Skip to main content

Marknadskommentar: Maj 2022

By juni 14, 2022september 7th, 2022Marknadskommentarer

Back to basic och fortsatt volatilt

 

Globala marknaderna har återhämtat sig ganska kraftigt efter mitten av maj. Nedgången på börsen i år kan tillskrivas en multipelkontraktion då vi lämnar nollräntan och diskonteringsfaktorn går upp. Marknaden har reagerat snabbt på centralbankernas helomvändning och signalerna om framtida räntehöjningar. Dock så har aktiemarknaden inte hittills diskonterat någon vinstförsämring och/eller resultatminskning på bolagsnivå. Framtida vinstberäkningar hos S&P fortsätter att visa 13,5 procent tillväxt. Om den amerikanska ekonomin hamnar i en recession kommer företagens vinster att falla och börserna falla ytterligare.

Man kan föreställa sig tre olika scenarier härifrån

1. Inflationen blir stabilare och varar längre än marknadspriserna. Då kommer räntebanan att stiga ytterligare och börserna fortsätter sin flerfaldiga nedgång. Olja och livsmedel har stor inverkan på KPI-siffrorna. Oljepriset kan fortsätta att stiga på grund av den kinesiska ”lock downen” och vi har för närvarande en stark USD. Efterfrågan på olja i Asien ligger fortfarande 2–3 miljoner fat under 2019 års nivå, vilket indikerar att vi kan förvänta oss en betydande ökning av efterfrågan i linje med normaliseringen efter Covid-19. Detta kommer på toppen av en extremt tight oljemarknad med OPEC-produktion (x-Ryssland) på historiskt höga nivåer. De senaste årens investeringstakt tyder på att det inte är lätt att öka produktionen på kort till medellång sikt. Vi ser därför en risk att oljepriset måste stiga till en nivå som bromsar efterfrågan.

2. Aktiemarknaden har inte diskonterat en lågkonjunktur. Låt oss anta att marknaden har rätt och att vinstuppskattningarna generellt sett är korrekta. Centralbankerna kan manövrera utbud och efterfrågan. Då är nog börsfallet vi sett är över och det är uppåt för de kommande 6–12 månaderna.

3. Vi går in i en lågkonjunktur i USA eller alternativt att vinstberäkningarna sänks avsevärt mot oförändrad tillväxt. I en lågkonjunktur kommer resultatet historiskt att falla med 10 procent på EPS-nivå. Och med samma multipel faller då börserna med ca. 20–25 procent. En oförändrad vinsttillväxt indikerar då en minskning med 10–15 procent med samma multipel.

Konsumenter globalt upplever nu en stor förändring i köpkraft pga. stigande inflation, stigande bensinpriser och högre räntor, se grafen nedan. Detta kommer gradvis att sätta sin prägel på konsumtionen. Detta händer i en räntehöjningscykel – inte i slutet av en. Detta gör centralbankernas uppgift extremt svår. Världens centralbanker måste få ner efterfrågan till en nivå som balanserar med nuvarande utbud. Detta innebär stora risker.

 

Vi ser fortfarande en större risk för en betydande nedsida på börsen om 3–6 månader än för en betydande uppsida. Det gör att vi totalt sett har ett försiktigt förhållningssätt till marknaden.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.