Skip to main content

Marknadskommentar: Augusti 2023

By september 15, 2023Marknadskommentarer

Tecken på en avmattning i USA blir nu alltmer synliga i både den makroekonomiska statistiken, och i officiell kommunikation från bolagen. Ekonomin har hållits uppe av de stora finanspolitiska paketen som president Biden genomfört. Detta har varit en motverkande kraft till den kraftigt åtstramande penningpolitiken. Det är inte sannolikt att ytterligare finanspolitisk stimulans genomförs, då skuldtaksproblematiken blir alltmer komplex och att ett valår stundar under 2024.

På kort sikt bibehåller vi vår försiktiga inställning till börsriktningen. Den grundar sig bland annat i följande observationer:

  • Värderingen av indexarna i USA är långt över det långsiktiga snittet, trots att den riskfria räntan är 5 procent.
  • Majoriteten av bolagen refererar till priskomponenten som ett skäl till att de kunnat upprätthålla tillväxt under 2022/23. Denna effekt klingar av, och då måste volymerna/efterfrågan öka för att kompensera för uteblivna framtida prishöjningar. Om inte detta sker blir det svårt att möta förväntningarna kring marginaler och vinster.
  • Konsumenten börjar nu med full kraft känna av den åtstramande penningpolitiken och borttagandet av stödpaket som infördes under pandemin, samtidigt som buffertsparandet som dessa bidrog till nu i sin helhet är förbrukade.
  • Deflation och avtagande tillväxt i Kina blir alltmer svårhanterad för myndigheterna. En stor skepticism råder i det kinesiska näringslivet, och den internationella efterfrågan är i en fallande trend.

Nästa steg i vår tillgångsallokering blir sannolikt att öka vår exponering mot aktier, och då speciellt mot sektorer eller bolag som gynnas av att marknaden kommer att prisa in inte bara slutet på räntehöjningscykeln, utan att centralbankerna faktiskt aktivt åter sänker styrräntorna. Detta sker sannolikt inte förrän tidigast om 3 kvartal (om makroläget inte väsentligt förvärras), men finansmarknaderna brukar gå före och prissätta såväl en botten i realekonomin som centralbankers agerande. Till viss del har vi redan genomfört en sådan förflyttning i våra räntebärande portföljer, där vi förlängt löptider och ökat exponeringen mot obligationer med fast ränta. Aktievärderingarna utanför USA är inte alls överdrivna, utan snarare i linje eller under det långsiktiga snittet.

Taktiskt avvaktar vi dock en ökad exponering mot aktier, eftersom inledningen på hösten historiskt är komplex och risken för vinstvarningar ökat givet det vi beskrivit inledningsvis. Samtidigt får vi vara uppmärksamma på tecken som stödjer att marknaden ser avmattningen så tydligt att börsen prissätter räntesänkningar (multipelexpansion), eller bryter upp ur den svagt fallande nivåstyrda trend som varit på plats under större delen av 2023.