Skip to main content

Marknadskommentar: Februari 2022

By mars 8, 2022april 5th, 2022Marknadskommentarer

Vid extrema händelser, som vi nu bevittnar, går marknaden igenom ett antal faser. Först höjer man den generella risken, dvs risktillgångar faller i värde, och den fasen är vi förbi. Sedan försöker marknaden finna ut hur stor påverkan denna händelsen får på ekonomin och framför allt enskilda bolag. Den långsiktiga påverkan kommer sist. Vi befinner oss just nu i fas 2. Påverkan på bolagen brukar marknaden sortera ut rätt snabbt, såsom fabriker, andel av försäljning, etc. Hur det påverkar makroekonomin i det korta perspektivet håller marknaden i skrivande stund på att reda ut, men den psykologiska effekten om hur människor de facto agerar, genom t. ex minskad konsumtion, kommer ta ett par veckor till.

Generellt anser vi att, hur morbid det än kan låta, bör denna situation ha mindre effekt på makroekonomin i stort, jämfört med pandemin för 2 år sedan. Rysslands största påverkan är på den globala energimarknaden, men Ryssland som generell ekonomin är mindre än staten Texas eller 2-3 ggr Sveriges BNP. Den största påverkan blir med andra ord att råvarupriser går upp, vilket urholkar konsuments köpkraft. Det kan eventuellt skapa en mild recession mycket tack vare generell osäkerhet. Kortsiktigt kommer inflationen stiga, vilket kan skapa huvudbry för centralbanker, men vi tror på kortsikt att man ska fokusera på lägre tillväxt snarare än inflation. ECB har redan indikerat att man troligen kommer avvakta med räntehöjningar. FED kommer nog att höja med bara ett steg för att avvakta makrodata.

Om man ser på värderingar på aktiemarknaden är vi fortsatt inne i den konsolidering som vi påbörjade i januari 2022. Aktiemarknaden har kommit ner mellan 15-20 procent de första åtta veckorna och allt annat lika ska vi multiplar ner någonstans 5–10 % till kommande 12 månader. Ur ett historiskt perspektiv, under räntehöjningscykler, är avkastningspotentialen sämre än det vi sett senaste 2–3 åren. Kvalitetsbolag med hög pricing power som kan växa genom olika ränteklimat och konjunkturcykler är helt klart att föredra. I Norrons absolutavkastande fonder fortsätter vi att ha en relativt låg nettoexponering då vi ser fortsatt stor osäkerhet kring det geopolitiska, räntehöjningar, förhöjd inflation och hög risk kring efterfrågan framgent.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.