Skip to main content

Läs mer om Norrons senaste fondtillskott

Bærekraft i Norron

Bærekraft er i alles interesse og er derfor også alles ansvar. Bærekraft skal bidra til en positiv utvikling i produksjon og forbruk, og skal være en premiss for hvordan vi måler verdi og fremgang. Et selskap med en bærekraftig strategi tar hensyn til dagens og fremtidens samfunn, og kombinerer en kommersiell tilnærming med en bærekraftig måte å tenke og agere på.

Det er ikke lenger nok for bedrifter å utelukkende fokusere på sin kjernevirksomhet. Uavhengig av virksomhetsområde har det blitt stadig viktigere for virksomheter å ha en klar strategi for bærekraft som en integrert del av forretningsplanen. Takket være økt kunnskap, større interesse og oppmerksomhet blant annet gjennom gransking og påtrykk fra allmenheten, kunder og ansatte, har foretak i dag et større krav på seg for å være transparente. Det må tydelig fremgå av policy-dokumenter og av måten foretaket opptrer på, hvordan de forholder seg til bærekraft. Norron støtter fullt ut bærekrafts-resonnementet og den utviklingen som nå skjer, og jobber derfor aktivt med å tilpasse vår organisasjon i forhold til bærekraft.

Styret i Norron har vedtatt en bærekrafts-policy for virksomheten. Formålet med denne policyen er å sette retningslinjer for hvordan Norron skaper langsiktig og bærekraftig utvikling for sin virksomhet, dets ansatte, investorer, samarbeidspartnere og andre interessenter. Policyen skal også skape et rammeverk som sikrer at Norrons forvaltning gjør ansvarlige investeringer i markedene hvor vi er aktive.

Norrons oppfatning er at bærekraftig utvikling skal møte dagens ulike behov, men ikke på bekostning av fremtidige generasjoner. I tillegg skal målet for bærekraftige investeringer være en sterk økonomisk avkastning som i sin tur kan bidra til positiv utvikling innen sosiale områder, miljø og politikk for å oppnå felles forbedringer innen disse næringene. For å klargjøre Norrons posisjon har vi utarbeidet en erklæring for bærekraft i Norron:

Den globalt økende bevisstheten om ubalanser og urettferdighet som eksisterer i næringslivet og i samfunnet for øvrig, er en viktig sekulær utvikling som Norron tar svært alvorlig og forholder seg til innen selskapets investeringsvirksomhet. Økt bevissthet fra omverdenen og økte krav fra ulike interessenter krever, at selskapenes arbeid med bærekraft er sunt og effektivt. De langsiktige konsekvensene for kapitalmarkedene av utviklingen i en slik kollektiv megatrend vil trolig være, at selskaper som opptrer bærekraftig og følger de etablerte internasjonale konvensjonene, får en høyere verdivurdering og sannsynligvis også en lavere kostnad for langsiktige kapitalkostnader.

Norrons overordnede oppgave er å levere markedsledende risikojustert avkastning til sine andelseiere. Å følge og påvirke bærekraftarbeidet i de selskapene vi eier eller vurderer å investere i, er dermed essensielt for oss og er en viktig, integrert del av vårt analysearbeid og dermed i vår investeringsprosess. Ved å forholde oss aktivt til bærekraft tror vi at Norron kan møte sine interessenters høye krav til så vel langsiktig risikojustert avkastning som til bærekraftig utvikling i selskapene vi investerer i. Dette vil i sin tur ha en positiv innvirkning på verden vi lever i, både i dag og i fremtiden.

Styret i Norron har vedtatt en bærekrafts-policy som gir retningslinjer for hvordan bedriften skal skape en langsiktig og bærekraftig utvikling for sin virksomhet, dets ansatte, investorer, aksjonærer og andre interessenter. Fordi vi er klar over den direkte eller indirekte effekten som våre investeringer kan ha for de landene som vi er virksomme i, danner policyen også et rammeverk for hvordan Norron som fondsforvalter skal gjøre bærekraftige investeringer i ulike land.

Fondsforvalterne i Norron har et aktivt forhold til hvilke selskaper og markeder som er mest hensiktsmessige å investere i ut fra hensynet til bærekraft. Forvalterne tar også en aktiv rolle i selskapene de investerer i ved å legge press på dem og forholde seg kritisk til hvordan de opptrer. Forvalterne deltar regelmessig i møter med ledelsen i selskapene og forfølger forbedringstiltak i tilknytning til sosiale og miljømessige forhold.
Norron er medlem av UNPRI og følger dermed deres prinsipper for bærekraftige investeringer.

Norrons verdier
Norron skal i alle sine virksomhetsområder støtte et sunt og bærekraftig samfunn, hvor vi verdsetter omtanke, respekt og åpenhet overfor samarbeidspartnere og ansatte. Vi vil vise at vi:

• Respekterer menneskerettigheter
• Ta vare på miljøet
• Verdsetter et godt arbeidsmiljø
• Følger lover og forskrifter
• Fjerner korrupsjon og bestikkelse

Norron mener at åpenhet om disse viktige områdene er viktig, og at vår virksomhet og våre handlinger kommuniseres til interessenter gjennom kontinuerlig rapportering og oppfølging.

Våra samarbetspartners

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

 

Norron är även UN Global Compact signatär och stöder de 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer här: www.unglobalcompact.org

Norron är även medlem i Swesif och Hållbarhetsprofilen, se www.swesif.org för mer information.