Skip to main content

FNs Global Compact – Bærekraftsmål (SDG):

En av de grunnleggende faktorene vi ser på i våre interne bærekraftsanalyser, er om selskaper er medlem av FNs Global Compact og dermed forplikter seg til å følge de  ti prinsippene om menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsrett og miljøarbeid. Vi mener at dette er et godt utgangspunkt for et engasjert og målrettet bærekraftsarbeid, og vi jobber kontinuerlig med å påvirke selskapene som ikke har signert FNs Global Compact til å gjøre det. En annen viktig del av vårt bærekraftsarbeid er FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling (SDG). Basert på disse globale bærekraftsmålene, kan bedrifter fokusere sitt bærekraftsarbeid på utvalgte mål der de kan utgjøre den største forskjellen. Ved å konsentrere bærekraftsarbeidet på denne måten, får selskapet bedre fokus og oversikt over arbeidet og bidrar til økt transparens for intern og ekstern evaluering og rapportering. At selskaper tydelig rapporterer om aktivt og dedikert bærekraftsarbeid, er bra for miljøet og samfunnet. For oss i Norron er dette også positivt sett fra et finansieringsperspektiv, da det letter arbeidet vårt med å lede andelshavernes  kapital mot selskaper som opererer bærekraftig og langsiktig.

Vi i Norron vil gjerne dele med deg hvordan fondene våre vektes mot de globale bærekraftsmålene, slik at du som investor kan lage din egen vurdering og sammenligning av Norrons fond. Figuren under viser en prosentandel for hvert bærekraftsmål, f.eks. 24%, som utgjør andelen selskaper i fondet som fokuserer sitt bærekraftsarbeid på det spesifikke målet – merk at det er vanlig at selskaper fokuserer på mer enn ett bærekraftsmål i sitt bærekraftsarbeid. Informasjonen oppdateres månedlig, og bildet tar kun sikte på å gi en forståelse av hvor stor andel av selskapene i fondet som fokuserer på de respektive bærekraftsmålene. Informasjonen skal således ikke sees på som et mål på resultatet av fondets bærekraftsarbeid. For å gi et rettvisende bilde av fondets bærekraftsfokus, bør presentasjonen av bærekraftsmålene studeres sammen med fondets andre bærekraftkriterier. For å kunne tilby investorer en diversifisert portefølje, er det også viktig at fondet har mulighet til å investere i selskaper i hele vårt nordiske investeringsunivers, som jobber for langsiktig bærekraftig utvikling. Norron har derfor valgt å ikke begrense fondets investeringer til bare noen få spesifikke bærekraftsmål.