Skip to main content

Norron har satt upp hållbarhetsmål som är tillämpliga för alla våra fonder. I syfte att löpande ge våra investerare en inblick i hur våra fonder utvecklas mot de uppsatta målen rapporterar vi månadsvis hur stor andel av investeringarna som uppfyller våra hållbarhetsmål.

Vi mäter hur stor andel av innehaven som
– Är anslutna till Science Based Targets Initiative
– Är signatärer till UN Global Compact
– Redovisar hållbarhetsrisker i års- och/eller hållbarhetsrapport
Mer om målen finns att läsa här.

I rapporteringen inkluderas även andelen Green Bonds och EU Green Bonds.

Norron vill även visa hur våra fonder förhåller sig till Taxonomiförordningen. Vi är skyldiga att rapportera taxonomidata från 2023, men började på ett tidigt stadie följa hur våra portföljer förhåller sig till regelverket. Vi rapporterar därför månadsvis i vilken utsträckning våra fonder är investerade i bolag som omfattas av, samt i vilken utsträckning bolagets aktiviteter är förenliga med, kriterierna för miljömål ett och två (dvs. begränsning av klimatförändringar samt anpassning till klimatförändringar) i taxonomin.

Observera att endast noterade bolag med fler än 500 anställda som ska redovisa hur stor andel av verksamheten som omfattas av och är förenlig med taxonomin. I rapporter som publiceras efter den 1 januari 2022 ska dessa bolag redovisa Eligibility (andel av verksamheten som omfattas av den miljömässiga taxonomin). Från den 1 januari 2023 ska dessa bolag även redovisa Alignment (aktiviteter som är taxonomiförenliga). Från 2023 är även finansmarknadsaktörer skyldiga att rapportera hur stor andel av förvaltat kapital som omfattas av och är förenlig med taxonomin. Den information som Norron redovisar nedan är således frivillig och är endast en indikation på hur portföljen förhåller sig till taxonomin. Vi använder i första hand data tillhandahållen av bolag som vi är investerade i. I de fall bolagen inte tillhandahåller data, använder vi istället tredjepartsleverantörers estimerade data.

Observera att Norron inte har data för alla bolag som vi är investerade i och att all information om fondens Alignment ska ses som potentiell då denna information ännu inte är obligatorisk för bolagen att lämna och således inte reviderad information. Fondens faktiska Eligibility och Alignment kan således både vara större och mindre än vad som redovisas nedan.

Hur vi rapporterar taxonomidata

Vår taxonomirapportering visar i vilken utsträckning som fonden är investerad i ekonomiska aktiviteter som är

Taxonomy Eligible: ekonomiska aktiviteter som omfattas av taxonomins kriterier för miljömässig hållbarhet
Taxonomy Aligned: ekonomiska aktiviteter som uppfyller kriterier för miljömässig hållbarhet

Om fondens Eligibility är t.ex. 30 % betyder det att 30 % av fondens innehav omfattas av taxonomins kriterier, medan Alignment är den andel av fondens innehav som dessutom uppfyller de fastställda kriterierna för miljömässig hållbarhet. I syfte att redovisa vilken typ av miljömässig hållbarhet som fonden är investerad i är fondens Alignment uppdelad i tre olika delområden.

Green: aktiviteter med redan låga växthusgasutsläpp
Enabling: aktiviteter som möjliggör för andra aktiviteter att väsentligen bidra till en begränsning av klimatförändringarna
Transition: aktiviteter som genom reducerade utsläpp väsentligen bidrar till omställningen till en klimatneutral ekonomi

Hur vi rapporterar de Globala målen

Norrons definition av hållbarhet är baserad på de Globala målen för hållbar utveckling och vi vill genom våra investeringar bidra till samt minimera negativ påverkan på dessa mål. I syfte att följa hur bolagen vi är investerade i bidrar till de Globala målen, rapporterar vi månadsvis en fördelning av hur bolagen bidrar till målens uppfyllnad.

Observera att datan baserar sig på hur bolagen själva beskriver sitt bidrag till de Globala målen, och Norron gör ingen egen analys eller justering av denna information.