Skip to main content

Norron flaggar för ett ägande överstigande 5 procent av kapitalet och rösträtterna i IAR Systems

By augusti 31, 2017juni 5th, 2018Nyheter

Bakgrunden till vår investering

IAR Systems är ett bolag vars utveckling vi följt under lång tid. Av central betydelse när vi tar betydelsefulla positioner i ett företag är vår bedömning av ledningens engagemang och förmåga att driva företagets utveckling de kommande åren. IAR Systems har enligt vår uppfattning en mycket kunnig och handlingskraftig ledning, som dessutom har betydande värden investerade i företagets aktie.

Den andra aspekten är naturligtvis kvaliteten på bolagets produkt-, och/eller tjänsteerbjudande samt vilken nisch, eller sektor, bolaget är verksamt inom. IAR Systems är världsledande inom programmering av chip i så kallade inbyggda system. Dessa chip används för att kunna kontrollera, läsa av eller styra aktivitet, och återfinns i produkter inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. Användandet av uppkopplade enheter såväl inom konsumentelektronik som traditionell industriteknik bedöms öka avsevärt de kommande åren, vilket bör gynna företaget, som enligt vår uppfattning är mycket väl positionerat inom den trenden.

Bolaget har en historia av lönsam tillväxt. Den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten under de senaste fem åren har varit nära 20 procent, samtidigt som Ebit-marginalen har utvecklats från 15 procent till drygt 30 procent. Bolaget utvecklar och kompletterar ständigt produktutbudet och har vidare gjort egenfinansierade strategiska förvärv i syfte att förstärka sitt kunderbjudande. Därutöver betalar bolaget en konkurrenskraftig utdelning och har en mycket sund finansiell ställning, med en nettokassa som möjliggör ytterligare framåtblickande satsningar.

Vi gör bedömningen att många av de trender som varit på plats, och som gynnat IAR Systems, är fortsatt  relevanta vid utvärderandet av företagets framtid. En förändring i delar av erbjudandet, där ersättningen baseras på en royaltybaserad affärsmodell, istället för abonnemang på mjukvara, har potential att väsentligen förbättra såväl marginaler som tillväxt, från dagens redan höga nivåer. För närvarande värderar marknaden IAR under genomsnittet för den senaste femårsperioden, vilket vi anser vara ett bra tillfälle att utöka vårt ägande i företaget.

Leave a Reply