Skip to main content

Hållbarhetsinformation – Norron Alpha

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. I fondens investeringsprocess beaktas hållbarhetskriterier utifrån miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer. Hållbarhetskriterierna utgår ifrån FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som utgör grunden för fondens främjande av hållbarhetsegenskaper. Dessa mål inkluderar bl a bekämpning av klimatförändringarna, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, god hälsa och välbefinnande, fredliga och inkluderande samhällen, hållbara städer och samhällen m.m. I syfte att generera en hållbar långsiktigt riskjusterad avkastning till fondandelsägarna är dessa hållbarhetsfaktorer en integrerad del i fondens investeringsprocess, både i riskhanteringen och i arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle. Följande beskriver fondens investeringsstrategi i förhållande till hållbarhetsfaktorer samt vilka risker som är förknippat med att investera i fonden.

Investeringsstrategi för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper

Negativ screening

Fondens investeringsunivers bestäms utifrån faktorer såsom geografiskt område, typ av finansiellt instrument, sektorer och eventuella ytterligare begränsningar i fondens förvaltningsmandat. Dessa framgår i förköpsinformationen. Fondens investeringsunivers bestäms därutöver genom exkludering av särskilda sektorer där Norron bedömer att hållbarhetsriskerna till sin natur är omotiverat höga och således riskerar att orsaka betydande skada på fondens hållbarhetsegenskaper. Fonden exkluderar investeringar inom följande sektorer: Pornografi, tobak, cannabis, alkoholproduktion, vapen (kontroversiella och konventionella), kommersiell spelverksamhet (gambling), kol (fossila bränslen), olja och gas (fossila bränslen) som inte aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet. Fonden exkluderar även investeringar som inte beaktar miljöfaktorer i verksamheten, bryter mot internationella normer och bolag med inslag av korruption. Mer information om hur fonden tillämpar exkluderingskriterierna i förvaltningen finns på hemsidan, https://www.norron.com/en/organisation/hallbarhet/norrons-exluderingskriterier/.

För att undvika investeringar som inte tillhör någon av de exkluderade sektorerna ovan, men som genom sin verksamhet ändå riskerar att orsaka betydande skada på fondens hållbarhetsegenskaper, görs en bedömning i varje enskilt fall.

Som en del av fondens investeringsstrategi använder fonden hedgingstrategier för att uppnå sina investeringsmål eller för att justera risk genom att använda derivat. Fonden beaktar inte hållbarhetsfaktorer i den delen av förvaltningen, vilket från tid till annan kan innebära att fonden är negativt exponerad mot branscher som fonden exkluderar i den långa förvaltningen.

Positiva hållbarhetsegenskaper

Inför investeringar och under investeringsprocessen bedömer förvaltaren hur bolag som fonden investerar i, eller planerar att investera i, arbetar mot FN:s hållbarhetsmål samt följer UN Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. I syfte att generera en hållbar långsiktig riskjusterad avkastning till fondhandelsägarna främjar fonden investeringar i bolag som förenar sitt hållbarhetsarbete med finansiell tillväxt och avkastning. Med detta som utgångspunkt främjar fonden investeringar i bolag som har genomgått omställningen och anpassat verksamheten till en hållbar ekonomi. I fondens strävan efter att uppnå en förändring och omställning av samhällsstrukturer i linje med långsiktiga hållbarhetsmål, främjar även fonden bolag som antingen påbörjat eller planerar att påbörja omställningen till en hållbar ekonomi, förutsatt att bolaget kan demonstrera en plan och visa på engagemang för att uppnå sina hållbarhetsmål. För att bidra till omställningen till en hållbar ekonomi investerar även fonden i bolag som genom sina produkter och tjänster möjliggör för andra bolag att ställa om sin verksamhet.

Metod, övervakning och datakällor

Under investeringsperioden utförs löpande hållbarhetsanalys och screening av fondens innehav. Analysen och screeningen består av uppföljning av portföljens och enskilda investeringars hållbarhetsrisker samt bedömningar av investeringars förutsättningar att upprätthålla en hög miljömässig och social standard. Detta inkluderar även incidenthantering för det fall det uppstår omständigheter eller incidenter som riskerar att leda till förhöjda hållbarhetsrisker för fonden eller väsentlig skada för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper. Alla dessa faktorer är väsentliga för att på ett metodiskt tillvägagångssätt optimera den riskjusterade avkastningen för fonden. Som underlag för analysen använder Norron både internt upparbetad och extern analys. Den interna analysen består av Norrons egna bedömningar av en investerings hållbarhetsrelaterade förutsättningar. Den externa analysen består i sin tur huvudsakligen av bolags- och omvärldsanalys från tredjepart samt hållbarhetsdata från bland annat Sustainalytics.

Informationsbegränsningar i relation till fondens hållbarhetsegenskaper

Fonden strävar alltid efter att ha så fullständig och tillförlitlig information som möjligt om investeringarna i fonden. Fonden innehåller vanligtvis mellan 25-35 bolag och inhämtar information om portföljbolagen från externa datakällor, tredjepartsanalys samt genom egen intern analys. Fonden kan dock inte garantera att den hållbarhetsinformation som inhämtas alltid är fullständig och korrekt. Framför allt för mindre bolag finns inte alltid relevant information för övervakningen tillgänglig. För det fall betydande information för fondens hållbarhetsprofil saknas och informationen riskerar att orsaka betydande skada för fondens främjande av hållbarhetsegenskaper, söker fonden i första hand efter sådan information hos externa dataleverantörer. I andra hand söker fonden den aktuella informationen hos det specifika bolaget. Fonden kan dock inte garantera att fullständig hållbarhetsinformation finns för fondens samtliga innehav.

Aktieägarengagemang

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Ägarstrategin går ut på att följa en produktiv ägar- och förändringsstrategi och arbeta tillsammans med portföljbolagen där det kontinuerligt förs en dialog med de bolagen som fonden investerar i. På så vis kan fonden påverka och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det bidrar till att fonden uppfyller sina hållbarhetsegenskaper. Interaktion sker löpande genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, möten med tredjepartsanalytiker, case studies samt genom att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Portföljförvaltaren deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete. Mer information om Norrons principer för aktieägarengagemang finns på hemsidan under fliken Legal information.

Hållbarhetsrisker

Risker i förhållande till fondens finansiella avkastning

Fondens hållbarhetsinriktning kan leda till att fonden exkluderar bolag av icke-finansiella anledningar i syfte att främja fondens hållbarhetsegenskaper. Fondens exkluderingskriterier tar inte hänsyn till marknadsmöjligheter, varför fondens finansiella avkastning således kan drabbas negativt jämfört med en icke-hållbar fond som inte beaktar hållbarhetskriterier. Att beakta hållbarhetsrisker i förvaltningen kan emellertid även leda till en positiv avkastning jämfört med en icke-hållbar fond som inte beaktar hållbarhetsfaktorer. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör således en finansiell risk som kan påverka värdet av investeringar över tid.

Jämförelseindex

Fonden följer inte något index och använder enbart ett jämförelseindex i marknadsföringssyfte.

Norrons investeringsteam

Våra samarbetspartners

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

 

Norron är även UN Global Compact signatär och stöder de 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer här: www.unglobalcompact.org

Norron är även medlem i Swesif och Hållbarhetsprofilen, se www.swesif.org för mer information.