Skip to main content

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen
En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör således en finansiell risk som kan påverka värdet av investeringar över tid. Norron är en nordisk fondförvaltare av UCITS-fonder, vilket gör att fonderna har ett förhållandevis brett förvaltningsmandat som sträcker sig över flera sektorer, regioner och finansiella instrument. De specifika hållbarhetsriskerna kan således variera mellan olika investeringar och beroende på vilket finansiellt instrument som avses. Generellt omfattar dock analysen ofta risker som hänför sig till ägar- och ledningsstruktur samt bolagsstyrning, klimat- och miljö, personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt arbete med bekämpning av korruption och mutor.

Beaktandet av hållbarhetsrisker utgör en del av den bredare analys och riskmonitorering som potentiella och aktuella investeringar genomgår. Eftersom hållbarhetsrisker kan variera under investeringens tid är hållbarhetsrisker en integrerad del genom hela investeringsprocessen. Investeringsprocessen består i huvudsak av områdena:
1. Investeringsunivers
2. Analys och beslut om investering
3. Aktivt ägarskap

1. Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsuniverset
Norrons investeringsunivers bestäms utifrån faktorer såsom geografiskt område, typ av finansiellt instrument, sektorer och eventuella ytterligare begränsningar i respektive fonds förvaltningsmandat. Dessa framgår i förköpsinformationen för respektive fond. Fondernas investeringsunivers bestäms därutöver genom exkludering av särskilda sektorer där Norron bedömer att hållbarhetsriskerna till sin natur är omotiverat höga. I detta steg är det således inte de specifika hållbarhetsriskerna som en enskild investering är förknippad med som bedöms, utan den specifika sektorns övergripande hållbarhetsrisker. Mer information om vilka exkluderingskriterier som tillämpas för Norrons fonder finns på vår hemsida under fliken Exkluderingskriterier.

2. Integrering av hållbarhetsrisker i bolagsanalysen för beslut om investering
Innan Norrons förvaltningsteam beslutar om att göra en investering genomgår investeringsobjektet en noggrann analys. Analysen består av fundamental och kvantbaserad analys, subjektiv bedömning av investeringens förutsättningar att generera finansiell avkastning, det finansiella instrumentets egenskaper samt vilka hållbarhetsrisker bolaget eller det finansiella instrumentet är förknippat med. Alla dessa faktorer är väsentliga för att på ett metodiskt tillvägagångssätt optimera den riskjusterade avkastningen för respektive fond. Som underlag för analysen använder Norron både internt upparbetad och extern analys. Den interna analysen består av Norrons egna bedömningar av en investerings finansiella och hållbarhetsrelaterade förutsättningar. Den externa analysen består i sin tur huvudsakligen av bolags- och omvärldsanalys från tredjepart samt hållbarhetsdata från bland annat Sustainalytics.

De hållbarhetsrisker som en investering är förknippad med varierar både i art och omfattning och måste således bedömas med hänsyn till investeringens specifika egenskaper och verksamhet. Faktorer som kan påverka en investerings hållbarhetsrisker kan vara sektorstillhörighet, region, distributionskedjor, ägarstruktur och bolagsstyrning. Både brutto- och nettorisker för investeringen bedöms och utvärderas, dvs vilka hållbarhetsrisker som t ex ett bolag är exponerad mot samt hur dessa hanteras och eventuellt minimeras av bolaget. I analysen beaktas även investeringens negativa konsekvenser för hållbar utveckling, hur långt ett bolag har kommit i sitt hållbarhetsarbete samt förutsättningarna för att bolaget ska kunna minska sina hållbarhetsrisker inklusive klimatavtryck. Bedömer Norron att bolagets finansiella utsikter inte är tillräckliga eller att hållbarhetsriskerna i bolaget är för höga – tillsammans med att det inte finns en plan för hur bolaget ska hantera dessa risker – är en investering i bolaget inte aktuell.

3. Integrering av hållbarhetsrisker genom aktivt ägande
Norron anser att det är genom en aktiv förvaltningsfilosofi som vi kan generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Den aktiva förvaltningsfilosofin delas upp i tre huvudområden för aktivt ägarskap; (i) interaktion, (ii) struktur och process och (iii) löpande analys.

3.1 Interaktion
I egenskap av investerare arbetar Norron tillsammans med portföljbolagen och följer en vänlig ägar- och förändringsstrategi där det kontinuerligt förs en dialog med de bolag som vi investerar i. På så vis kan vi påverka och följa upp portföljbolagens arbete med hållbarhetsrisker så att det motsvarar Norrons krav och förväntningar. Interaktion sker genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, möten med tredjepartsanalytiker, case studies samt att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Norrons personal deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete.

3.2 Struktur och process
Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas i en ESG-databas. På så vis kan vi på ett effektivt och överskådligt sätt följa upp bolagens hållbarhetsarbete och övervaka hållbarhetsriskerna i fonderna.

3.3 Löpande analys
Bolag som Norron investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden både utifrån ett finansiellt och ett hållbarhetsperspektiv. Analysen grundar sig på den information som vi löpande samlar in om bolagen samt på extern analys. I den löpande analysen beaktas både hållbarhetsrisker i de enskilda portföljbolagen och på en övergripande fondnivå. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt hur vi kan påverka portföljbolag i dess arbete.