Skip to main content

Nu månadsrapporterar vi hållbarhetsdata för alla fonder

By maj 5, 2022Nyheter

Norron har satt upp hållbarhetsmål som är tillämpliga för alla våra fonder. I syfte att löpande ge våra investerare en inblick i hur våra fonder utvecklas mot de uppsatta målen rapporterar vi månadsvis hur stor andel av investeringarna som uppfyller våra hållbarhetsmål.

Vi mäter hur stor andel av innehaven som

– Är anslutna till Science Based Targets Initiative
– Är signatärer till UN Global Compact
– Redovisar hållbarhetsrisker i års- och/eller hållbarhetsrapport

I rapporteringen inkluderas även andelen Green Bonds och EU Green Bonds.

Norron vill även visa hur våra fonder förhåller sig till Taxonomiförordningen. Vi är skyldiga att rapportera taxonomidata från 2023, men började på ett tidigt stadie följa hur våra portföljer förhåller sig till regelverket. Vi rapporterar därför månadsvis i vilken utsträckning våra fonder är investerade i bolag som omfattas av, samt i vilken utsträckning bolagets aktiviteter är förenliga med, kriterierna för miljömål ett och två (dvs. begränsning av klimatförändringar samt anpassning till klimatförändringar) i taxonomin.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.