Skip to main content

Norrons Marknadskommentar, mars 2020

By mars 11, 2020Marknadskommentarer

På världens kapitalmarknader har det uppkommit en exceptionell situation på grund av händelser ingen på förhand kunnat förutse konsekvenserna av. Dessa händelseförlopp är främst:

  • Spridningen av coronaviruset, och de nödvändiga åtgärder som vidtagits av stater och myndigheter i syfte att begränsa ytterligare spridning.
  • Beslutet att avsluta samarbetet inom OPEC plus, dvs den grupp av oljeproducerande länder som samarbetat för att minska stora svängningar i oljepriset.

Innan marknadens aktörer insett den eventuella skada dessa två händelser potentiellt kan tillföra den reala ekonomin och ekonomisk tillväxt på kort- och medellång sikt, kom vi från en situation som premierade risktagande, delvis orsakat av de negativa räntorna som råder i princip på global basis. Detta har drivit på priserna på bl a annat aktier till värderingsnivåer över det långsiktiga snittet.

Inom Norron jobbar vi med portföljskydd i våra absolutavkastande fonder. Syftet med detta skydd är att det ska vara ett positiv bidrag till avkastningen i faser som den vi nu bevittnar. I situationer när förutsättningarna växlar från det som varit normalt till något annat, som kanske är mer negativt, är det lätt att aktörer som har för mycket risk, alternativt inte använder portföljskydd som en försäkring för negativa scenarios, blir måste agera irrationellt, helt enkelt för att de är tvungna till det. Detta agerande kan medföra att även våra fonder kan uppvisa svängningar, som inte står i paritet med den risk vi tar.

Inom vår mer traditionella aktieförvaltning försöker vi naturligtvis att anpassa åtgärderna till att identifiera de bolag som vi bedömer säljs ner mer än vad vi anser är motiverat givet de nya förutsättningar som uppkommit. Temporärt kan även kassalikviditeten öka för att ha ett större handlingsutrymme, om korrektionen blir långvarig.

Räntefonderna har under senare år koncentrerat innehaven kring mer likvida emittenter, med högre kreditrating. Även här får man vara uppmärksam på att rörelserna i fonderna sannolikt kommer att avvika från det traditionella, eftersom de händelser som påverkar börserna, naturligt nog även får konsekvenser för räntemarknaderna.

Arbetssättet i tider som det aktuella, blir mer processtyrt än tidigare, och nödvändigtvis mer kortsiktigt. Istället för den traditionella långsiktiga förvaltningen blir vi tvungna att överblicka de kortsiktiga risker som ligger närmast framför oss. Här har vi såväl etablerade system som erfarenhet att basera våra beslut på. Förutsättningarna förändras, inte bara mellan veckor, utan ofta mellan dagar och till och med under själva handelsdagen.

Det blir därför i detta skede mindre aktuellt att ägna sig åt scenarioteorier om vad som kan ske, det blir viktigare att konstatera vad som faktiskt sker och hur vi skall hantera detta på bästa sätt här och nu. Finansmarknaderna fungerar så att priser rättar till sig mycket snabbare på nersidan, än vad de tenderar att göra när skälen till att korrektionen inträffar fullt ut är prissatta, och en ny uppgångsfas inleds.

Det ligger inte i någons intresse att den osäkerhet som styr enskilda individers och företags agerande förblir oadresserad. Sannolikt kommer politiker, internationella organ och centralbanker att presentera åtgärdsprogram i syfte att mildra konsekvenserna av det som har uppkommit, samt att stödja en återhämtning. Detta bör, och kan mycket väl, ske i närtid. När dessa presenteras får vi ta ställning till om åtgärderna är tillräckliga. Man måste emellertid vara ärlig och sakligt konstatera att möjligheterna till detta är mindre nu än i andra skeden av de senaste årens konjunkturcykler.

Mvh
Norrons investeringsteam