Skip to main content

Marknadskommentar: Juni 2022

By juli 4, 2022september 7th, 2022Marknadskommentarer

Återigen en volatil månad

 

Sammantaget var juni återigen en volatil månad där de nordiska börserna visade på en negativ utveckling.

Den negativa utvecklingen tilltog när den amerikanska inflationen inte visade några tecken på avkylning. Trots att inflationsförväntningarna hade skruvats upp innan så kom utfallet för maj in över förväntan. Konsumentprisindex (KPI) för maj landade på 8,6 procent i årstakt, vilket är den högsta nivån på fyra decennier. Utfallet satte press på Fed, den amerikanska centralbanken, att höja styrräntan för att dämpa på prisökningarna. Enligt den amerikanska myndigheten Bureau of Labor Statistics, som sammanställer KPI, var uppgången bred men prisökningar på hyror, energi och mat var det som hade störst påverkan. Som ett resultat av inflationsutfallet höjde Fed styrräntan med 0,75 procentenheter, den största höjningen som centralbanken gjort sedan 1994. Kortsiktigt gav dock höjningen på 0,75 procentenheter endast begränsade marknadsreaktioner vilket dels förklaras av att Powell, under efterföljande presskonferens, menade att detta inte väntas bli det nya normala. Rädslan kvarstår dock huruvida Fed stramar åt penningpolitiken, för att få ner inflationen, i en magnitud som orsakar recession. Under kommande månader väntas alltjämt marknadens fokus ligga på makrodata.

Bolagsmässigt går vi in i rapportperiod, där majoriteten av de nordiska bolagen rapporter under juli eller augusti. Komponentbrist, höga priser på insatsmaterial, COVID-19 relaterade nedstängningar i Kina och kriget i Ukraina väntas, generellt, ha påverkat negativt. Sett till utvecklingen i USD/SEK bör samtidigt bolag med en hög andel försäljning i amerikanska dollar ha gynnats. Några vinstvarningar har annonserats, där framför allt bolag med exponering mot nämnda negativa faktorer eller med exponering mot konsument har haft det tufft. Aktiekursernas utfall på vinstvarningarna har varierat. I en del fall har den negativa utvecklingen varit kraftig, i något fall har redan negativa scenarion varit diskonterade i aktiekursen. På vissa håll finns det signaler om att störningarna i de globala värdekedjorna och rådande komponentbrist långsamt blir bättre. Baserat på bolagen vi har pratat med ser det dock ut som att dessa problem kvarstår. På den positiva sidan har bolagen blivit bättre på att hantera situationen.

Sett till det första halvåret 2022 har vi fått se en relativt kraftig korrektion på de globala aktiemarknaderna. Inkluderat utdelningar och i lokala valutor är Sverige (SBX) ner 27,0 procent, Europa (SX5E) 17,4 procent och USA (SPX) 20,0 procent. Nedgången är än så länge drivet av en multipelkontraktion då vinsttillväxten fortsatt pekar uppåt kommande år. Därmed kvarstår risken för att estimaten ska ner, vilket sannolikt innebär att det finns fortsatt fallhöjd för börserna. Trots att det fortsatt kan vara volatilt på marknaden så ser vi flera case som nu handlas på intressanta värderingar, det vill säga där relativt negativa scenarion tycks vara diskonterade.

Sammantaget har vi fortsatt ett försiktigt förhållningsätt till marknaden.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.