Skip to main content

Tillstånd

Norron AB

Finansinspektionen i Sverige

Värdepappersbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Norron har även anmält till Finansinspektionen om gränsöverskridande handel i Norge. Mer om bolagets tillstånd finner du på följande länkar till Finansinspektionen och Finanstilsynet.

Länk till Finansinspektionen

Länk till Finanstilsynet

Norron Sicav

Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF)

Tillstånd som Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities/fondverksamhet i enlighet med Part I av Lagen om investeringsfonder daterad 20 December 2002.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregisterade för försäljning i Sverige. Klicka på denna länk för mer information hos Finansinspektionen.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregistrerade för försäljning i Norge. Klicka på denna länk för mer information hos Finanstilsynet.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolaget webbplats. Informationen är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och likviditet 2020-06-30

Årlig Information om kapitaltäckning och riskhantering

Denna publikation syftar till att informera om bolagets riskhantering. I dokumentet beskrivs även Norrons riskstrategi samt identifierade risker. Här återfinns styrelsens definierade risktolerans, riskdeklaration samt riskförklaring. Kraven på offentliggörande regleras av information om risker riskhantering och kapitaltäckning i förordningen 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och direktiv 2013/36/EU.

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2020

INLEDNING

Som portföljförvaltare av Norron SICAV åligger det Norron att följa de lagar och regler som gäller för att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägarna när bolaget placerar köp- och säljorder i finansiella instrument för utförande hos olika marknadsaktörer (motparter).

För att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägarna och handla i deras bästa intresse har Norron upprättat särskilda interna riktlinjer. Dessa riktlinjer är upprättade enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.

Nedanstående information utgör en sammanfattning av Norrons interna riktlinjer och syftar till att ge information till investerare och potentiella investerare om hur bolaget arbetar för att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägarna.

Det ska noteras att även om de tillvägagångssätt som beskrivs nedan förväntas leda till bästa möjliga resultat för fonderna, innebär det ingen garanti att det under alla omständigheter går att åstadkomma detta för varje enskild transaktion.

VAL AV MOTPART OCH UTFÖRANDE AV ORDER

Norron är inte medlem på någon reglerad marknad eller annan marknadsplats och utför alltid transaktioner inom ramen för förvaltningsuppdraget via tredje part (motparter). För att så långt som möjligt säkerställa att Norron arbetar med rätt motparter kartlägger bolaget de motparter som det avser använda för placering av order. De grundläggande krav som ställs på respektive motpart innebär bland annat att motparten ska

 • stå under tillsyn av berörd finansiell myndighet och själva ha en skyldighet att iaktta regler för bästa orderutförande
 • vara välkänd och etablerad på den europeiska finansiella marknaden,
 • uppvisa finansiell stabilitet, samt
 • uppvisa marknadsmässiga villkor vad gäller avgifter och priser för handel.

Valet av motparter sker sedan genom en bedömning av motpartens förmåga att erbjuda ett bra orderutförande. Faktorer som härvid beaktas är:

 • tillgång till marknadsplatser,
 • tillhörand epriser och avgifter,
 • kvalitet på erbjudna tjänster,
 • motpartens riktlinjer och rutiner för bästa orderutförande (motpartens ”Best Execution policy”).

Norron mottar vidare ingen ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån från någon tredjepart för att styra order till en viss handelsplats eller utförandeplats och som skulle vara en överträdelse av de krav avseende intressekonflikter och incitament som ställs på bolaget.

Orderläggning får endast göras hos motparter som är godkända av Norrons VD och de motparter som Norron använder utvärderas regelbundet i enlighet med bolagets interna riktlinjer.

DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID ORDERLÄGGNING

För att uppnå bästa möjliga resultat för fondandelsägarna kommer Norron vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när bolaget placerar order.

 • i. Priset
 • ii. Kostnaderna
 • iii. Snabbhet
 • iv. Sannolikhet för utförande och avveckling
 • v. Orderns storlek och typ
 • vi. Varje annan hänsyn som enligt Bolagets bedömning är relevant för en viss order

Mot bakgrund av fondernas karaktär, riskprofil och placeringsmål tillmäter Norron normalt priset och kostnaderna störst betydelse. Bolaget ser kontinuerlig över de direkta kostnaderna för exekvering och i normalfallet är kostnaden för orderutförande detsamma hos samtliga motparter. I övrigt gäller rangordningen enligt ovan. Norron kan dock frångå ovanstående rangordning om det finns utmärkande egenskaper eller villkor för den specifika transaktionen eller det finansiella instrumentet där bolaget anser att det kan uppnå ett bättre resultat genom att tillmäta andra faktorer större betydelse.

OTC-PRODUKTER

I samband med placering av order i OTC-produkter kontrollerar bolaget om det pris som erbjuds är rimligt. Detta görs genom att använda marknadsdata som används i uppskattningen av priset av den relevanta produkten samt, om möjligt, genom att jämföra med liknande eller jämförbara produkter.

STÖRNINGAR I MARKNADEN ELLER HANDELSSYSTEM

Vid störningar i marknaden eller i bolagets egna system, till exempel vid avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det vara omöjligt eller olämpligt att genomföra transaktioner på det sätt som har angivits ovan. För det Bolaget anser det vara nödvändigt att göra undantag från vad som angivits ovan kommer bolaget då vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för Norron SICAV.

ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

Bolagets VD utvärderar minst årligen alla motparter, kvaliteten på orderhanteringen samt om det finns behov av att göra ändringar i de interna riktlinjerna. Resultatet rapporteras till bolagets styrelse.

INLEDNING

Norron AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva portföljförvaltning. I lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns regler om incitament och ersättningar till och från tredjepart samt att värdepappersbolag ska lämna information om detta till kunder och investerare.

Enligt gällande regler om tredjepartsersättningar får ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investeringstjänst betala eller ta emot en ersättning eller förmån till eller från någon annan än kunden endast om ersättningen eller förmånen är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten till kunden och inte försämrar institutets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens intressen. Ersättningar eller förmåner som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten och som är av sådan art att de inte kan anses stå i strid med värdepappersinstitutets skyldighet att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens intresse är emellertid undantagna från detta.

För värdepappersinstitut som bedriver portföljförvaltning gäller även att ett sådant institut i samband med tillhandahållandet av investeringstjänsten inte får ta emot och behålla en ersättning eller förmån från annan än kunden. Från detta undantas emellertid mindre icke-monetära förmåner, med vilka avses:

  Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en investeringstjänst, som är av allmän karaktär eller anpassade efter en kunds omständigheter.
  Skriftligt material som framställts av en tredje part som har beställts och betalats av ett företag som är emittent eller potentiell emittent för att marknadsföra en nyemission från institutet i fråga, eller där tredje parten genom kontrakt är knuten till och betald av emittenten för att ta fram sådant material på löpande basis. En förutsättning är att denna förbindelse tydligt redovisas i materialet, och att materialet samtidigt görs tillgängligt för alla värdepappersinstitut som så önskar, samt för allmänheten.
  Deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang som gäller fördelarna med och egenskaperna hos ett visst finansiellt instrument eller en viss investeringstjänst.
  Representation upp till ett rimligt värde.

Mottagande av mindre icke-monetära förmåner måste däremot vara rimliga och proportionella samt av en sådan omfattning och art att dessa inte kan anses hindra institutet från att uppfylla sina skyldigheter att tillvarata ”kundens intresse”.

ERSÄTTNINGAR FRÅN TREDJE PART

Norron AB bedriver diskretionär portföljförvaltning i enlighet med ett förvaltningsuppdrag från FundRock Management Company S.A. (Fundrock). Uppdraget avser portföljförvaltning av de underliggande tillgångarna i sub-fonderna till Norron SICAV. Fundrock är Management Company/fondbolag till Norron SICAV och hanterar således administrationen av fonderna. Fundrock är även fondernas globala distributör. .

Norron AB tar endast emot ersättning för förvaltningstjänsten från FundRock. Ersättningen från Fundrock är i praktiken medel från förvaltningsavgiften som fondandelsägarna betalar för förvaltningen av fonderna. Förvaltningsarvodet regleras i förvaltningsavtalet mellan Norron och FundRock och utgör en procentandel av förvaltningsavgiften. Arvodet baseras på fondernas volym samt eventuell rörlig ersättning för vissa av fondernas prestation, s.k. performance fee, och stipuleras även i fondernas prospekt. Utöver ersättningen från Fundrock mottar inte Norron någon annan ersättning, rabatt eller förmån från någon tredje part för att styra order till en viss handelsplats eller som är av sådan art att den skulle kunna anses stå i strid med Bolagets skyldighet att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med fondandelsägarnas intresse.

ERSÄTTNINGAR TILL TREDJE PART

Bolaget betalar i sin verksamhet inte några ersättningar till tredje part. Ersättningar till tredjepart som har samband med fondverksamheten, såsom ersättningar till mäklarfirmor för utförande av order, hanteras istället av Fundrock. För distribution av fondandelar används olika distributörer och samarbetspartners. Dessa kan erhålla ersättning för sin distribution av fondandelarna genom rabatter på förvaltningsavgiften som beräknas utifrån en på förhand fastställd procentandel av förvaltningsavgiften. Även denna ersättning hanteras av FundRock..

INVESTERINGSANALYS

I samband med utövandet av verksamheten betalar Norron vissa aktörer för investeringsanalys. Kostnaden för investeringsanalysen har Norron emellertid valt att betala med egna medel, d.v.s. fondandelsägarna står inte för dessa kostnader.

För mer information om ersättningar till och från tredjepart är du välkommen att höra av dig till Norron via mail info@norron.com, telefon +46 8 555 069 40 eller post: Norron AB, Box 3054, 103 61 Stockholm.

INFORMATION OM NORRONS ERSÄTTNINGSPOLICY

Inledning och bakgrund

Norron AB är ett värdepappersbolag och bedriver portföljförvaltning avseende UCITS-fonder i enlighet med ett förvaltningsuppdrag från FundRock Management Company S.A. Som värdepappersbolag omfattas Norron av regler för ersättning till anställda i lagen (2007/528) om värdepappersmarknaden och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om organisatoriska krav för värdepappersbolag. Styrelsen i Norron har fastställt en ersättningspolicy för bolaget som syftar till att

 • se till att fondernas investerare behandlas rättvist och att deras intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som företaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt;
 • ersättningar till anställda inte skapar intressekonflikter eller incitament som kan leda till att personer gynnar sina egna intressen eller företagets intressen till potentiell nackdel för fondernas investerare;
 • ersättningspolitiken överensstämmer med företagets strategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen; samt
 • ersättningspolitiken är förenlig med bolagets integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen.

Grundläggande principer för Norrons ersättningspolitik

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. I bolaget förekommer fast ersättning i form av fast månadslön, pensionsavsättningar, sjukförsäkring samt sjukvårdsförsäkring. Dessa ersättningar bestäms i de anställdas anställningsavtal och lönerevisioner enligt bolagets rutiner och har inte någon koppling till framtida riskåtaganden eller bolagets resultat. Fast lön ska vara marknadsmässig och baseras på den anställdes ålder, utbildning, erfarenhet, kompetens och ansvar.

En lämplig balans mellan fasta och rörliga ersättningskomponenter ska alltid respekteras så att ersättningsstrukturen inte främjar intressena hos värdepappersföretaget eller dess anställda i strid med intressena hos fondernas investerare. Detta innebär bland annat att den fasta ersättningen ska utgöra en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att eventuell rörlig ersättning kan sättas till noll. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 100 % av den fasta ersättningen. Vidare är en generell förutsättning för att rörlig ersättning ska kunna utbetalas att det är försvarbart med hänsyn till bolagets nuvarande och framtida finansiella situation. Utbetalning av rörliga ersättningar får inte begränsa bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Rörlig ersättning är diskretionär och bolaget äger således rätten att hålla inne all utbetalning av rörlig ersättning.

Rörlig ersättning till relevanta personer

Norron har identifierat de personalkategorier som utgör s.k. relevanta personer, dvs anställda vars arbetsuppgifter har direkta eller indirekta konsekvenser på bolagets investeringstjänster, i den mån att ersättningen till dessa personer och liknande incitament skulle kunna ge upphov till intressekonflikter som uppmuntrar dem att agera i strid med intressena hos fondernas investerare. Beslut om rörlig ersättning till relevanta personer grundar sig på en samlad bedömning som baseras på både kvantitativa och kvalitativa kriterier. Kvantitativa kriterier är finansiella kriterier såsom bolagets finansiella resultat och situation på kort och lång sikt samt förvaltningen och fondernas utveckling och resultat. De kvalitativa kriterierna är icke-finansiella kriterier såsom efterlevnad av fondbestämmelser, lagar och förordning, bolagets interna regelverk, den anställdes beaktande av hållbarhetsrisker vid affärsbeslut samt annat bidrag till verksamheten som inte kan mätas finansiellt.

Anställdas prestation bedöms på årsbasis i efterhand och vid bedömningen av uppfyllandet av de kvalitativa kriterierna inhämtas bland annat rapporter från kontrollfunktioner som underlag för bedömningen.

I syfte att motverka kortsiktigt agerande är rörlig ersättning till relevanta personer förenad med uppskjutande av delar av den totala rörliga ersättningen, som innebär att minst 40 procent av den rörliga ersättningen som överstiger ett på förhand fastställt belopp skjuts upp minst tre år innan den betalas ut till den anställde. Vid beslutet hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, samt hur länge, tar bolaget hänsyn till fondandelsägarnas intressen i syfte att förena intressena hos den anställde och fondandelsägarna. Beslutet baseras även på bolagets finansiella situation, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen. Uppskjuten ersättning ska betalas ut en gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Utbetalning av uppskjuten rörlig ersättning föregås sedan av en bedömning av lämpligheten med utbetalningen, där hänsyn tas till om det i efterhand framkommit oegentligheter, misskötsel eller att den anställde agerat i strid med fondernas investerares intressen, samt den anställdes fortsatta resultat och bolagets finansiella situation. Uppskjuten rörlig ersättning kan hållas inne i delar eller i sin helhet om så anses vara motiverat.

Rörlig ersättning till anställda inom kontrollfunktioner ska vara utformad så att den inte hotar dennes objektivitet och oberoende. Den totala ersättningen till anställda inom kontrollfunktioner ska därför till övervägande del vara fast. Eventuell rörlig ersättning bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen oberoende av resultatet i de affärsområden som funktionen kontrollerar.

Styrning, organisation och uppföljning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och därmed även för Bolagets ersättningssystem samt att ersättningspolicyn tillämpas i verksamheten. Styrelsen godkänner årligen bolagets ersättningspolitik. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande direktören och anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner.

Bolagets verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt de av styrelsen fastställda styrdokumenten och därmed för den dagliga tillämpningen av ersättningspolitiken samt övervakningen av efterlevnadsrisker relaterade till styrelsens strategi. Den verkställande direktören beslutar om ersättningar till bolagets anställda med undantag för de ersättningar som beslutas av styrelsen.

Bolagets funktion för regelefterlevnad ska i dennes roll ge råd och stöd till styrelsen vid upprättandet av och vid eventuella ändringar av ersättningspolicyn. Funktionen för regelefterlevnad ska även ge styrelsen och företagsledningen råd och stöd i frågor som har med bolagets ersättningspolitik att göra.

Styrelsen har utsett bolagets funktion för internrevision att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av bolagets ersättningssystem och politik. Internrevisorn ska årligen göra en egen oberoende granskning och kontroll av bolagets ersättningsstruktur och ersättningspolicy. Resultatet av granskningen tillsammans med eventuella risker relaterade till ersättningssystemet samt rekommendationer om korrigerande åtgärder ska beredas styrelsen i en skriftligt rapport.

INLEDNING

Norron AB (nedan Norron) är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Norron förvaltar sju fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna och ägs av grundarna, tillika partners i verksamheten, samt det norska börsnoterade industriella investmentbolaget Aker ASA.

Att förvalta pengar är ett ansvarsfullt jobb. Att förvalta andra människors besparingar adderar ytterligare ansvar. Norron handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse och den övergripande uppgiften är att leverera marknadsledande riskjusterad avkastning till fondandelsägarna. I syfte att optimera avkastningen för fondandelsägarna jobbar vi efter en strategi och investeringsfilosofi med fyra hörnstenar, dessa är (i) sunt förnuft, (ii) kompetens, (iii) tillgänglighet och (iv) transparens. En femte aspekt som är central i Norrons förvaltning är hållbarhet/ESG (mer information om Norrons ESG-arbete följer under rubriken Övriga principer av väsentlig betydelse för aktieägarengagemanget (ESG)).

Som portföljförvaltare av fonderna ingår det i Norrons förvaltningsuppdrag att företräda fonderna i ägarfrågor kopplat till aktieägandet i de bolag som Norron investerar i. Vid varje aktieägarengagemang åligger det Norron att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse. I syfte att informera fondandelsägarna om hur Norron agerar i olika ägarfrågor kopplat till aktieinnehaven har Norron fastställt följande principer för aktieägarengagemang.

Notera att Norron inte enbart utövar aktieägarengagemang för de innehav som är noterade på en reglerad marknad utan även för innehav som utgör s.k. ”case-investeringar”, dvs. mindre bolag på en mtf-plattform samt onoterade bolag.

ÖVERVAKNING AV RELEVANTA FRÅGOR I PORTFÖLJBOLAG

Själva utgångspunkten i Norrons förvaltning är att vi investerar i bolag som vi bedömer vara sunda och där utvecklingspotentialen är stor. I vår aktiva förvaltning ser vi vår roll som en part som kan komma med inspel för att förstärka det positiva som sker i portföljbolagen och även fungera som ett bollplank till bolagsledningen. Det är inte vår avsikt att ta beslut åt bolagen, förutsatt att vi inte anser att det finns ett sådant behov. En viktig del av investeringsprocessen är således att vi har förtroende för bolagsledningen eftersom det är bolagsledningen som ska utföra det arbete som ska generera avkastning till fondandelsägarna.

Detta synsätt leder till att en central del av förvaltningen är att övervaka relevanta frågor i portföljbolagen. På grund av det stora antalet innehav i fonderna kan övervakningen vara mer eller mindre omfattande beroende på strategin för det aktuella bolaget. Till exempel är övervakningen av portföljernas kärninnehav mer intensiv och omfattande än vad som är fallet för bolag som motsvarar endast en mindre andel av fondportföljen eller större börsbolag där Norron endast äger en liten andel av de utestående aktierna. Generellt sett omfattar dock övervakningen av samtliga portföljbolag delar såsom bolagsstyrning, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur samt sociala och miljömässig påverkan. Ytterligare en viktig del i förvaltningen är att utvärdera och övervaka portföljbolagens utvecklingsstrategi. Det är dels vår uppgift att utvärdera och bedöma om strategin är trovärdig, men även om bolagsledningen är kapabel till att genomföra denna. Visar det sig att bolaget inte lever upp till våra högt ställda förväntningar så kan detta vara ett skäl till att överse dessa positioner och eventuellt avveckla dem.

För ovanstående ändamål har Norron en tydlig investeringsprocess. När vi väljer att investera i bolag utnyttjar vi hela den kompetens som finns inom förvaltningsorganisationen. I den mån det är möjligt utvärderas således bolag av ett team bestående av både aktie- och ränteförvaltare i syfte att hela bolagets kapitalstruktur ska utvärderas. Övervakningen sker sedan normalt genom bolagsbesök och annan schemalagd kommunikation såsom kapitalmarknadsdagar, analytikermöten och kvartalsrapporter från bolagen. Dessa utgör viktiga informationstillfällen för oss. Vi tar även del av analytikers uttalanden m.m. om bolagen. När vi tar del av sådan tredjepartsinformation är det dock viktigt att vi skapar oss vår egen uppfattning om det strategiska arbetet och framför allt trovärdigheten i det strategiska vägvalet framåt samt om vi bedömer att ledningen har rätt kompetens för detta.

Övervakningen enligt ovan av bolag inom fondernas investeringsunivers, som uppgår till över 400 bolag, renderar en stor mängd data att ta hänsyn till i investeringsprocessen. För att på ett effektivt sätt kunna övervaka och följa upp dessa bolag har Norron tydliga interna rutiner och processer samt databaser och stödsystem. Detta innefattar även Norrons ESG-arbete eftersom ESG är en integrerad del genom hela investeringsprocessen.

DIALOGER MED FÖRETRÄDARE FÖR PORTFÖLJBOLAG

Norron är en aktiv förvaltare och har som filosofi att snarare coacha bolagen än att styra dem. Vi investerar i ett specifikt bolag för att vi tror på just det bolaget och inte pga. ett särskilt index. Denna förvaltningsstrategi medför en skyldighet att föra en tät dialog med portföljbolagen för att på så vis kunna göra gedigna rimlighetsanalyser av bolagsstrategier och ta aktivt ställningstagande till kapitalstrukturer, ESG m.m.

Det är varken möjligt eller ändamålsenligt att föra en tät dialog med samtliga innehav i fonden eftersom fonderna som Norron förvaltar består av många olika innehav, där även investeringsstrategin för placeringarna kan skilja sig åt. Även storleken på placeringarna varierar, både som andel av bolaget och som andel av fonden. De bolag som vi främst för en tät dialog med är de bolag som vi klassar som kärninnehav i fonderna. Kärninnehaven är nödvändigtvis inte de största bolagen eller innehaven, utan kan även vara för fonden viktiga innehav för en särskild strategi. Dialog förs normalt genom telefonkonferenser, bolagsbesök, one-on-one möten, deltagande i bolagspresentationer och kapitalmarknadsdagar. Vi kan även välja att framföra en åsikt genom ett formellt brev.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH RÄTTIGHETER SOM ÄR KNUTNA TILL AKTIEINNEHAVET

Genom Norrons aktiva förvaltningsfilosi arbetar vi med påverkansarbete på flera olika sätt. Detta innefattar bland annat att föra dialog med portföljbolagen, men även att rösta på bolagsstämmor. Norrons fonder är s.k. UCITS-fonder, vilket medför att fonderna måste ha en viss riskspridning och diversifiering. Fonderna har således, som nämndes ovan, många olika innehav och Norron har inte som utgångspunkt att utnyttja sin rösträtt på samtliga bolags bolagsstämmor. Däremot utövar Norron sin rösträtt på bolagsstämmor i de fall det anses vara nödvändigt och där frågor behandlas som vi anser ligga i fondandelsägarnas gemensamma intresse att vi tar ställning till. I varje sådant fall gör vi en enskild bedömning av frågan och tar utifrån det ställning till hur vi ska rösta på bolagsstämman. Det är framför allt i våra case-investeringar som vi utnyttjar vår rösträtt, men kan även göra det i andra innehav där det finns anledning att ta ställning i en viss fråga.

SAMARBETE MED ANDRA AKTIEÄGARE OCH KOMMUNIKATION MED RELEVANTA INTRESSENTER I PORTFÖLJBOLAG

I de fall som det blir aktuellt kan Norron föra dialog samt samverka med andra aktieägare i olika ägarfrågor. Detta gör vi främst i frågor som är av stor betydelse och där vi anser att det är lämpligt samt i fondandelsägarnas intresse att sådan dialog förs.

HANTERING AV FAKTISKA OCH POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

Att förvalta andra människors pengar medför ett stort ansvar och det är viktigt att fondandelsägarna har förtroende för Norron och dess förvaltning. Ett viktigt inslag när det gäller att upprätthålla detta förtroende för dels Norron men även för den finansiella marknaden i stort är att identifiera och hantera faktiska och potentiella intressekonflikter.

Intressekonflikter kan uppstå i alla typer av verksamheter. Typexemplet i förvaltningsverksamheter är när intressen hos förvaltaren inte överensstämmer med fondandelsägarnas intressen. Norron eller dess anställda ska aldrig misstänkas att för egen vinning dra otillbörlig fördel av de kunskaperna om affärs-/investerarförhållanden eller den finansiella marknaden m.m. som de kan få i sin verksamhet. Norron ska och har en skyldighet att alltid handla i fondandelsägarnas intresse. Fondandelsägarnas intressen får således aldrig åsidosättas. Detta innebär att andra intressen hos Norron eller dess anställda måste vika vid eventuella intressekonflikter. Denna skyldighet ställer höga krav på verksamheten och att Norron ständigt utvärderar risker för intressekonflikter samt identifierar dessa och vid behov även hanterar dem. För detta ändamål har Norron antagit särskilda riktlinjer för etiska frågor och intressekonflikter. I verksamheten förs även löpande diskussioner för att undvika intressekonflikter och regelbundna kontroller utförs för att säkerställa att riktlinjerna följs.

Om det uppstår en intressekonflikt vid utnyttjandet av rösträtter och om denna skulle innebära en väsentlig risk för att fondandelsägarna påverkas negativt ska denna intressekonflikt om möjligt förhindras. Om en intressekonflikt kan undvikas genom att utse en annan lämplig representant ska VD tillsammans med investeringsansvarig och funktionen för regelefterlevnad utse sådan person.

PRINCIPER FÖR EGEN MEDVERKAN I VALBEREDNINGSARBETE

Norron har idag ingen medverkan i någon valberedning. Istället strävar vi efter att vara ett aktivt bollplank till nomineringskommittéer kring idéer på styrelsemedlemmar. Däremot utesluter vi inte att Norron kommer att behöva ta en mer aktiv roll i vissa större innehavs valberedningar. Detta bedöms från fall till fall.

HANTERING AV FRÅGOR OM INSIDERINFORMATION I RELATION TILL AKTIEÄGARENGAGEMANGET

Norrons enda verksamhet är portföljförvaltningen av Norrons fonder, dvs. placering av köp- och säljorder i finansiella instrument för fondernas räkning. Det ligger i Norrons anställdas gemensamma intresse att i förvaltningen uppnå ett så gott resultat som möjligt för fondandelsägarna. För att uppnå detta är förvaltningen beroende av marknadsinformation, vilket medför att Norrons förvaltare från tid till annan kan ta del av insiderinformation i form av marknadssonderingar. För detta ändamål har Norron fastställt en strikt policy och särskilda rutiner för hantering av marknadssonderingar och annan känslig information som kontinuerligt övervakas av både system och personal.

Vad avser insiderinformation i relation till aktieägarengagemang är huvudregeln hos Norron att ingen anställd ska ingå i styrelser i bolag som ligger inom ramen för fondernas placeringsinriktning, i syfte att inte begränsa eller inskränka placeringsfriheten för respektive förvaltare. Skulle en förvaltare vara av annan åsikt ska detta diskuteras med investeringsansvarig samt VD och beslut ska tas i samråd. Framkommer det att det ligger i fondandelsägarnas bästa intresse att Norron har en representant i styrelsen finns möjlighet att frångå denna strategi.

SITUATIONER NÄR NORRON AGERAR I PORTFÖLJBOLAG OCH FÖRFARANDET FÖR ESKALERING

Vår grundidé är att investera i bolag som vi bedömer är sunda och är i en positiv utvecklingsfas. Vårt engagemang skiljer sig åt beroende på vad sakfrågan innebär. Anser vi inte att bolaget motsvarar våra förväntningar eller om vi ser andra problem med bolagsstyrningen kan detta ge upphov till ökad dialog med det aktuella bolaget för att påtala problemen. I relation till detta kan det även bli aktuellt att samla en aktieägargrupp som delar vår uppfattning. Sker inga förbättringar är ett sista alternativ att sälja innehavet.

ANVÄNDANDET AV RÖSTNINGSRÅDGIVARE

För de fall Norron avser utöva sin rösträtt på bolagsstämmor är Norrons målsättning att alltid ha sådan kunskap om det aktuella bolaget och de frågor som ska behandlas att användande av röstningsrådgivare inte är aktuellt.

PRINCIPER FÖR AKTIELÅN

Priset för aktielån styrs av utbud och efterfrågan. I den mån det uppkommer situationer där det är gynnsamt för fondandelsägarna att vi lånar ut aktier i fonderna, kan Norron överväga att företa en sådan handling. En sådan bedömning görs löpande från fall till fall.

ÖVRIGA PRINCIPER AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANGET (ESG)

För Norron är det av central betydelse att fondernas innehav utvecklas hållbart. Målet för hållbara investeringar ska vara en stark ekonomisk avkastning som används till att bidra till en positiv utveckling gällande sociala frågor, miljö och politik för att uppnå gemensamma förbättringar inom dessa näringsgrenar. Att följa upp och påverka hållbarhetsarbetet i de företag vi äger, samt avser att investera i, är en betydande och integrerad del av vårt analysarbete och följaktligen även i vår investeringsprocess. Genom att aktivt förhålla oss till hållbarhet/ESG tror vi att vi kan uppfylla våra intressenters högt ställda krav på såväl långsiktig riskjusterad avkastning som hållbar utveckling i de bolag vi investerar i. Detta förhållningssätt har i sin tur en positiv inverkan på den värld vi lever i, både för dagens och framtida generationer. Bevakningen av portföljbolagens ESG-strategier följer samma filosofi som för övriga relevanta frågor och vi bistår gärna våra portföljbolag med vägledning i strategiarbetet för ESG, då vi bedömer att det gynnar både fondandelsägarna samt samhället i stort.

UPPFÖLJNING

Av fond- samt värdepappersmarknadslagstiftningen följer att en fond-/kapitalförvaltare varje år ska redogöra för hur principerna för aktieägarengagemanget har tillämpats. Denna redogörelse publicerar Norron årligen på bolagets hemsida.

PDF: Principer för aktieägarengagemang

KLAGOMÅL

Norron AB (”Norron”) är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd för portföljförvaltning som i enlighet med ett förvaltaravtal med FundRock Management Company S.A. (”FundRock”) förvaltar den Luxemburgbaserade paraplyfonden Norron SICAV (”Fonderna”). Medan Norron sköter förvaltningen av Fonderna samt marknadsför sin egen verksamhet är det FundRock som sköter administrationen av Fonderna. Detta innebär att du som investerar i Norrons fonder formellt sett är kund till FundRock.

Om du har klagomål eller vill framföra ett konkret missnöje rörande Norrons verksamhet, såsom portföljförvaltningen av Fonderna, marknadsföring av Norrons verksamhet eller informationsgivning etc. kan du emellertid kontakta Norrons klagomålsansvariga via telefon, brev eller e-post. I övriga fall kommer Norron att hänvisa dig till klagomålsansvarig hos FundRock. Det är alltid kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

Norron AB
Jesper Laudon Meyer, Head of Compliance
Tel: +46 (0)73 736 6543
E-post: jesper.laudonmeyer@norron.com
Postadress: Box 3054, 103 61 Stockholm

FundRock Management Company S.A.
E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Postadress: FundRock Management Company S.A., Attention: Complaints Handling, H20 Building, 33 Rue De Gasperich, Hesperange, L-5826, Luxembourg

Handläggningstiden är normalt två veckor och vi svarar vanligtvis skriftligen. Skulle du inte vara nöjd med utslaget kan du vända dig till någon av följande externa instanser:

 • Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se)
 • Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se)
 • Domstol

Juridiska personer har rätt att få sitt ärende prövat i skiljenämnd.

Mer utförlig information om processen kring hanteringen av klagomål lämnas på begäran.

För information om hur Norron behandlar dina personuppgifter vid ett klagomålsärende klicka här.

DISCLAIMER

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Den risk som anges för respektive fond är endast den uppskattade risken och det är omöjligt att göra exakta beräkningar av framtida risk. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Varje investeringsbeslut fattas av investeraren själv och investeraren bär det fulla ansvaret för investeringen. Bolaget bär således inget ansvar för någon förlust eller skada som uppkommer genom en investering i fonderna. Informationen på denna hemsida är generell information och är inte anpassad efter någons individuella behov eller finansiella ställning. Informationen är endast i informationssyfte och ingenting på denna hemsida ska uppfattas som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. De villkor för investeringar som framställs i det senast uppdaterade och antagna prospektet är de enda juridiskt bindande villkoren vid investeringar i fonderna och Bolaget, eller för den delen någon filial till Bolaget, är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av investeringar i fonderna som grundats på någon information på denna hemsida. Du bör alltid ta del av produktblad, KIID och prospekt (som du finner på denna hemsida) innan du genomför ett köp samt diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare.

Informationen på denna hemsida har tagits fram av Norron AB (”Bolaget”) i egenskap av portföljförvaltare av den Luxemburg-baserade fonden Norron SICAV, vilken har sex stycken subfonder. En del information på hemsidan är framtagen av tredjeparter som Bolaget anser vara tillförlitliga. Informationen på Bolagets hemsida uppdateras löpande och Bolaget söker ständigt att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Bolaget kan dock inte garantera att informationen vid var tid är riktig, tillförlitlig eller fullständig. Bolaget frånskriver sig allt ansvar för det fall informationen på hemsidan eller sådan information som Bolaget relaterar eller länkar till är felaktig eller missvisande. Notera vidare att Bolaget enbart är portföljförvaltare av subfonderna under Norron SICAV och att detta förvaltningsuppdrag regleras genom ett uppdragsavtal med fondbolaget Fundrock Management Company S.A. Bolaget har endast tillstånd att bedriva portföljförvaltning och erbjuder således inte investeringsrådgivning i någon form och informationen på hemsidan ska inte ses som investeringsrekommendationer till investerare. Informationen på hemsidan är anpassad till de länder där fonderna får marknadsföras, vilket för närvarande är Sverige, Norge, Frankrike och Schweiz. Information och tjänster som beskrivs på denna hemsida samt annat material som finns att tillgå riktar sig inte till någon person eller företag hemmahörande i något land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet, begränsat eller på annat sätt strider mot sådan jurisdiktions lagar och regler. Detta gäller särskilt för, men är inte begränsat till, länder som USA, Kanada, Japan och Australien.

All information på denna hemsida tillhör Bolaget och är upphovsrättsskyddad så länge ingenting annat uttryckligen framgår. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda någon del av denna hemsida för eget eller annans bruk om inte Bolaget har givit skriftligt godkännande på förhand.

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen på hemsidan och är inte skyldigt att meddela någon part om sådan ändring av innehållet.

Genom att använda dig av denna hemsida bekräftar du att du har tagit del av och förstått informationen i denna disclaimer. Svensk rätt är tillämplig på informationen som lämnas på denna hemsida och tvist av något slag ska hänvisas till svensk domstol.

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt för Norron AB (nedan ”Norron” eller ”Bolaget”) att de personuppgifter som samlas in och lagras om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med GDPR. Norron har därför upprättat denna integritetspolicy i syfte att ge registrerade personer information om hur bolaget behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Om inget annat specifikt framgår är Norron AB personuppgiftsansvarig för personuppgifter som framgår av detta dokument:

Norron AB
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

Vilka personuppgifter behandlar Norron om dig och varför?

Norron är en nordisk kapitalförvaltare, med kontor i Stockholm och Oslo, som förvaltar under-fonder till Norron SICAV i enlighet med ett uppdragsavtal med FundRock Management Company S.A. Den dagliga administrationen och distributionen av fonderna sköts av fondbolaget FundRock, medan Bolagets verksamhet endast avser förvaltningen av Norron SICAV:s underliggande fonders tillgångar. Eftersom Norron inte sköter administrationen, bland annat vad gäller hantering av in- och utflöden, administrationen kring fondandelsägare m.m., eller distributionen av fonderna behandlar således Norron personuppgifter om tredjepart i relativt begränsad utsträckning.

Norron behandlar personuppgifter för olika ändamål. Personuppgifterna samlas normalt in direkt från dig eller en affärsaktivitet som du haft med bolaget. Bolaget behandlar inga känsliga personuppgifter om dig enligt artikel 9 GDPR så länge annat inte framgår av denna integritetspolicy. Nedan följer information om Bolagets behandling av personuppgifter för särskilda kategorier av personuppgifter.

Affärskontakter, kommunikation och marknadsföring

Norron behandlar personuppgifter om dig som har en affärsrelation med bolaget eller som på annat sätt varit i kontakt med oss. De kategorier personuppgifter som hanteras är främst kontaktuppgifter, d.v.s. namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, företag, men kan i vissa fall även vara administrativa uppgifter såsom minnesanteckningar från affärsmöten eller annan information i e-postmeddelanden. Det kan röra sig om information i e-postkorrespondens, möten eller kontakt genom annat kommunikationsmedel, eller att du har anmält dig på hemsidan för att få våra informationsutskick. Personuppgifter behandlas även för att kunna göra informationsutskick till dig eller bjuda in dig till olika event som Norron anordnar.

För att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och upprätthålla affärsmässiga kontakter samt utveckla och marknadsföra verksamheten behandlas personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning där bolaget har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Personuppgifterna kan också behandlas för att kunna fullgöra avtal. Personuppgifterna har samlats in från dig eller din arbetsgivare och behandlas i bolagets IT-system. Personuppgifterna sparas så länge som bolaget har en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare. Du kan däremot alltid avanmäla dig från våra informationsutskick eller andra typer av inbjudningar och marknadsföringsutskick, varpå dina personuppgifter inte längre behandlas för dessa ändamål.

Rekrytering av personal

Vid rekrytering av personal är det nödvändigt för bolaget att behandla personuppgifter om dig. Förutom dina kontaktuppgifter behöver även CV, erfarenheter, tidigare arbetsbetyg, personnummer samt annan information som du väljer att dela med dig av behandlas. Detta för att Norron ska kunna göra välgrundade beslut under rekryteringsprocessen och för att kunna bedöma om du är lämplig för tjänsten. Uppgifter i rekryteringsprocessen får vi av dig och eventuella referenser som du har angivit i din ansökan.

Om du söker en tjänst som har utlysts av Bolaget så kommer dina personuppgifter behandlas under hela rekryteringsprocessen. Bolaget sparar även personuppgifter från rekryteringsprocesser under 2 år efter det att den aktuella tjänsten har blivit tillsatt för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk. Om du söker en tjänst hos Bolaget utan att tjänsten har blivit utlyst kommer Bolaget med stöd av ditt samtycke spara dina personuppgifter under en rimlig tid och tills dess att Bolaget hunnit bedöma om det kommer kunna bli aktuellt med en anställning i framtiden. Om Bolaget inte anser att det kommer bli aktuellt med en anställning tas din ansökan med personuppgifter bort. Du kan när som helst kontakta Norron och begära att bolaget ska ta bort din ansökan och således dina personuppgifter.

Avtal

För dig som ingår avtal med Bolaget, antingen för egen del eller som företrädare för en juridisk person, behandlar Bolaget nödvändiga personuppgifter i relation till detta. Vilka uppgifter som sparas om dig beror på syftet med avtalet men rör sig oftast om uppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, faktureringsuppgifter och företag. Även uppgifter om kompetens kan behöva samlas in om det är av vikt för uppdraget. Uppgifterna sparas under sådan tid som avtalet löper eller under en sådan period som Bolaget anser vara lämpligt för ändamålet. Bolaget kan även ha legala skyldigheter att spara vissa typer av avtal under en i lag fastställd period eller spara uppgifterna för att kunna skydda sig mot eventuella rättsliga anspråk.

Klagomål

För det fall Norron får ett klagomål riktat mot sig kommer bolaget att behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att hantera det enskilda klagomålet. Bolaget kommer även i dessa fall spara nödvändiga uppgifter om dig för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk eller skydda sina intressen under en rättslig process. Detta innefattar information som framgår i klagomålet, dina kontaktuppgifter samt övrig information i relation till klagomålet som Norron anser vara nödvändiga att spara. Bolaget har en rättslig skyldighet att dokumentera och föra register över samtliga klagomål som inkommer till bolaget under en period om 5 år.

Kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil med information som skickas från bolagets webbserver och som sparas i besökarens webbläsare. Cookies används för att göra webbsidorna bättre anpassade till besökaren och dennes val. På Norrons webbplats används cookies för att besökarens webbläsare ska ”minnas” till exempel språkval och för att inhämta användarstatistik. I bolagets strävan att ständigt förbättra sina tjänster kartläggs viss information gällande hur webbplatsens besökare navigerar sig fram på webbplatsen. Det är för att kunna läsa av till exempel vilka sidor som är populärast, så att dessa kan lyftas fram och bli lättare att hitta.

Webbplatsen är konstruerad så att det går att identifiera de besökare som en gång har samtyckt till viss användning av cookies. Därför är det inte nödvändigt att begära ett nytt samtycke vid varje besök på webbplatsen (under förutsättning att användningen av cookies är oförändrad). Att samtycke har lämnats bör dock inte lagras i parametrar som är synliga i adressfältet (URL), eftersom det då finns risk att länkar som innehåller information om att samtycke har lämnats sprids till och används av andra besökare.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Dock kan detta medföra att tillgängligheten på webbplatsen blir begränsad.

På kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) finner du mer information om cookies på webbplatser. Har du frågor om hur Bolaget använder cookies, kontakta info@norron.com.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter baserat på samtycke

Om bolaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du i dessa fall fått relevant information i enlighet med GDPR och efter det samtyckt till bolagets behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter för att fullgöra avtal

Bolaget har åtaganden och skyldigheter till följd av avtal som bolaget har ingått eller avser att ingå med tredjepart. För att kunna fullgöra sina förpliktelser och/eller för att tillvarata sina egna intressen enligt avtalet kan bolaget behöva behandla personuppgifter kopplade till ändamålet.

Behandling av personuppgifter baserat på legitimt intresse

Bolaget kan behandla personuppgifter om dig baserat på bolagets legitima intresse till behandlingen. Bolaget anser i detta fall att bolagets intresse att behandla dessa personuppgifter väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande friheter och rättigheter. Du kommer emellertid alltid att få information om att dina personuppgifter behandlas. Situationerna som avses i detta fall är främst vid informationsutskick och eventuell marknadsföring, rekrytering, hantering av eventuella klagomål eller om dina personuppgifter återfinns i något av våra kontaktregister.

Period för lagring av personuppgifter

Bolaget lagrar personuppgifter under den period som bolaget anser vara nödvändig för ändamålet med respektive behandling, beaktat även möjligheten att kunna tillmötesgå registrerades behov och frågor, efterleva tillämplig lagstiftning samt i förebyggande syfte. När behandlingen inte längre anses vara nödvändig raderar Bolaget personuppgifterna. Periodens längd beror således dels på syftet med respektive behandling, men även på vilken laglig grund som personuppgifterna behandlas. Vad gäller register för affärskontakter sparas dessa personuppgifter under sådan tid som bolaget finner nödvändigt för det specifika ändamålet. Den registrerade har däremot alltid en möjlighet att motsätta sig sådan behandling, se nedan.

Den registrerades rättigheter

I den utsträckning som bolaget behandlar personuppgifter åtnjuter den registrerade vissa rättigheter gentemot bolaget. Dessa rättigheter innefattar

 1. rätten att begära tillgång till personuppgifterna;
 2. rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna;
 • rätten att begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt rätten att invända mot behandlingen;
 1. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifterna (i tillämpliga fall); och
 2. rätten till dataportabilitet av personuppgifterna.

Om den registrerade utnyttjar någon eller några av dessa rättigheter ska bolaget utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits till följd av begäran. Bolaget kan dock för det fall begäran är komplicerad eller antalet inkomna begäranden är stort förlänga denna period med ytterligare två månader.

Frågor eller invändningar enligt ovan ska skickas till info@norron.com.

För det fall den registrerade anser att bolaget har överträtt bestämmelserna i GDPR har den registrerade rätt att inge klagomål till den behöriga myndigheten. För Sverige är detta Intergritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), och för Norge är detta Datatilsynet (www.datatillsynet.no).

Personuppgiftsbiträden och andra mottagare av personuppgifter

Bolaget kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för behandlingen av personuppgifterna. Detta avser framförallt behandlingen av personuppgifter sker genom olika IT-lösningar, såsom molntjänster, CRM-system etc. Det åligger bolaget att i dessa fall säkerställa att varje personuppgiftsbiträde garanterar att behandlingen av personuppgifterna görs i enlighet med bolagets instruktioner till personuppgiftsbiträdet och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kan även komma att dela/överföra dina personuppgifter om sådan delning/överföring är nödvändig och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kommer inte att dela/överföra några personuppgifter till tredjeland utanför EU/EES så länge bolaget inte säkerställt att detta land uppfyller kraven på adekvat skydd för personuppgifter.

Säkerhet

Bolaget har i enlighet med tillämplig lagstiftning vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa och upprätthålla en ändamålsenlig säkerhetsnivå till skydd för de personuppgifter som bolaget behandlar.

Ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den registrerade rekommenderas därför att regelbundet läsa igenom bolagets integritetspolicy. Skulle däremot bolaget ämna att göra några väsentliga ändringar av policyn som kan riskera att påverka den registrerades grundläggande fri- och rättigheter kommer den registrerade att meddelas om detta i förväg.

Kontakta Bolaget

Har du några frågor gällande denna integritetspolicy? Hör gärna av dig till info@norron.com.

Tillstånd

Norron AB

Finansinspektionen i Sverige

Värdepappersbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Norron har även anmält till Finansinspektionen om gränsöverskridande handel i Norge. Mer om bolagets tillstånd finner du på följande länkar till Finansinspektionen och Finanstilsynet.

Länk till Finansinspektionen

Länk till Finanstilsynet

Norron Sicav

Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF)

Tillstånd som Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities/fondverksamhet i enlighet med Part I av Lagen om investeringsfonder daterad 20 December 2002.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregisterade för försäljning i Sverige. Klicka på denna länk för mer information hos Finansinspektionen.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregistrerade för försäljning i Norge. Klicka på denna länk för mer information hos Finanstilsynet.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolaget webbplats. Informationen är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och likviditet 2018-06-30

Årlig Information om kapitaltäckning och riskhantering

Denna publikation syftar till att informera om bolagets riskhantering. I dokumentet beskrivs även Norrons riskstrategi samt identifierade risker. Här återfinns styrelsens definierade risktolerans, riskdeklaration samt riskförklaring. Kraven på offentliggörande regleras av information om risker riskhantering och kapitaltäckning i förordningen 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och direktiv 2013/36/EU.

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2018

Bästa möjliga resultat

Demo Content

Ersättningar

Demo Content

Intressekonflikter

Demo Content

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1) i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning, 2 kap. 1 §, ska ett företag, ha en dokumenterad ersättningspolicy, som bl.a. beskriver grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och följas upp i företaget.  Ersättningspolicyn ska dels vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, dels motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet. Ersättningspolicyn omfattar alla anställda.  Vidare framgår av 2 kap. 2 § i föreskrifterna att ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med företagets strategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Syftet med föreskrifterna är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i omfattade företag. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i denna policy fastställt närmare principer och riktlinjer för Norron AB:s (Bolaget) ersättningar till anställda.

DEFINITIONER M.M.

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil: Anställda, som identifierats i riskanalys i avsnitt nedan.

Ersättning: Ersättning utgörs av samtliga ersättningar och förmåner till en anställd. Ersättningen kan bestå av exempelvis kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner.

I Bolaget förekommer följande av ovan nämnda typer av ersättning: fast månadslön, pensionsavsättningar i enlighet med ITP, sjukförsäkring samt sjukvårdsförsäkring.

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek, vanligtvis en resultatbaserad del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra Bolagets resultat- eller balansräkning.

Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i Bolagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

RISKANALYS – ANSTÄLLDA VARS ARBETSUPPGIFTER HAR EN VÄSENTLIG INVERKAN PÅ FÖRETAGETS RISKPROFIL

Bolaget bedriver verksamhet inom diskretionär förvaltning avseende fonder. Det innebär att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att kundernas kapital som förvaltas hålls åtskilt från Bolagets kapital. Risker i anslutning till förvaltningen styrs av fondbestämmelser och ytterligare begränsningar fastställda av styrelsen samt diskretionära kapitalförvaltningsavtal. Bolaget bedriver varken handel av finansiella instrument i egen räkning, utlåning eller inlåning vilket gör att risknivån i Bolagets balansräkning är låg. Vidare är antalet medarbetare som kan påverkaföretagets risknivå såväl direkt som indirekt är mycket begränsade. Bolaget har idag 8 anställda, varav 5 förvaltare, 1 förvaltarassistent, 1 person inom kommunikation och en verkställande direktör.

Riskerna i Bolaget är i huvudsak förknippade med utvecklingen av uppnått förvaltningsresultat och dess påverkan på resultaträkningen samt på eget kapital i balansräkningen. Balansräkningen är av relativt liten omfattning och består främst av nödvändigt och upparbetat rörelsekapital. Bolaget är inte skuldsatt. Bolagets egna kapital påverkas av uppnått resultat och Bolagets utdelningspolitik. Kraven på en lägsta nivå på eget kapital i Bolaget styrs i hög grad av Finansinspektionens kapitaltäckningskrav och av de måltal som är fastställda av styrelsen. Dessa beslut är dokumenterade i Bolagets Interna kapitalutvärdering (IKU).

Den finansiella risken är låg. De risker som Bolaget har i direkt anslutning till balansräkningen är dels operativa risker, administrativ felhantering och brott, dels avkastningsrisker i förvaltningen av Bolagets likviditet. Bolagets bedömning är att dessa direkta risker avseende balansräkningen är låga. Löpande kontroller i verksamheten görs såväl i de olika affärsprocesserna som av Bolagets risk- och compliancefunktion samt av Bolagets internrevisor.

Riskerna i anslutning till resultaträkningen är helt knutna till uppnått resultat som påverkas av de intäkter Bolaget erhåller från fonderna och kunderna samt de kostnader Bolaget har för att erhålla dessa intäkter. Bolagets största kostnadspost är ersättningen till de anställda i Bolaget. Andra väsentliga kostnader är kostnader i anslutning till de anställda som t.ex. lokaler, it-kostnader, resekostnader m.m.

Riskerna i anslutning till intäkterna handlar om storleken på förvaltat kapital, avgiftsstrukturerna och i vissa fonder och diskretionära avtal uppnått förvaltningsresultat. Intäkterna är svårprognostiserade. Kostnaderna är till stor del fasta med hög grad av visibilitet.

Styrelsens bedömning är att Bolagets ersättningsmodell involverar flera parametrar av olika karaktär vilket gemensamt syftar till att individuell personal inte skal ges incitament till och inte heller ha möjlighet att ta orimliga risker enbart i syfte att generera hög rörlig ersättning. Bolaget har en ersättningsstruktur där i all personal har fast lön samt fasta pensionsavsättningar, vilket är reglerat i anställningsavtal och inte kopplat till framtida riskåtaganden. Det finns således inte någon personal som har rörliga ersättningar.

Styrelsens bedömning är vidare att Bolagets ersättningsmodell inte innebär en risk för osunda ersättningsnivåer och inte heller riskerar att Bolaget i framtiden inte ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Bolaget har analyserat samtliga anställningskategorier och vilka som har arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Analysen har gjorts utifrån FFFS 2011:1, 2 kap. 3 § och kommissionens delegerade förordning (EU) 604/2014. Analysen har resulterat i följande bedömning, se bilagd riskanalys.

Riskanalysen identifierar att 7 av 8 anställda är att betrakta som ”anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil”.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att Bolaget kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Bolaget har en ersättningsstruktur där samtliga anställda har 100 % fast lön. Fast lön ska vara marknadsmässig och baseras på den anställdes ålder, utbildning och erfarenhet.

Styrelsens samlade bedömning är att Bolagets ersättningsmodell är anpassad till Bolagets verksamhet och dessutom involverar flera parametrar vilka syftar till att en enskild anställd inte ska få incitament till och inte heller ha möjlighet att ta orimliga risker i syfte att generera hög personlig ersättning. Bolaget har även att följa gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättningar till anställda.

Bolagets ersättningssystem ska vid var tid vara utformat så att det dels gynnar Bolagets långsiktiga intressen, dels överensstämmer med de regler och principer som har upprättats i syfte att skydda kunder, investerare och aktieägare. De ersättningar som Bolaget betalar ut får inte äventyra Bolagets långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. I det fall Bolagets styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil enligt Riskanalysen ovan ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte heller sätts så högt att den begränsar Bolagets förmåga att uppfylla lagstadgade krav på Bolagets kapitalbas. Ersättningarna ska inte vara så höga att de äventyrar Bolagets förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel.

Det ska finnas en lämplig balans mellan de fasta samt rörliga ersättningarna, den fasta ersättningen ska vara tillräckligt stor av den totala ersättningen så att den rörliga kan sättas till noll.

Som framgår ovan tillämpar Bolaget i nuläget ingen rörlig ersättning enligt föreskrifternas definition. För det fall rörlig ersättning skulle förekomma kan sådan ersättning för en anställd uppgå till maximalt 100 % av den fasta ersättningen.

STYRNING

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande direktören, ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner samt om de åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören.

Bolaget har anlitat externa konsulter att upprätthålla Bolagets kontrollfunktioner för regelefterlevnad och internrevision. Styrelsen beslutar därför endast om ersättningen till den verkställande direktören/ansvarig för riskfunktionen.

Bolaget har utsett styrelsens ordförande att ansvara för följande:
a)    beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till den verkställande direktören,
b)    beredning av styrelsebeslut avseende åtgärder för att följa upp tillämpningen av Bolagets ersättningspolicy, och
c)    en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Inför dessa beslut ska underlag och lämplig dokumentation utarbetas av den verkställande direktören eller av styrelsen utsedd oberoende person. Styrelsens beslut om vilka ersättningar som betalas ut ska tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll.

I beredningen av styrelsebeslut enligt ovan ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen.

Styrelseordförande ingår inte i Bolagets verkställande ledning och han har tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning.

RESULTATBEDÖMNING OCH RISKJUSTERING

Bolaget ska beakta att rörliga ersättningar, i det fall beslut om sådana skulle fattas står i lämplig balans till de fasta ersättningar som Bolaget utger. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått, avseende såväl nuvarande som framtida risker.

Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att dels säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat, dels att Bolagets underliggande konjunkturcykel samt affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.

Bolaget ska, om rörlig ersättning skulle förekomma, basera den rörliga ersättningen till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil på såväl

i)   den anställdes resultat som
ii)  den berörda resultatenhetens och Bolagets totala resultat.

Vid bedömningen ska såväl finansiella som icke- finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke- finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

Bolaget ska vidare ta hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

UTBETALNING AV RÖRLIG ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA VARS ARBETSUPPGIFTER HAR EN VÄSENTLIG INVERKAN PÅ FÖRETAGETS RISKPROFIL

Om beslut om rörlig ersättning fattas ska, för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100.000 kr, minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre år innan den betalas ut eller äganderätten går över på den anställde. Vid beslutet av hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska Bolaget ta hänsyn till dess konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

För anställda i den verkställande ledningen och andra av Bolagets anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil som har rörliga ersättningsdelar överstigande 500.000 kr ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre år. Utbetalning av uppskjuten ersättning ska betalas ut pro rata, dvs en gång om året jämnt fördelat över den tid som ersättningen skjutits upp, dvs 1/3 av uppskjuten ersättning år 1, 1/3 år 2 osv.

Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation (kopplat till Bolagets kapitaltäckningskvot) och motiverat enligt Bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl.

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Bolaget har utsett dess internrevisor att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av ersättningspolicyn.

Internrevisorn ska när det är lämpligt och i vart fall årligen granska huruvida Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna ersättningspolicy.

Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. I det fall kontrollfunktionen finner att Bolagets ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående.

Vid den bedömnings- och utvärderingsprocess som styrelseordförande utför i enlighet med vad som angivits ovan i avsnittet om styrning ska lämpliga kontrollfunktioner delta.

OFFENTLIGGÖRANDE

Bolaget ska på sin hemsida redogöra för hur man uppfyller kraven på ersättningspolicy och ersättningssystem enligt FFFS 2011:1.

INFORMATION OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE

Samtliga anställda ska informeras om dels de kriterier som styr deras ersättning, och dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda på Bolagets interna nätverk.

 

Klagomål

Klagomålsansvarig för Norron AB är Jesper Laudon Meyer, Compliance Officer, jesper.laudonmeyer@norron.com, 08-555 069 52.

Disclaimer

Demo Content

Integritetspolicy Norron AB

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar dina personuppgifter.

Norron AB (”Bolaget”) är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo som förvaltar fonder med fokus på de nordiska marknaderna. Bolagets verksamhet avser förvaltningen av fondernas tillgångar. Den dagliga administrationen av fonderna sköts av fondbolaget SEB Fund Services S.A. Eftersom Bolaget är frånkopplat administrationen av fonderna och fondandelarna behandlar bolaget personuppgifter om tredjepart i begränsad utsträckning.

Det är viktigt för Bolaget att de personuppgifter som samlas in och lagras om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med GDPR. Bolaget har därför upprättat denna integritetspolicy i syfte att ge registrerade personer information om bland annat vilka personuppgifter som Bolaget behandlar, för vilka ändamål dessa behandlas, hur personuppgifterna behandlas, samt under vilken period som dessa lagras.

 

Vilka personuppgifter behandlar Norron om dig och varför?

Bolaget kan behandla personuppgifter om dig för olika ändamål. Till exempel sparar Bolaget kontaktuppgifter till personer i kommunikationssyfte, för att bjuda in till event eller kunna göra informationsutskick till dig som på löpande basis önskar ta del av information om Bolagets verksamhet och även för att kunna hantera eventuella klagomål som inkommer till Bolaget. Bolaget behöver även spara personuppgifter om dig som ansöker om en tjänst hos Bolaget. Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter följer nedan.

Bolaget behandlar inga känsliga personuppgifter om dig enligt artikel 9 GDPR så länge annat inte framgår av denna integritetspolicy.

Register för affärskontakter, informationsutskick och marknadsföring
Bolaget sparar information om dig som har en affärsrelation till Bolaget eller som på annat sätt varit i kontakt med oss. Det kan röra sig om e-postkorrespondens, möten eller kontakt genom annat kommunikationsmedel. Den information som sparas är främst kontaktuppgifter, d.v.s. namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, företag, men kan i vissa fall även vara administrativa uppgifter såsom minnesanteckningar kopplat till ett möte eller annan information om tredjepart i e-postmeddelanden. Bolaget raderar information via e-post samt kalendrar löpande eller senast ett år efter det att mailet sparades i Bolagets mailserver, förutsatt att Bolaget inte anser att det är nödvändigt att spara informationen under en längre period.

Det är viktigt för Bolaget att dina personuppgifter är skyddade och att Bolaget har koll på vilka personuppgifter som Bolaget behandlar. Därför använder sig Bolaget av ett särskilt CRM-system för lagring av kontaktuppgifter. Genom CRM-systemet kan Bolaget även rikta viss information till dig, till exempel genom att bjuda in dig till event som Bolaget anordnar eller göra informationsutskick till dig som har anmält sådant intresse. I CRM-systemet lagras endast kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, företag.

 

Rekrytering av personal
Vid rekrytering av personal är det nödvändigt för Bolaget att behandla vissa personuppgifter om dig. I dessa fall är behandlingen av personuppgifter mer omfattande än i fallen ovan. Förutom dina kontaktuppgifter kan även CV, erfarenheter, tidigare arbetsbetyg, personnummer samt annan information som du väljer att dela med dig av behandlas. Detta för att Bolaget ska kunna göra välgrundade beslut under rekryteringsprocessen och för att kunna bedöma om du är lämplig för tjänsten. Om du söker en tjänst som har utlysts av Bolaget så kommer dina personuppgifter behandlas under hela rekryteringsprocessen. Om du söker en tjänst hos Bolaget utan att tjänsten har blivit utlyst kommer Bolaget att spara dina personuppgifter under en rimlig tid och tills dess att Bolaget hunnit bedöma om det kommer kunna bli aktuellt med en anställning i framtiden. Bolaget sparar även personuppgifter från rekryteringsprocesser under 2 år efter det att den aktuella tjänsten har blivit tillsatt för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk.

 

Avtal
För dig som ingår avtal med Bolaget, antingen för egen del eller som företrädare för en juridisk person, behandlar Bolaget nödvändiga uppgifter i relation till detta. Vilka uppgifter som sparas om dig beror på syftet med avtalet men rör sig oftast om uppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll och företag. Uppgifterna sparas under sådan tid som avtalet löper eller under en sådan period som Bolaget anser vara lämpligt för ändamålet. Bolaget kan även ha legala skyldigheter att spara vissa typer av avtal.

 

Klagomål
För det fall Bolaget får ett klagomål riktat mot sig kommer Bolaget att behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att hantera det enskilda klagomålet. Bolaget har en rättslig skyldighet att dokumentera och föra register över samtliga klagomål som inkommer till Bolaget under en period om 5 år. Bolaget kommer även i dessa fall spara nödvändiga uppgifter om dig för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk eller skydda sina intressen under en rättslig process. Detta innefattar information som framgår i klagomålet, dina kontaktuppgifter samt övrig information i relation till klagomålet som Bolaget anser vara lämpligt att spara.

 

Övrigt
Bolaget kan även i andra fall än ovan behöva behandla personuppgifter om tredjepart om Bolaget anser att det är nödvändigt och Bolagets intresse väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter. Se bland annat nedan om hur Bolaget använder sig av kakor (cookies) på sin hemsida.

 

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter baserat på samtycke
Om Bolaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du i dessa fall fått relevant information i enlighet med GDPR och efter det samtyckt till Bolagets behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter för att fullgöra avtal
Bolaget har åtaganden och skyldigheter till följd av avtal som Bolaget har ingått eller avser att ingå med tredjepart. För att kunna fullgöra sina förpliktelser och/eller för att tillvarata sina egna intressen enligt avtalet kan Bolaget behöva behandla vissa personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter baserat på legitimt intresse
Bolaget kan behandla personuppgifter om dig baserat på Bolagets legitima intresse till behandlingen. Bolaget anser i detta fall att Bolagets intresse att behandla dessa personuppgifter väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande friheter och rättigheter. Du kommer emellertid alltid att få information om att dina personuppgifter behandlas. Situationerna som avses i detta fall är främst vid informationsutskick och eventuell marknadsföring, rekrytering, hantering av eventuella klagomål eller om dina personuppgifter återfinns i något av våra kontaktregister.

 

Period för lagring av personuppgifter

Bolaget lagrar personuppgifter under den period som Bolaget anser vara nödvändig för ändamålet med respektive behandling, beaktat även möjligheten att kunna tillmötesgå registrerades behov och frågor, efterleva tillämplig lagstiftning samt i förebyggande syfte. När behandlingen inte längre anses vara nödvändig raderar Bolaget personuppgifterna. Periodens längd beror således dels på syftet med respektive behandling, men även på vilken laglig grund som personuppgifterna behandlas. Grundar sig en viss behandling på t.ex. samtycke raderar Bolaget personuppgifterna om den registrerade återkallar sitt samtycke. För Bolagets hantering av e-post samt för uppgifter som sparas vid annan typ av kommunikation raderas dessa uppgifter automatiskt efter ett år, undantaget sådan korrespondens som Bolaget anser vara nödvändig att ha kvar. Vad gäller register för affärskontakter sparas dessa personuppgifter under sådan tid som Bolaget finner nödvändigt för det specifika ändamålet. Den registrerade har däremot alltid en möjlighet att motsätta sig sådan behandling, se nedan.

 

Den registrerades rättigheter

I den utsträckning som Bolaget behandlar personuppgifter åtnjuter den registrerade vissa rättigheter gentemot Bolaget. Dessa rättigheter innefattar

 1. rätten att begära tillgång till personuppgifterna;
 2. rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna;

iii.        rätten att begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt rätten att invända mot behandlingen;

 1. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifterna (i tillämpliga fall); och
 2. rätten till dataportabilitet av personuppgifterna.

 

Om den registrerade utnyttjar någon eller några av dessa rättigheter ska Bolaget utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits till följd av begäran. Bolaget kan dock för det fall begäran är komplicerad eller antalet inkomna begäranden är stort förlänga denna period med ytterligare två månader.

 

Frågor eller invändningar enligt ovan ska skickas till info@norron.com.

För det fall den registrerade anser att Bolaget har överträtt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att inge klagomål till den behöriga myndigheten. För Sverige är detta Datainspektionen (www.datainspektionen.se), och för Norge är detta Datatilsynet (www.datatillsynet.no).

 

Kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil med information som skickas från Bolagets webbserver och som sparas i besökarens webbläsare. Cookies används för att göra webbsidorna bättre anpassade till besökaren och dennes val. På Bolagets webbplats används cookies för att besökarens webbläsare ska ”minnas” till exempel språkval och för att inhämta användarstatistik.

I Bolagets strävan att ständigt förbättra sina tjänster kartlägger Bolaget viss information gällande hur webbplatsens besökare navigerar sig fram på webbplatsen. Det är för att kunna läsa av till exempel vilka sidor som är populärast, så att dessa kan lyftas fram och bli lättare att hitta.

Webbplatsen är konstruerad så att det går att identifiera de besökare som en gång har samtyckt till viss användning av cookies. Därför är det inte nödvändigt att begära ett nytt samtycke vid varje besök på webbplatsen (under förutsättning att användningen av cookies är oförändrad). Att samtycke har lämnats bör dock inte lagras i parametrar som är synliga i adressfältet (URL), eftersom det då finns risk att länkar som innehåller information om att samtycke har lämnats sprids till och används av andra besökare.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Dock kan detta medföra att tillgängligheten på webbplatsen blir begränsad.

På kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) finner du mer information om cookies på webbplatser. Har du frågor om hur Bolaget använder cookies, kontakta info@norron.com.

 

Personuppgiftsbiträden och andra mottagare av personuppgifter

Bolaget kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för behandlingen av personuppgifterna. Detta avser framförallt behandlingen av personuppgifter sker genom olika IT-lösningar, såsom molntjänster, CRM-system etc. Det åligger Bolaget att i dessa fall säkerställa att varje personuppgiftsbiträde garanterar att behandlingen av personuppgifterna görs i enlighet med Bolagets instruktioner till personuppgiftsbiträdet och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kan även komma att dela/överföra dina personuppgifter om sådan delning/överföring är nödvändig och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kommer inte att dela/överföra några personuppgifter till tredjeland utanför EU/EES så länge Bolaget inte säkerställt att detta land uppfyller kraven på adekvat skydd för personuppgifter.

 

Säkerhet

Bolaget har i enlighet med tillämplig lagstiftning vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa och upprätthålla en ändamålsenlig säkerhetsnivå till skydd för de personuppgifter som Bolaget behandlar.

 

Ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den registrerade rekommenderas därför att regelbundet läsa igenom Bolagets integritetspolicy. Skulle däremot Bolaget ämna att göra några väsentliga ändringar av policyn som kan riskera att påverka den registrerades grundläggande fri- och rättigheter kommer den registrerade att meddelas om detta i förväg.

 

Kontakta Bolaget

Har du några frågor gällande denna integritetspolicy? Hör gärna av dig till info@norron.com.