Skip to main content

Marknadskommentar: December 2023

Slutet av 2024 präglades av det obligationsrally som inleddes i början av november. Detta pausades i samband med årsskiftet efter att marknaden snabbt prisat in ca sex räntesänkningar under 2024. Detta i kombination med ett lågt risktagande för systematiska fonder samt ett rekordinflöde till räntefonder drev upp börser såväl som avkastningen på penning- och obligationsmarknaden under avslutningen på 2024.

Det allra viktigaste temat för kapitalmarknaderna har sedan relativt lång tid tillbaka varit utvecklingen i kärninflationen. För euroområdet bedöms den fortsätta att mattas av, men på grund av varierande baseffekter mellan månader, och på enskilda komponenter kan enskilda data skrämma marknaderna, men trenden är fortsatt nedåt.

De oroligheter som tyvärr uppkommit kring Röda havet i samband med attacker på containerfartyg, kan leda till störningar i leveranskedjor, men bedöms ännu inte störa inflationsutvecklingen under året. De faktorer som stabiliserar inflationsprognoserna, som till exempel nedgången i energipriserna och avmattningen i den ekonomiska aktiviteten dominerar alltjämt.

Vår bedömning är att inflationen i Sverige normaliseras i löpet av 2024, vilket leder till en normalisering av penningpolitiken. Det vill säga att ett antal räntesänkningar från Riksbanken är att förvänta. Sannolikt inleds dessa under senvåren och fortgår under året.

Ett något lägre risktagande är naturligt under inledningen av året efter den starka avslutning på 2024 som börser och räntemarknader uppvisade. Det blir viktigt att detaljstudera de rapporter för fjärde kvartalet som kommuniceras inom kort. Inte minst hur bolagen hanterar en vikande ekonomisk tillväxt, samt de mindre möjligheter till prisjusteringar som råder, i jämförelse med det senaste året.