Skip to main content

Med förhoppningar om ett gott nytt år

By januari 2, 2014juni 5th, 2018Marknadskommentarer

Jag har ägnat mycket tid åt att beskriva den multipelexpansion som varit den drivande faktorn kring aktiemarknadens utveckling under 2012 och 2013. Denna månads betraktelse har sin utgångspunkt i estimatförändringarna under verksamhetsåren. Som jag berört tidigare (marknadskommentarer december 2013) så är potentialen på börsen relativt begränsad i förhållande till 5-årssnittet på vinsterna, främst i USA, men även till viss del i Sverige. Börsen kan dock befinna sig på den värderingsnivån så länge vinsterna utvecklas åt rätt håll, mellan år och under år. I graf 1 illustreras vinstestimaten för OMX-index under verksamhetsåren sedan 2005.

OMX-index Estimates

Graf 1 – OMX-index Estimates

Som framgår av grafen kan vi konstatera att vinstestimaten justerades upp under konjunkturuppgången 2005, 2006 och 2007, det vill säga att analytikerna var för pessimistiska i inledningen av året och att EPS i december var högre än EPS i januari, samt att vinsterna dessutom växte mellan åren. Det motsatta har varit på plats 2011, 2012 och 2013. Mönstret ser dessutom ut att upprepa sig för 2014. Vi kan vidare konstatera (de röda cirklarna) att EPS i december 2012 < EPS december 2011 samt att EPS december 2013 < EPS december 2012. Trots detta har börsen gått upp. Tittar vi på prognoserna för vinsterna under 2014, så ligger dessa väsentligt över EPS december 2013. Två av de viktigaste sakerna som bör inträffa under 2014 blir därmed följande: 1) EPS 2014 måste sluta högre än EPS 2013 2) Att vi når den brytpunkt när EPS december 2014 > EPS januari 2014. Inträffar detta har vi tagit oss över den tidigare vinsttoppen som sattes under 2007 (svart heldragen linje).

Gör vi motsvarande beräkning på S&P-index i USA (graf 2) framkommer en helt annan bild.

SPX-index Estimates

Graf 2 – SPX-index Estimates

Först och främst kan vi konstatera att vinsterna toppade tidigare i USA än i Sverige. Upprinnelsen till finanskrisen fanns ju domestikt i USA. Återhämtningen som inleddes 2009 har följts av 4 år med stigande vinster (mellan åren), samt att EPS uppjusterats, alternativt varit parallella under varje år. Förutsättningarna har helt klart varit på plats för en högre värdering av vinster genererade på den amerikanska marknaden än på till exempel den svenska. Vidare kan vi konstatera att vi med bred marginal passerat den tidigare vinsttoppen från 2007, vilket vi enligt konsensusbedömningen skall göra under 2014. Detta skedde redan 2011 i USA. Vi vet att USA historiskt alltid agerat draglok och att konjunktur-/vinstförlopp når Europa med en eftersläpning. Ett skäl till att bilden ser så annorlunda ut i denna cykel kan vara valutaeffekterna av QE-programmen i USA. En kraftigt svagare US$ har sannolikt stimulerat de amerikanska vinsterna, och haft motsatt effekt på de svenska exportbolagen

Med denna betraktning önskar jag alla ett Gott Nytt År och vill samtidigt passa på att tacka alla för det förtroende ni visat Norron under 2013.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Leave a Reply