Skip to main content

Inte bara Saudiarabien som ser fördelarna med ett högre oljepris

By oktober 4, 2016juni 5th, 2018Marknadskommentarer

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

I en överraskande åtgärd så enades energiministrarna inom OPEC på det senaste mötet om en produktionsminskning. Detaljerna kring vem/vilka av medlemsländerna som skall minska sin produktion är inte fastställda, utan skall beslutas i samband med nästa möte i november. Lyckas man hålla ihop och genomföra denna åtgärd, så kan vi vara på väg in i ett nytt prisintervall för oljepriset.

Funderar man ytterligare kring denna åtgärd så kan det få effekter som andra institutioner önskar. I graf 1 illustreras det 10-åriga sambandet mellan oljepriset kursrörelser i USD mot Euron.

Graf 1: Oljepriset & USD/EURO

Graf 1: Oljepriset & USD/EURO
Källa: Bloomberg & Norron

I graf 2 på nästa sida har jag beräknat korrelationen mellan rörelsen i oljepriset och förändringar i relationen mellan USD och Euro. Det man kan konstatera är att under perioden efter finanskrisen så avtar gradvis den negativa korrelationen, det vill säga ett fallande oljepris ger inte en starkare dollar eller omvänt. Detta kan bero på många faktorer, en förklaring kan vara att storleken på centralbankernas kvantitativa lättnadsprogram varit det som påverkat valutornas inbördes relationer.

Nu när de kvantitativa lättnaderna upphört i USA, skulle möjligen det gamla sambandet med ett stigande oljepris och en fallande dollar kunna återupprättas. Om så är fallet kan detta vara en välkommen möjlighet för FED att hävda att de långa inflationsförväntningarna borde kunna röra sig uppåt. Vi och många andra tror att FED noga överväger konsekvenserna av en starkare dollar, om man höjer räntorna. Stigande oljepris kan kanske vara en motverkande faktor för den dollarstyrka som många aktörer bedömer kunna vara skadligt för världsekonomin.

Ett farligt samband som bland annat låg bakom Kinas devalvering förra hösten och som beskriver den stora globala påverkan en stark USD för med sig, är det jag illustrerar i figur 1 nedan:

Graf 1: Oljepriset & USD/EURO

Figur 1: Globala konsekvenser av en för stark USD
Källa: Norron

Graf 2: Korrelation mellan rörelser i USDEUR och oljepriset

Graf 2: Korrelation mellan rörelser i USDEUR och oljepriset
Källa: Norron

Slutsatserna av denna observation kan få relativt stora konsekvenser för marknadspåverkande institutioners såsom OPEC och FED:s kommande agerande.

  • Högre oljepriser är naturligtvis bra för energisektorn
  • FED kan möjligen utnyttja det faktum att trycket upp på USD kan mildras något av stigande energipriser och de kan därmed kanske gå vidare med de räntehöjningar man får förmoda att de önskar göra, om inte av andra skäl än att ha visst stimulansutrymme den dagen penningpolitiken återigen behöver utnyttjas som stimulans.
  • Vidare bör man vara uppmärksam på att en återhämtning inom energisektorn är viktig för totala investeringar och industriproduktionen i USA. Vinståterhämtningen inom energisektorn, som är förväntad att ske i 2017 är även central för att vinstestimaten i såväl USA ,som i Europa skall kunna upprätthållas. Stigande energipriser tar därmed bort en del av risken i vinstestimaten, vilket borde kunna sänka riskpremien på börsen något.

Ur ett portföljperspektiv bör man därför utnyttja möjligheten att öka sin exponering mot bolag som kan gynnas av något högre räntor, som till exempel bank & försäkring.

Vidare bör man vara fortsatt exponerad mot energibolag, förutsatt att man väljer bolag med starka balansräkningar, men även uppbär en konkurrenskraftig kostnadssituation.

Norden som investeringsområde erbjuder goda möjligheter avseende detta, då energi är dominerande i Norge och banksektorn utgör en stor andel av framför allt det svenska indexet.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar

Leave a Reply