Skip to main content

Marknadskommentar: Januari 2024

Inledningen på året har i stort börjat i linje med vad vi beskrivit tidigare. En motreaktion på den starkt positiva rörelse vi såg på såväl aktie-som räntemarknaderna globalt under främst november och december. Det är fortfarande makroekonomisk statistik och uttalanden från centralbankerna generellt, och Federal Reserve speciellt som styr den kortsiktiga utvecklingen på finansmarknaderna.

Den amerikanska centralbanken har att hantera en förvånansvärd styrka i ekonomin, samtidigt som relevanta mått för inflationsutvecklingen fortsätter att falla tydligt:

  • PCE-inflationen (privatkonsumtion) mätt som kärninflation på varor, exkluderat mat och energipriser flirtar med deflationsnivåer.
  • Det bredare måttet, det vill säga traditionell kärninflation noterar fortfarande 2,9% ökning i årstakt, men har endast stigit med 1,5% om man i stället använder kvartalsdata. Följsamheten i kvartals- och tolvmånadersdata är tydlig över tiden, varför det är sannolikt att tro att vi kommer få se fortsatta fall i inflationsdata från den amerikanska ekonomin under 2024.

På samma sätt som en centralbank skall ta aktiva beslut om penningpolitiken för att begränsa inflation och stigande priser, skall den också parera och undvika deflation, vilket även det är långsiktigt skadligt för ekonomin. Det blir mer och mer tydligt, vilket vi länge hävdat att inflationsutvecklingen de senaste två åren varit kopplat till (för lite) utbud, snarare än överhettning relaterat till den starka arbetsmarknaden. Blickar vi bakåt för att förstå de senaste två åren, kan man konstatera att det kan vara så att den amerikanska ekonomin var väldigt nära en recession under 2022. Vinstmarginalerna föll med 11% och tillverkningsindustrin samt byggsektorerna har varit i tydlig kontraktion sedan dess. Faktum är att fler sektorer i den amerikanska ekonomin haft fallande aktivitet sedan 2022, än de som sätt stigande efterfrågan.

Ovanstående resonemang är viktigt därför att det påverkar såväl risken för recession framåt som takten på räntesänkningarna under 2024. Risken för en recession i den amerikanska ekonomin har fallit betydligt under slutet av 2023 och under början av 2024. Detta styr riskviljan på marknaderna, och det är sannolikt så att 2022 var det problematiska året i amerikansk ekonomi, in i 2024, så kan FED parera överraskande svaghet genom räntesänkningar, vilket de inte kunde under 2022, då de var inne i en räntehöjningscykel på grund av stigande inflation. Många kommer vidare att hävda att FED kommer och skall gå långsamt framåt med räntesänkningarna under året. Då bör man samtidigt väga in att det heller varken är önskvärt eller inom målsättningen för centralbanken att deflation blir utfallet. Detta skulle kunna leda till förnyad stress inom till exempel bank och finans.

Rapportperioden här på hemmaplan har på aggregerad nivå varit något svagare än analytikernas konsensusprognoser. Vi har argumenterat för att det blir svårt att upprätthålla vinstmarginalerna i detta svaga konjunkturläge, och med en inflation som klingar av. Även om avvikelsen blev just på marginalerna så har kursreaktionerna på indexnivå varit svagt positiva, vilket talar för att förvaltarna tagit höjd för detta i förväntningarna. En mildrande effekt för börsen framåt är de rekordstora aktieåterköp och utdelningar som sammantaget representerar en betydande del av den förväntade avkastningen på rådande värderingsnivåer och i rådande konjunkturläge, då vinsttillväxten bedöms vara begränsad i 2024 jämfört med 2023.