Skip to main content

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Norron Sustainable Equity

Senast ändrad 2022-12-29

Sammanfattning

Den finansiella produktens mål för hållbar investering syftar till att bidra till de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen) och Agenda 2030. De Globala målen inkluderar både miljömässiga och sociala mål och fonden kommer att bidra till att uppnå dessa mål genom sina investeringar. Norron Sustainable Equity är en nordisk aktivt förvaltad aktiefond

Fonden har fyra hållbara investeringsmål: Klimat och miljö, Hälsosamma och välmående samhällen, Innovativa och hållbara lösningar samt Hållbara städer och infrastruktur.

Hållbara investeringar är investeringar som (i) genom att tillhandahålla produkter eller tjänster som bidrar till de Globala målen och till ett av fondens fyra hållbara investeringsmål, (ii) inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, och (iii) följer praxis för god bolagsstyrning.

Förvaltaren tillämpar exkludering och gör en negativ screening på alla innehav för att säkerställa att fonden inte investerar i branscher eller verksamheter som förvaltaren anser vara förknippade med betydande hållbarhetsrisker och som till sin natur skulle kunna riskera att göra betydande skada på fondens hållbara investeringsmål.

Alla fondens investeringar i aktier ska vara hållbara investeringar. Fonden måste minst placera 90% av fondens tillgångar i hållbara investeringar. Dessa investeringar ska bidra till fondens mål för hållbara investeringar.

Förvaltaren gör omfattande kvalitativ och kvantitativ analys av varje investering utifrån fondens hållbarhetsindikatorer för att bedöma och mäta hur fondens investeringar bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Förvaltaren använder sig av bindande element för alla investering som görs i fonden.

De indikatorer som används för att mäta fondens uppnående av hållbara investeringsmål är de 17 Globala målen. Förvaltaren följer upp och mäter även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltaren nyttjar i första hand data från portföljbolagets års- och/eller hållbarhetsredovisning samt data från det hållbarhetsformulär som Norron årligen skickar ut till alla portföljbolag. För att följa upp investeringarnas klimatmål används Science Based Targets initiatives databas, och för att mäta andelen signatärer av Global Compact används Global Compacts databas. I de fall bolaget inte tillhandahåller tillräcklig data kan estimat från tredjepartsleverantörer komma att användas, men estimat ska undvikas så långt det är möjligt. All datahantering sker i portföljförvaltningssystemet.

Förvaltaren gör omfattande kvalitativ och kvantitativ analys av varje investering utifrån fondens hållbarhetsindikatorer för att bedöma och mäta hur fonden främjar de sociala och miljörelaterade egenskaperna. En begränsning i metoderna för att mäta och följa upp hur fonden främjar sociala och miljörelaterade egenskaper är att alla bolag inte publicerar all data som behövs för att göra en fullvärdig analys. Dessutom kan beräkningsgrunderna för bolagens rapportering skilja sig åt då det i nuläget inte finns en enhetlig standard för all data. Förvaltaren är medveten om denna begränsning och gör således en kvalitativ och kvantitativ bedömning av respektive investering och dokumenterar analysen. När data inte finns tillgänglig från bolaget kan estimat från tredjepartsleverantörer nyttjas. Förvaltaren är medveten om att dessa estimat inte alltid är korrekta och nyttjar därför dessa med försiktighet.

Inför en investering genomför förvaltaren en grundlig due diligence på varje bolag som fonden investerar i. I denna due diligence kontrolleras att bolaget inte är exkluderat samt bolagets efterlevnad av praxis för god bolagsstyrning. Förvaltaren kontrollerar och dokumenterar bolagets rapportering och policyer. Hållbarhetsrisker beaktas vid varje investeringsbeslut. För hållbara investeringar kontrollerar förvaltarens efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter. KPIer följs upp årligen och en analys av vilka negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt vilka hållbarhetsrisker som kan finnas med investeringen. Due diligence och årlig uppföljning dokumenteras i portföljförvaltningssystemet.

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna.

Fonden har inte valt något index för referensvärde.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Som en del av investeringsprocessen utvärderar förvaltaren varje investering för att säkerställa att den inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, inklusive klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden eller anställda. Denna bedömning tar hänsyn till investeringens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och säkerställer efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Arten och omfattningen av de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer kan variera beroende på investeringen branschtillhörighet, region, affärstyp och finansiellt instrument.

Förvaltaren utvärderar också om portföljbolaget har identifierat och hanterar negativa konsekvenser av investeringen. Bedömningen görs med hjälp av kvalitativ och kvantitativ information från investeringen samt från externa dataleverantörer.

Bedömningen av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer görs vid varje ny investering samt genom årlig uppföljning av respektive portföljbolag. Förvaltaren beaktar följande indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Investeringsobjektets växthusgasintensitet
 • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt avfall och radioaktivt avfall
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterad löneklyfta mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Förvaltaren utvärderar alla investeringar för att säkerställa efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

Portföljbolaget anses efterleva dessa sociala minimiskyddsåtgärder om det kan uppvisa policyer och processer vilka bedöms tillräckliga med hänsyn till verksamhetens storlek och karaktär. Förvaltaren gör en uppdaterad bedömning minst årligen på respektive hållbar investering.

Bedömningen av negativ påverkan samt efterlevnad av minimiskyddsåtgärder görs inför nya investeringar och genom årlig due diligence för respektive hållbar investering. Avvikelser hanteras i enlighet med förvaltarens strategier för engagemang.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Den finansiella produktens mål för hållbar investering syftar till att bidra till de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen) och Agenda 2030. Fonden har fyra hållbara investeringsmål vilka syftar till att bidra till uppfyllelsen av de Globala målen.

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling 2015 och är en handlingsplan för människor, planet och välstånd. Den syftar också till att stärka universell fred och frihet som ska uppnås till 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling (de Globala målen) och 169 mål som syftar till att stimulera åtgärder på områden med avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. De Globala målen inkluderar både miljömässiga och sociala mål och fonden kommer att bidra till att uppnå dessa mål genom sina investeringar.

Fondens hållbara investeringsmål, samt de Globala målen som respektive mål syftar att bidra till är följande:

 • Klimat och miljö
  Investeringen ska genom sina produkter eller tjänster bidra till minskad påverkan på klimatet, miljön och haven, samt ett hållbart jord- och skogsbruk. Investeringen kan även erbjuda produkter och tjänster som möjliggör för andra att minska klimat- och miljöpåverkan.
  Bidrar till Globala målen: 7, 12, 13, 14, 15
 • Hälsosamma och välmående samhällen
  Verksamheten ska erbjuda produkter eller tjänster som bidrar till ett välfungerande samhälle eller förbättringar i människors moderna vardag. Verksamheten kan även erbjuda livsmedel, tjänster och produkter inom hälsa, läkemedel eller medicinska hjälpmedel.
  Bidrar till Globala målen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 • Innovativa och hållbara lösningar
  Verksamheten ska erbjuda innovativa tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Investeringen kan även syfta till att stötta andra verksamheter i hållbarhetsomställningen. Verksamheten kan även främja produkter och tjänster som bidrar till resurseffektivitet och användning av hållbara material.
  Bidrar till Globala målen: 8, 9, 12, 13
 • Hållbara städer och infrastruktur
  Verksamheten ska tillhandahålla infrastruktur och fastigheter för det hållbara samhället. Investeringen kan även främja tjänster och produkter för hållbar renovering, underhåll och utveckling av fastigheter och infrastruktur. Investeringen kan även främja mobilitet.
  Bidrar till Globala målen: 7, 9, 11, 13

För att en investering ska anses vara hållbar ska den bidra till ett av de hållbara investeringsmålen samt till ett av de Globala mål som är kopplat till det hållbara investeringsmål. En hållbar investeringen får därutöver inte orsaka någon betydande skada på de hållbara investeringsmålen. Portföljbolaget måste även efterleva praxis för god bolagsstyrning, särskilt med avseende på sund styrning, relationer och ersättning till arbetstagare, och skatteefterlevnad.

Fonden gör hållbara investeringar med miljömål som inte kvalificerar sig som miljömässigt hållbara enligt EUs taxonomi. Dessa andra miljömål inkluderar investeringar i ekonomisk verksamhet som inte omfattas av EUs taxonomi eller investeringar som omfattas av taxonomin men där data inte är tillgängliga. För dessa investeringar gör förvaltaren en bedömning för att säkerställa att investeringen bidrar till ett miljömål inom ett av de hållbara investeringsmålen. En miljömässigt hållbar investering som inte omfattas av EUs taxonomi är en investering i ett bolag som erbjuder produkter eller tjänster som främjar eller möjliggör resurs- och energieffektivitet, innovativ råvaruanvändning, förhindrar utsläpp till luft, mark eller vatten eller på annat sätt bidrar till en minskad påverkan på klimatet eller miljön eller gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Förvaltaren har för avsikt att integrera hänsyn till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt EUs taxonomi. I nuläget är det dock inte möjligt att avgöra hur och i vilken utsträckning fondens investeringar är förenliga EUs kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Av denna anledning har fonden valt att den minsta andel hållbara investeringar förenliga med EUs taxonomi tillsvidare är noll.

Fonden gör även hållbara investeringar med sociala mål som bidrar till ett socialt perspektiv eller samhällsnytta. En investering med ett socialt mål bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller social sammanhållning, social integration, möjliggöra socialt utsatta grupper, utbildning och arbetsmarknad. Investeringen kan också bidra till ett mer robust, inkluderande och tillgängligt samhälle, eller syfta till att främja hälsa eller medicinsk utveckling.

Investeringsstrategi

Fonden har hållbara investeringar som mål där varje investering ska bidra till de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen) och Agenda 2030. Norron Sustainable Equity är en nordisk aktivt förvaltad aktiefond.

Hållbara investeringar är investeringar som (i) genom att tillhandahålla sina produkter eller tjänster bidrar till de Globala Målen och som sådant ett av fondens hållbara investeringsmål, (ii) inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, och (iii) följer praxis för god bolagsstyrning. För varje hållbar investering genomför förvaltaren en kvalitativ och kvantitativ bedömning av investeringens produkter, tjänster sams bolagsstyrning genom att använda både intern och extern data, samt använda de 169 delmålen som tillhör de 17 de Globala målen. För att avgöra om en investering bidrar till de Globala målen och ett av fondens hållbara investeringsmål gör förvaltaren en omfattande analys av varje investering. Bedömningen av varje investering ses över minst en gång per år.

För att undvika investeringar som riskerar att göra betydande skada på fondens hållbara investeringsmål, gör förvaltaren en riskbedömning av både kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

Förvaltaren tillämpar en aktiv investeringsfilosofi i sin strävan att skapa hållbara och ekonomiska värden för fondandelsägarna. Förvaltningsstrategin bygger på aktivt ägande där kontinuerlig dialog och engagemang upprätthålls med fondens innehav.

Förvaltaren gör en analys av respektive portföljbolag för att säkerställa efterlevnaden av praxis för god bolagsstyrning. Före investeringen utvärderar förvaltaren hur bolaget har en sund bolagsstuktur, har goda relationer till anställa och en marknadsmässig ersättning till personal, efterlever skatteregler och praxis för anti-korruption. Regelbundna undersökningar, due diligence och årlig uppföljning görs för varje investering.

Förvaltaren tillämpar exkludering och gör en negativ screening på alla innehav för att säkerställa att fonden inte investerar i branscher eller verksamheter som förvaltaren anser vara förknippade med betydande hållbarhetsrisker och som till sin natur skulle kunna riskera att göra betydande skada på fondens hållbara investeringsmål. Förvaltaren exkluderar verksamheter inom följande branscher:

– Pornografi
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Tobak
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Cannabis
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: 0 % av omsättningen

– Alkoholproduktion:
Produktion: max 5 % av omsättningen

– Kontroversiella vapen
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: 0 % av omsättningen

– Konventionella vapen
Produktion: max 5 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Kommersiell spelverksamhet (gambling)
Produktion: max 5 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Olja, gas och kol (fossila bränslen)
Utvinning: max 5% av omsättningen

Norron exkluderar även bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att det finns betydande risker för korruption eller ekonomisk brottslighet samt bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att internationella normer inte efterlevs.

Andel av investeringar

Alla fondens investeringar i aktier ska vara hållbara investeringar. Fonden måste minst placera 90% av fondens tillgångar i hållbara investeringar. Dessa investeringar ska bidra till fondens mål för hållbara investeringar.

Övervakning av mål för hållbar investering

Fondens investeringar görs i bolag som bidrar till uppnåendet av de Globala målen och Agenda 2030, och varje investering måste bidra till någon av de 17 målen. De hållbarhetsindikatorer som används för uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar mäts mot de 17 Globala målen, där var och en av investeringarna i fonden måste bidra till något av dessa 17 mål. Mätningen mot de 17 målen redovisas i portföljvikt som anses bidra till respektive mål

De indikatorer som används för att mäta fondens uppnående av hållbara investeringsmål är de 17 Globala målen:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Förvaltaren har för avsikt att integrera hänsyn till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt EUs taxonomi. I nuläget är det dock inte möjligt att avgöra hur och i vilken utsträckning fondens investeringar är förenliga EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Av denna anledning har fonden valt att den minsta andel hållbara investeringar förenliga med EUs taxonomi tillsvidare är noll.

Förvaltaren följer upp och mäter även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Följande indikatorer mäts och följs upp:

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Investeringsobjektets växthusgasintensitet
 • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt avfall och radioaktivt avfall
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterad löneklyfta mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)
 • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp
 • Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor

Metoder

Förvaltaren gör omfattande kvalitativ och kvantitativ analys av varje investering utifrån fondens hållbarhetsindikatorer för att bedöma och mäta hur fondens investeringar bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Förvaltaren använder sig av bindande element för alla investering som görs i fonden.

– Investeringen får inte vara exkluderad.

– Investeringarna måste bidra till ett av fondens hållbara investeringsmål: Klimat och miljö, Hälsosamma och välmående samhällen, Innovativa och hållbara lösningar samt Hållbara städer och infrastrukturer. För att uppnå fondens hållbara investeringsmål måste därför varje investering bidra till, eller möjliggöra, uppfyllandet av ett av de Globala målen.

– Investeringen får inte orsaka betydande skada för något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål och varje bolag måste följa praxis för god bolagsstyrning. Varje investering analyseras både före och under innehavsperioden.

– Förvaltaren tillämpar en intern watchlist för alla investeringar, som används för att följa upp och övervaka betydande hållbarhets- eller styrningsrelaterade incidenter i bolagen. Syftet med watchlist är att förhindra förvaltaren från att göra ytterligare investeringar i som är placerade på bevakningslistan.

Datakällor och databehandling

Förvaltaren nyttjar i första hand data från portföljbolagets års- och/eller hållbarhetsredovisning samt eventuellt kompletterande hållbarhetsformulär som bolaget publicerar. Förvaltaren nyttjar även data från det hållbarhetsformulär som Norron årligen skickar ut till alla portföljbolag som syftar till att samla in likvärdig data från alla investeringar.

För att följa upp investeringarnas klimatmål används Science Based Targets initiatives databas, och för att mäta andelen signatärer av Global Compact används Global Compacts databas.

Vid bedömningen av om en investering bidrar till något av fondens hållbara investeringsmål samt till något av de Globala målen görs en kvantitativ och kvalitativ analys av bolagets externa kommunikation samt annan offentlig information som finns tillgänglig om bolaget (såsom ratings, revisioner etc.).

För att säkra datakvaliteten nyttjar förvaltaren så långt det är möjligt data som tillhandahållits direkt från bolaget. I de fall bolaget inte tillhandahåller tillräcklig data kan estimat från tredjepartsleverantörer komma att användas, men estimat ska undvikas så långt det är möjligt. Hur stor andel av data som estimeras kommer skilja sig över tid. All datahantering sker i portföljförvaltningssystemet.

Begränsningar för metoder och data

En begränsning i metoden för att mäta och följa upp hur fondens investeringar inte orsakar betydande skada är att alla bolag inte publicerar all data som behövs för att göra en fullvärdig analys. Dessutom kan beräkningsgrunderna för bolagens rapportering skilja sig åt då det i nuläget inte finns en enhetlig standard för all data. Förvaltaren är medveten om denna begränsning och gör således en kvalitativ och kvantitativ bedömning av respektive investering och dokumenterar analysen. Denna analys kommer förenklas av att rapporteringsstandarder kommer börja gälla för flertalet av de bolag fonden investerar i de kommande åren. Förvaltaren bedömer dock att denna begränsning inte hindrar främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper i fonden, eller hindrar syftet att främja de Globala målen och Agenda 2030s uppfyllelse.

När data inte finns tillgänglig från bolaget kan estimat från tredjepartsleverantörer nyttjas. Förvaltaren är medveten om att dessa estimat inte alltid är korrekta och nyttjar därför dessa med försiktighet. Förvaltaren uppger alltid källan till den data som används i analysen och rapporteringen av data.

Due diligence

Inför en investering genomför förvaltaren en grundlig due diligence på varje bolag som fonden investerar i. Due diligence dokumenteras i portföljförvaltningssystemet. I denna due diligence kontrolleras att bolaget inte är exkluderat, bolagets efterlevnad av praxis för god bolagsstyrning bolagets efterlevnad av minimiskyddsåtgärder samt att investeringen inte orsakar betydande skada på klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden eller anställda. Förvaltaren kontrollerar och dokumenterar bolagets rapportering och policyer. Hållbarhetsrisker beaktas vid varje investeringsbeslut.

En årlig due diligence genomförs på alla investeringar, där en fördjupning görs av bolagets utveckling  på hållbarhetsområdet. Här kontrolleras bolagets hållbarhetsrapportering, strategier, mål och risker. Här följs även KPIer upp och en analys av vilka negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt vilka hållbarhetsrisker som kan finnas med investeringen. Även detta dokumenteras i portföljförvaltningssystemet.

Strategier för engagemang

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Ägarstrategin går ut på att följa en produktiv ägar- och förändringsstrategi och arbeta tillsammans med portföljbolagen där det kontinuerligt förs en dialog med de bolagen som fonden investerar i. På så vis kan förvaltaren följa upp och påverka portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det bidrar till att fonderna uppnår sina hållbarhetsegenskaper. Interaktion sker löpande genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, tredjepartsanalytiker, case studies samt genom att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor.

I förvaltningsuppdraget ingår det att företräda fonderna i ägarfrågor kopplat till aktieägandet i de bolag som fonden investerar i. Vid varje aktieägarengagemang åligger det förvaltaren att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse och skapa största möjliga hållbara och ekonomiska värde för dem.

Förvaltaren arbetar tillsammans med portföljbolagen och följer en vänlig ägar- och förändringsstrategi där det kontinuerligt förs en dialog med de bolag som vi investerar i. På så vis kan förvaltaren påverka och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det motsvarar de krav och förväntningar som fonden satt upp. Interaktion sker genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, möten med tredjepartsanalytiker, case studies samt att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Förvaltaren deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete.

Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas i en ESG-databas. På så vis kan vi på ett effektivt och överskådligt sätt följa upp bolagens hållbarhetsarbete och övervaka hållbarhetsriskerna samt huvudsakliga negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling i fonderna.

Bolag som fonden investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden. Analysen grundar sig på den information som vi löpande samlar in om bolagen samt på extern analys. I den löpande analysen beaktas hållbarhetsfaktorer både för enskilda investeringar och på en övergripande fondnivå. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper.

Om en incident sker i ett bolag som fonden är investerad ska en bedömning göras av incidentens allvarlighetsgrad:

 • Om incidenten är av mindre allvarlig karaktär ska incidenten dokumenteras för kännedom.
 • Om incidenten är betydande ska verksamheten kontaktas för uppföljning.
 • Om incidenten är av mycket allvarlig karaktär ska bolaget föras upp på Norrons ESG Watchlist tills att bolaget vidtagit åtgärder som styrker att incidenten åtgärdas och att styrning finns på plats för att liknande incidenter inte kommer ske igen. När ett bolag är satt på ESG watchlist får nya investeringar inte göras i bolaget. Om bolaget inte visar på tillräckliga åtgärder utifrån incidentens karaktär och omfattning, kan ett beslut fattas om att bolaget ej längre är investeringsbart.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Fondens mål för hållbara investeringar syftar till att bidra till de Globala och Agenda 2030. Fonden har fyra hållbara investeringsmål vilka syftar till att bidra till uppfyllelsen av de Globala målen. De Globala målen inkluderar både miljömässiga och sociala mål och fonden kommer att bidra till att uppnå dessa mål genom sina investeringar. Uppnåendet av målet för hållbar investering görs således genom att förvaltaren gör investeringar som ska bidra till de Globala målen och Agenda 2030s uppfyllelse.

Fonden har inte valt något index för referensvärde.