bidrar till de Globala målen för hållbar utveckling.

För de av Norrons fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar), ska rapportering även ske i enlighet med de uppsatta hållbarhetsmålen för fonden.

Norron ska lämna information om arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor på hemsidan och i en årligen upprättad hållbarhetsrapport. Norron ska även löpande informera intressenter och organisationer Norron är anslutna till om hållbarhetsarbetet genom dialoger och nyhetsutskick.

Ansvar
Styrelsen är ytterst ansvarig för Norrons hållbarhetsarbete och ansvarar för att årligen uppdatera och fastställa denna policy. VD är ansvarig för implementeringen och upprätthållandet av policyn i verksamheten.

Norrons hållbarhetsansvarig ska ansvara för det dagliga hållbarhetsarbetet, tillsammans med förvaltarna i respektive fond. Norrons Ownership & ESG Council ska övervaka, samordna och följa upp Norrons aktieägarengagemang och hållbarhetsarbete. Rådet har ansvar för ESG Watchlist.

Policyn omfattar samtliga medarbetare på Norron.

Senast fastställd av styrelsen i Norron AB den 7 december 2022.

Bilagor
Detta är den övergripande policyn för Norrons arbete med ansvarsfulla investeringar. Specifika regler, riktlinjer och arbetssätt återfinns även i följande länkade dokument: