Skip to main content

Bottenkänning för vinstestimaten?

By maj 14, 2014juni 5th, 2018Marknadskommentarer

Som jag avhandlat i tidigare markandskommentarer så har vinstestimaten på indexnivå under åren 2011, 2012 och 2013 kontinuerligt justerats ner. De ständiga nedrevideringarna har gjort att vinsterna i princip varit oförändrade under 3 år.

Vi har bedömt det som centralt för börsutvecklingen i år att denna trend reverserar. Sker detta bedömer vi att investerare kan lägga oron för multipelexpansionen åt sidan och acceptera att aktier kan växa in i sin värdering. Fullbelagda corporate finance avdelningar signalerar en fortsatt hög aktivitet inom företagsaffärer, vilket också är symptomatiskt för en mogen aktiecykel, men det driver helt klart också riskaptiten på börsen.

Åter till vinsterna. Vid första anblick ser starten på 2014 ut att följa tidigare års mönster, både avseende vinsttrenderna mellan sektorer och för marknaderna som helhet. För att illustrera vinstjusteringarna på sektorbasis har jag valt ut 5 nordiska bolag, och skapat ett index där respektive bolag får sitt marknadsvärde som vikt. I tabellen nedan framgår vilka bolag jag använt inom repektive sektor.

Verkstad Bank Teleoperatörer Fastigheter Bygg ”Retail” Energi & Metall
Alfa Laval SEB Telia Castellum NCC H&M Statoil
Atlas Copco Nordea Tele2 Fabege Skanska Electrolux Lundin Petroleum
SKF SHB Telenor Balder JM Clas Ohlsson Norsk Hydro
Sandvik Swedbank Millicom Hufvudstaden Peab Mekonomen Boliden
Trelleborg DNB TDC Kungsleden Veidekke Kappahl SSAB

I grafen framgår vinsttrenden för de sektorer med stigande revideringstrend.

Stigande estimat, vinst 2014 (viktat efter marknadsvärde)

Graf 1 – Stigande estimat, vinst 2014 (viktat efter marknadsvärde)

Bankerna fortsätter få sina estimat uppjusterade, en trend som varit på plats i snart 2 år. Fastigheter och bygg har också överraskat positivt. Intressant är att de mer cykliska råvarurelaterade bolagen, fått uppjusteringar i samband med sina kvartalsrapporter. I stor utsträckning är detta hänförligt till Statoil som presterade bättre resultat över hela linjen. I Statoils fall så handlar det mycket om minskade investeringar och ökade kostnadsbesparingar.

Fallande estimat, vinst 2014 (viktat efter marknadsvärde)

Graf 2 – Fallande estimat, vinst 2014 (viktat efter marknadsvärde)

Den sammanlagda utvecklingen för verkstadsbolagens vinster ser fortsatt svag ut. Även denna trend har varit på plats under en längre tid, och verkar ännu inte ha nått sin botten. För H&M:s del, som illustrerar merparten av retailbolagens utveckling kan estimatjusteringarna ha planat ut.

Marknaden har stort fokus på dessa trender. Samtliga sektorer i graf 1 har utvecklats bättre än börsen i år, och på motsvarande sätt har de med fortsatt fallande vinstertrend utvecklats sämre, med undantag för verkstad som gått ungefär i linje med SBX.

Lyfter vi blicken och tittar på relevanta index för de nordiska marknaderna så kan vi konstatera att Sverige klarat sig bäst hittills i år. Svaga uppjusteringar har skett sedan rapportperioden inleddes under april. Estimaten i Norge vände också tydligt runt i samband med årets första rapportperiod. Indextunga företag som Statoil, Norsk Hydro, Yara och DNB rapporterade alla bättre än vad analytikerna förväntat sig.

Indextunga företag som Statoil, Norsk Hydro, Yara och DNB rapporterade alla bättre än vad analytikerna förväntat sig

Graf 3

Inom Norron följer vi löpande upp dessa och liknande trender. Det jag velat visa med denna marknadskommentar är följande;

  1. Det är viktigt att ta till sig att vi kan ha nått den punkt (efter 3 år av kontinuerliga nedrevideringar), då vinstestimaten bottnat. Detta kan mildra oron för multipelexpansion och gynna börsutvecklingen.
  2. Stora avvikelser finns mellan de olika sektorerna. I stort är samma sektortrender på plats som de vi såg under förra året. Viktigt att vara uppmärksam på momentum i dessa trender, då de i högre utsträckning styr sektorns relativutveckling på börsen.
  3. En rapportperiod är givetvis inte tillräckligt för att konstatera ett trendbrott, men stigande vinster krävs för att motivera nuvarande indexnivåer.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Leave a Reply