Skip to main content

FN:s Global Compact och Hållbarhetsmål (SDGs):

En av de grundläggande faktorerna som vi tittar på i vår interna hållbarhetsanalys är om bolag är medlemmar i UN Global Compact och därmed åtar sig att följa deras 10 principer om mänskliga rättigheter, antikorruption, arbetsrätt och miljöarbete. Vi anser att det är en mycket bra startpunkt för ett engagerat och målmedvetet hållbarhetsarbete och vi arbetar kontinuerligt med att påverka de bolag som inte signerat UN Global Compact att göra det. En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDGs). Utifrån dessa globala hållbarhetsmål kan bolag fokusera sitt hållbarhetsarbete på ett antal utvalda mål där de kan göra störst skillnad. Genom att koncentrera hållbarhetsarbetet på detta sätt får bolaget ett bättre fokus och överblick av arbetet samt bidrar till en ökad transparens för intern och extern utvärdering och rapportering. Att bolag på ett tydligt sätt redovisar ett aktivt och dedikerat hållbarhetsarbete är bra för miljö och samhälle. För oss på Norron är detta även positivt ur ett finansieringsperspektiv eftersom det underlättar vårt arbete med att rikta fondandelsägarnas kapital mot bolag som agerar hållbart och långsiktigt.

Vi på Norron vill gärna dela med oss av hur våra fonder är viktade mot de globala hållbarhetsmålen så att du som investerare kan göra en egen bedömning och jämförelse av Norrons fonder. I bilden visas en procentsats för varje hållbarhetsmål, t ex 24%, som utgör andelen bolag i fonden som fokuserar sitt hållbarhetsarbete på det specifika målet – notera härvid att det är vanligt att bolag fokuserar på mer en ett hållbarhetsmål i sitt hållbarhetsarbete. Informationen uppdateras månadsvis och bilden syftar endast till att ge en aktuell förståelse för hur stor andel av bolagen i fonden som fokuserar på respektive hållbarhetsmål. Informationen ska således inte ses som ett mått på resultatet av fondens hållbarhetsarbete. För att ge en rättvisande bild av fondens hållbarhetsinriktning bör redovisningen av hållbarhetsmålen studeras tillsammans med fondens övriga hållbarhetskriterier. För att kunna erbjuda investerare en diversifierad portfölj är det vidare viktigt att fonden har möjligheten att investera i bolag i hela vårt nordiska investeringsunivers som arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Norron har därför valt att inte begränsa fondens investeringar till endast några specifika hållbarhetsmål.