Skip to main content

Marknadskommentar: Oktober 2022

By september 15, 2023Marknadskommentarer

Finansmarknadernas utveckling är fortfarande i allra högsta grad styrd av den amerikanska centralbanken. Månadens viktigaste händelse, när den beslutande kommittén inom Federal Reserve, höll presskonferens är en händelse som tillsätts enorm betydelse i dagens makrostyrda marknader.
De officiella kommentarerna är en sak som analyseras noggrant, men större vikt läggs ofta på ordförande Powells efterföljande presskonferens.
Det vi kan konstatera som har betydelse hur fonder skall positionera sig framöver är följande;

  • Chefen för Federal Reserve, Jerome Powell lägger störst vikt på ”laggande data”, dvs den data som beskriver hur ekonomin utvecklat sig fram tills nu, och mindre på de ledande indikatorer som skall utgöra en guide till hur den penningpolitik man applicerat de sista 12 månaderna kommer att påverka den ekonomiska aktiviteten under det kommande året. Detta förhållningssätt är i sig i stark kontrast till centralbankens officiella uttalande om att man förstår ”de kumulativa effekterna” av att man höjt räntorna med 3,75 procent under de sista 6 månaderna.
  • Det förmodade underliggande syftet med Powells förhållningssätt är att han vill se ökad arbetslöshet i USA, av skälet att han bedömer att det är enda sättet att långsiktigt dämpa inflationstrycket. Detta är svårt att uttrycka offentligt och skulle kunna leda till en komplicerad politisk debatt.
  • Centralbankschefen vill heller inte se stigande priser på obligationer eller högre kurser på börsen. Detta skulle kunna skapa beteenden som varaktigt bevarar inflationstrycket och därmed motverkar FED:s syften.
  • Aktier och obligationer fortsätter att handla med hög korrelation på grund av att högre räntor leder till lägre värderingsmultiplar på aktier (och omvänt).

Vi tror att vi sannolikt är nära, eller redan har passerat ”peaken” på inflationsutvecklingen i USA, och att detta borde leda till att den makroekonomiska motvinden vi upplevt för finansiella tillgångar under 2022, kan vändas till en medvind in i nästa år, men så länge centralbankschefen väljer att hårdnackat kommunicera ut ett budskap kring att man hellre har för höga räntor än vad som är fundamentalt motiverat, än det motsatta, så kommer aktier och obligationer vara fast i en hög volatil och svårbedömd miljö.
Till detta skall läggas att vid något läge så kommer såväl aktier som obligationer att se igenom den nuvarande policyn / problematiken som FED försöker adressera, och ta position för ett mer positivt klimat. Här bör man vidare lägga stor vikt vid nivåer på generellt risktagande och prissättning av olika derivatstrategier för att förstå vilken preferens det mer kortsiktiga kapitalet har. Vid någon punkt kommer marknaden fullt ut att ha förhållit sig till inflationsproblematiken, och i stället börja fokusera på något annat ämne, till exempel att den nominella avkastningen på obligationer är på den högsta nivå vi sett på 10 år, och att aktier kommit ner och handlas på multiplar under, eller i nivå med deras långsiktiga snitt.