Skip to main content

EU-Taxonomy – Potential Eligibility & Alignment:

Vi på Norron välkomnar EU:s Taxonomiförordning som är ett klassificeringsverktyg inom EU som avgör huruvida en verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte. Detta tillsammans med ökade krav på rapportering och transparens tycker vi är helt rätt väg att gå för att skynda på omställningen till en mer hållbar ekonomi. Taxonomiförordningen ska börja tillämpas av finansmarknadsaktörer först den 31 december 2021, men vi vill redan nu börja anpassa oss till den framtida rapportering för att ge dig som investerare en ökad förståelse för Norrons miljömässiga hållbarhetsarbete. Vi kommer därför månadsvis att redovisa i vilken utsträckning som våra fonder är investerade i bolag som klassificeras som miljömässigt hållbara enligt Taxonomiförordningen.

För att ett bolags s.k. ekonomiska aktivitet ska omfattas av Taxonomiförordningen (för närvarande 70 olika aktiviteter inom 8 olika branscher/sektorer) och anses vara miljömässigt hållbar måste aktiviteten uppfylla vissa fastställda kriterier. Vår data visar i vilken utsträckning som fonden är investerad i ekonomiska aktiviteter som är Taxonomy Eligible (omfattas av taxonomiförordningen och kan vara eller bli miljömässigt hållbara) respektive Taxonomy Aligned (ekonomiska aktiviteter som dessutom uppfyller de fastställda kriterierna för miljömässig hållbarhet). Om fondens eligibility är t ex 30% betyder det att 30% av fondens innehav omfattas av Taxonomiförordningen. Fondens Alignment innebär den andel av fondens innehav som dessutom uppfyller de fastställda kriterierna för miljömässig hållbarhet. I syfte att redovisa vilken typ av miljömässig hållbarhet som fonden är investerad i är fondens Alignment uppdelad i tre olika delområden. Dessa är Green (aktiviteter med redan låga växthusgasutsläpp), Transition (aktiviteter som genom reducerade utsläpp väsentligen bidrar till omställningen till en klimatneutral ekonomi) och Enabling (aktiviteter som möjliggör för andra aktiviteter att väsentligen bidra till en begränsning av klimatförändringarna).

Eftersom Taxonomiförordningen inte har börjat gälla – och våra innehav i fonden således ännu inte har krav på sig att rapportera sin hållbarhetsdata i enlighet med Taxonomiförordningen – är informationen nedan Norrons egna bedömningar som baseras på tillgänglig intern och externa data samt analys, för att på bästa sätt kunna beräkna fondens potential eligibility och alignment med Taxonomiförordningen. Den faktiska andelen av fonden som är investerad i miljömässigt hållbara verksamheter kan både vara större och mindre än vad som redovisas här och informationen ska därför inte tolkas som att den återger exakt data. Vi redovisar detta i syfte att ge en indikation på hur och i vilken utsträckning som fondens underliggande investeringar potentiellt är i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt artikel 3 i Taxonomiförordningen och hur detta utvecklas över tid.