Skip to main content

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Norron Target

Senast ändrad 2022-12-30

Sammanfattning

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Norron Target är en nordisk multistrategifond med ett absolut avkastningsmål, och som främjar miljömässiga och sociala egenskaper. De miljömässiga och sociala egenskaperna främjas genom fondens investeringar i aktier och obligationer. Fonden kommer att som minst göra 40 % hållbara investeringar.

De hållbara investeringarna som fonden gör ska bidra till uppnåendet av Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen). Hållbara investeringar är investeringar som (i) genom att tillhandahålla produkter eller tjänster som bidrar till de Globala målen och till ett av fondens fem hållbara investeringsmål, (ii) inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, och (iii) följer praxis för god bolagsstyrning. De hållbara investeringsmålen är fonden investerar mot är: Klimat och miljö, Hälsosamma och välmående samhälle, Innovativa och hållbara lösningar, Hållbara städer och infrastruktur samt Hållbar finansiering.

Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att tillämpa negativ screening mot exkluderingskriterier samt genom aktiv förvaltning och ägarstrategi. Ägarstrategin för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper syftar till att få alla bolag som fonden investerar i att sätta klimatmål verifierade av Science Based Targets initiative, bli signatärer till Global Compact samt att bolaget redogör för väsentliga hållbarhetsrisker i sina års- och/eller hållbarhetsrapporter.

Förvaltaren tillämpar en aktiv investeringsfilosofi i sin strävan att skapa hållbara och ekonomiska värden för fondandelsägarna. Förvaltningsstrategin bygger på aktivt ägande där kontinuerlig dialog och engagemang upprätthålls med fondens innehav.

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av de miljömässiga och sociala egenskaperna:

 • Hållbara investeringar som bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen
 • Negativ screening av tillgångar
 • Aktiv förvaltning och ägarstrategi

Förvaltaren följer upp och mäter även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltaren nyttjar i första hand data från portföljbolagets års- och/eller hållbarhetsredovisning samt data från det hållbarhetsformulär som Norron årligen skickar ut till alla portföljbolag. För att följa upp investeringarnas klimatmål används Science Based Targets initiatives databas, och för att mäta andelen signatärer av Global Compact används Global Compacts databas. I de fall bolaget inte tillhandahåller tillräcklig data kan estimat från tredjepartsleverantörer komma att användas, men estimat ska undvikas så långt det är möjligt. All datahantering sker i portföljförvaltningssystemet.

Förvaltaren gör omfattande kvalitativ och kvantitativ analys av varje investering utifrån fondens hållbarhetsindikatorer för att bedöma och mäta hur fonden främjar de sociala och miljörelaterade egenskaperna. En begränsning i metoderna för att mäta och följa upp hur fonden främjar sociala och miljörelaterade egenskaper är att alla bolag inte publicerar all data som behövs för att göra en fullvärdig analys. Dessutom kan beräkningsgrunderna för bolagens rapportering skilja sig åt då det i nuläget inte finns en enhetlig standard för all data. Förvaltaren är medveten om denna begränsning och gör således en kvalitativ och kvantitativ bedömning av respektive investering och dokumenterar analysen. När data inte finns tillgänglig från bolaget kan estimat från tredjepartsleverantörer nyttjas. Förvaltaren är medveten om att dessa estimat inte alltid är korrekta och nyttjar därför dessa med försiktighet.

Inför en investering genomför förvaltaren en grundlig due diligence på varje bolag som fonden investerar i. I denna due diligence kontrolleras att bolaget inte är exkluderat samt bolagets efterlevnad av praxis för god bolagsstyrning. Förvaltaren kontrollerar och dokumenterar bolagets rapportering och policyer. Hållbarhetsrisker beaktas vid varje investeringsbeslut. För hållbara investeringar kontrollerar förvaltarens efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter. KPIer följs upp årligen och en analys av vilka negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt vilka hållbarhetsrisker som kan finnas med investeringen. Due diligence och årlig uppföljning dokumenteras i portföljförvaltningssystemet.

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna.

Inga mål för hållbar investering

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden kommer att som minst göra 40 % hållbara investeringar.

Fonden har för avsikt att delvis göra hållbara investeringar med både sociala och miljömässiga investeringsmål. Den finansiella produktens mål för hållbar investering syftar till att bidra till de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen) och Agenda 2030. Fonden har fem hållbara investeringsmål vilka syftar till att bidra till uppfyllelsen av de Globala målen.

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling 2015 och är en handlingsplan för människor, planet och välstånd. Den syftar också till att stärka universell fred och frihet som ska uppnås till 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling (de Globala målen) och 169 mål som syftar till att stimulera åtgärder på områden med avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. De Globala målen inkluderar både miljömässiga och sociala mål och fonden kommer att bidra till att uppnå dessa mål genom sina investeringar.

Fonden har fem hållbara investeringsmål vilka är baserade på och syftar till att bidra till de 17 Globala målen för hållbar utveckling (vidare de Globala målen) och Agenda 2030.

Fondens hållbara investeringsmål, samt de Globala målen som respektive mål syftar att bidra till är följande:

 • Klimat och miljö
  Investeringen ska genom sina produkter eller tjänster bidra till minskad påverkan på klimatet, miljön och haven, samt ett hållbart jord- och skogsbruk. Investeringen kan även erbjuda produkter och tjänster som möjliggör för andra att minska klimat- och miljöpåverkan.
  Bidrar till Globala målen: 7, 12, 13, 14, 15
 • Hälsosamma och välmående samhällen
  Verksamheten ska erbjuda produkter eller tjänster som bidrar till ett välfungerande samhälle eller förbättringar i människors moderna vardag. Verksamheten kan även erbjuda livsmedel, tjänster och produkter inom hälsa, läkemedel eller medicinska hjälpmedel.
  Bidrar till Globala målen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 • Innovativa och hållbara lösningar
  Verksamheten ska erbjuda innovativa tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Investeringen kan även syfta till att stötta andra verksamheter i hållbarhetsomställningen. Verksamheten kan även främja produkter och tjänster som bidrar till resurseffektivitet och användning av hållbara material.
  Bidrar till Globala målen: 8, 9, 12, 13
 • Hållbara städer och infrastruktur
  Verksamheten ska tillhandahålla infrastruktur och fastigheter för det hållbara samhället. Investeringen kan även främja tjänster och produkter för hållbar renovering, underhåll och utveckling av fastigheter och infrastruktur. Investeringen kan även främja mobilitet.
  Bidrar till Globala målen: 7, 9, 11, 13
 • Hållbar finansiering
  Verksamheten ska tillhandahålla hållbara tjänster inom bank och finansiering. Verksamheten kan även erbjuda försäkringar. Investeringen kan även bidra till hållbara betalningslösningar och kredittjänster.
  Bidrar till Globala målen: 1, 8, 16, 17

För att en investering ska anses vara hållbar ska den bidra till ett av de hållbara investeringsmålen samt till ett av de Globala mål som är kopplat till det hållbara investeringsmål. En hållbar investeringen får därutöver inte orsaka någon betydande skada på de hållbara investeringsmålen. Portföljbolaget måste även efterleva praxis för god bolagsstyrning, särskilt med avseende på sund styrning, relationer och ersättning till arbetstagare, och skatteefterlevnad.

Fonden gör hållbara investeringar med miljömål som inte kvalificerar sig som miljömässigt hållbara enligt EUs taxonomi. Dessa andra miljömål inkluderar investeringar i ekonomisk verksamhet som inte omfattas av EUs taxonomi eller investeringar som omfattas av taxonomin men där data inte är tillgängliga. För dessa investeringar gör förvaltaren en bedömning för att säkerställa att investeringen bidrar till ett miljömål inom ett av de hållbara investeringsmålen. En miljömässigt hållbar investering som inte omfattas av EUs taxonomi är en investering i ett bolag som erbjuder produkter eller tjänster som främjar eller möjliggör resurs- och energieffektivitet, innovativ råvaruanvändning, förhindrar utsläpp till luft, mark eller vatten eller på annat sätt bidrar till en minskad påverkan på klimatet eller miljön eller gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Förvaltaren har för avsikt att integrera hänsyn till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt EUs taxonomi. I nuläget är det dock inte möjligt att avgöra hur och i vilken utsträckning fondens investeringar är förenliga EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Av denna anledning har fonden valt att den minsta andel hållbara investeringar förenliga med EUs taxonomi tillsvidare är noll.

Fonden gör även hållbara investeringar med sociala mål som bidrar till ett socialt perspektiv eller samhällsnytta. En investering med ett socialt mål bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller social sammanhållning, social integration, möjliggöra socialt utsatta grupper, utbildning och arbetsmarknad. Investeringen kan också bidra till ett mer robust, inkluderande och tillgängligt samhälle, eller syfta till att främja hälsa eller medicinsk utveckling.

Förvaltaren bedömer varje hållbar investerings negativa inverkan på de hållbara investeringsmålen för att säkerställa att varje hållbar investering inte orsakar betydande skada på klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden eller anställda. Arten och omfattningen av den negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer kan variera beroende på branschtillhörighet, region, affärstyp och finansiellt instrument. Förvaltaren utvärderar också huruvida det investerade företaget har identifierat och hanterar sina sektor- och företagsspecifika negativa påverkan. Bedömningen görs med hjälp av kvalitativ och kvantitativ information från portföljbolaget samt externa dataleverantörer.

Som en del av investeringsprocessen bedömer förvaltaren varje hållbar investerings negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer för att säkerställa att de underliggande investeringarna inte orsakar betydande skada på de hållbara investeringsmålen. Förvaltaren gör en bedömning för att säkerställa att den hållbara investeringen inte orsakar betydande skada på klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden eller anställda. Omfattningen och karaktären av den negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer kan variera beroende på branschtillhörighet, region, affärstyp och finansiellt instrument. Förvaltaren utvärderar också huruvida portföljbolaget har identifierat och hanterar sina sektor- och företagsspecifika negativa effekter. Bedömningen görs med hjälp av kvalitativ och kvantitativ information från portföljbolaget samt externa dataleverantörer.

Bedömningen huruvida den hållbara investeringen bedöms inte orsaka betydande skada på de hållbara investeringsmålen görs inför nya investeringar och genom årliga granskningar för att följa upp investeringarna. Avvikelser hanteras i enlighet med Norrons principer för aktieägarengagemang.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Förvaltaren beaktar följande indikatorer:

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Investeringsobjektets växthusgasintensitet
 • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt avfall och radioaktivt avfall
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterad löneklyfta mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Förvaltaren har även identifierat två andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vilka fonden beaktar:

 • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp
 • Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor

Förvaltaren utvärderar varje hållbar investering för att säkerställa efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

Portföljbolaget anses efterleva dessa sociala minimiskyddsåtgärder om det kan uppvisa policyer och processer vilka bedöms tillräckliga med hänsyn till verksamhetens storlek och karaktär. Förvaltaren gör en uppdaterad bedömning minst årligen på respektive hållbar investering.

Bedömningen av negativ påverkan samt efterlevnad av minimiskyddsåtgärder görs inför nya investeringar och genom årlig due diligence för respektive hållbar investering. Avvikelser hanteras i enlighet med förvaltarens strategier för engagemang.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar både miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljömässiga och sociala egenskaperna främjas genom fondens investeringar i aktier. För att uppnå de miljömässiga och sociala egenskaperna kommer fonden delvis att göra hållbara investeringar mot fem hållbarhetsmål vilka baseras på de Globala målen. Fonden kommer för alla innehav att använda av negativ screening och exkludera de sektorer som förvaltaren anser ha betydande hållbarhetsrisker samt genom att tillämpa en aktiv förvaltningsfilosofi och -strategi med avseende på hållbarhetsfaktorer. Fondens hållbarhetsarbete syftar till främja de Globala målen och Agenda 2030, som innehåller både sociala och miljömässiga egenskaper.

De miljömässiga och sociala egenskaperna främjas på följande sätt:

 • Delvis göra hållbara investeringar som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030
  Fonden avser att delvis göra hållbara investeringar som bidrar till uppnåendet av Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Hållbara investeringar är investeringar som (i) genom att tillhandahålla produkter eller tjänster som bidrar till de Globala Målen och till ett av fondens fem hållbara investeringsmål, (ii) inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, och ( iii) följer praxis för god bolagsstyrning. De hållbara investeringsmålen är: Klimat och miljö, Hälsosamma och välmående samhällen, Innovativa och hållbara lösningar, Hållbara städer och infrastruktur samt Hållbar finansiering.
 • Negativ screening
  Fonden använder negativ screening av tillgångar för att utesluta branscher från investeringsuniversumet som förvaltaren anser vara förknippade med särskilt höga hållbarhetsrisker och till sin natur skulle riskera att orsaka betydande skada på Agenda 2030.
 • Aktiv förvaltning och ägarstrategi
  Förvaltaren uppmuntrar företag som fonden investerar i att (i) bli signatärer och anpassa sin verksamhet till FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och anti-korruption, (ii) åta sig att sätta mål om minskade klimatutsläpp i enlighet med Science Based Targets initiative, och (iii) redogöra för väsentliga hållbarhetsrisker i sina års- och/eller hållbarhetsrapporter. Förvaltaren har som mål att över tiden öka andelen investeringar som uppfyller alla dessa egenskaper.

Investeringsstrategi

Norron Target är en nordisk multistrategifond med ett absolut avkastningsmål.

De miljömässiga och sociala egenskaperna främjas genom fondens investeringar i aktier och obligationer. För att uppnå de miljömässiga och sociala egenskaperna avser fonden att (i) delvis göra hållbara investeringar inom de hållbara investeringsmålen som är inriktade på de Globala målen, (ii) använda negativ screening av tillgångar genom att utesluta industrier från investeringsuniversumet som förvaltaren anser att vara förknippad med avsevärt höga hållbarhetsrisker och till sin natur riskera att orsaka betydande skada på Agenda 2030, och (iii) tillämpa en aktiv förvaltningsfilosofi och ägarstrategi med hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

Hållbara investeringar är investeringar som (i) genom att tillhandahålla sina produkter eller tjänster bidrar till de Globala Målen och som sådant ett av fondens hållbara investeringsmål, (ii) inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål, och (iii) följer praxis för god bolagsstyrning. För varje hållbar investering genomför förvaltaren en kvalitativ och kvantitativ bedömning av investeringens produkter, tjänster sams bolagsstyrning genom att använda både intern och extern data, samt använda de 169 delmålen som tillhör de 17 de Globala målen. För att avgöra om en investering bidrar till de Globala målen och ett av fondens hållbara investeringsmål gör förvaltaren en omfattande analys av varje investering. Bedömningen av varje investering ses över minst en gång per år.

Förvaltaren tillämpar en aktiv investeringsfilosofi i sin strävan att skapa hållbara och ekonomiska värden för fondandelsägarna. Förvaltningsstrategin bygger på aktivt ägande där kontinuerlig dialog och engagemang upprätthålls med fondens innehav. Dialog och engagemang genomförs med fokus på kärninnehav, i syfte att påverka bolagen i frågor om hållbarhet och bolagsstyrning. Förvaltaren uppmuntrar de bolagen i att underteckna FN:s Global Compact, sätta upp mål för minskade klimatutsläpp i linje med Science Based Targets initiative och rapportera bolagets väsentliga hållbarhetsrisker i årsrapporten.

Förvaltaren har som övergripande mål om att andelen av investeringar som möter alla dessa egenskaper ska öka över tid.

Förvaltaren gör en analys av respektive portföljbolag för att säkerställa efterlevnaden av praxis för god bolagsstyrning. Före investeringen utvärderar förvaltaren hur bolaget har en sund bolagsstuktur, har goda relationer till anställa och en marknadsmässig ersättning till personal, efterlever skatteregler och praxis för anti-korruption. Regelbundna undersökningar, due diligence och årlig uppföljning görs för varje investering.

Fondens exkluderingskriterier är följande:

– Pornografi
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Tobak
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Cannabis
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: 0 % av omsättningen

– Alkoholproduktion:
Produktion: max 5 % av omsättningen

– Kontroversiella vapen
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: 0 % av omsättningen

– Konventionella vapen
Produktion: max 5 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Kommersiell spelverksamhet (gambling)
Produktion: max 5 % av omsättningen
Distribution: max 5 % av omsättningen

– Olja, gas och kol (fossila bränslen)
Utvinning: max 5% av omsättningen

Norron exkluderar även bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att det finns betydande risker för korruption eller ekonomisk brottslighet samt bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att internationella normer inte efterlevs.

Andel av investeringar

Minst 80 % av fondens investeringar ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. 40 % av dessa investeringar ska vara hållbara investeringar med ett socialt eller miljömässigt investeringsmål.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av de miljömässiga och sociala egenskaperna:

 • Hållbara investeringar som bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen
 • Negativ screening av tillgångar
 • Aktiv förvaltning och ägarstrategi

Förvaltaren har för avsikt att integrera hänsyn till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt EUs taxonomi. I nuläget är det dock inte möjligt att avgöra hur och i vilken utsträckning fondens investeringar är förenliga EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Av denna anledning har fonden valt att den minsta andel hållbara investeringar förenliga med EUs taxonomi tillsvidare är noll.

Förvaltaren följer upp och mäter även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Följande indikatorer mäts och följs upp:

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Investeringsobjektets växthusgasintensitet
 • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 • Utsläpp till vatten
 • Farligt avfall och radioaktivt avfall
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterad löneklyfta mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)
 • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp
 • Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor

Metoder

Förvaltaren gör omfattande kvalitativ och kvantitativ analys av varje investering utifrån fondens hållbarhetsindikatorer för att bedöma och mäta hur fonden främjar de sociala och miljörelaterade egenskaperna.

 • Hållbara investeringar som bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen
  Förvaltaren mäter andelen av fondens totala nettotillgångar som investeras i hållbara investeringar, fördelningen mellan de fem hållbara investeringsmålen och andelen miljömål och sociala mål.  Varje hållbar investering måste bidra till ett av de Globala målen. Förvaltaren använder därför de 17 målen som indikatorer för att mäta bidraget till de hållbara investeringsmålen. Minsta andel av hållbara investeringar som bidrar till miljömässiga och sociala mål kommer inte att vara mindre än 10 % av fondens totala nettotillgångar.
 • Negativ screening av tillgångar
  Fondens investeringar granskas regelbundet för att säkerställa överensstämmelse med exkluderingskriterierna. Indikatorerna som används är de tröskelvärden som förvaltaren har satt upp i exkluderingskriterierna vilka kontrolleras för varje innehav.
 • Aktiv förvaltning och ägarstrategi
  De indikatorer som används för att mäta strategin för aktieägarengagemang är andelen av fondens investeringar som har (i) har undertecknat FN:s Global Compact, (ii) har satt upp utsläppsminskningsmål godkända av Science Based Targets initiativ, och (iii) rapporterar väsentliga hållbarhetsrisker i sina årliga och/eller hållbarhetsrapporter.

Datakällor och databehandling

Förvaltaren nyttjar i första hand data från portföljbolagets års- och/eller hållbarhetsredovisning samt eventuellt kompletterande hållbarhetsformulär som bolaget publicerar. Förvaltaren nyttjar även data från det hållbarhetsformulär som Norron årligen skickar ut till alla portföljbolag som syftar till att samla in likvärdig data från alla investeringar.

För att följa upp investeringarnas klimatmål används Science Based Targets initiatives databas, och för att mäta andelen signatärer av Global Compact används Global Compacts databas.

Vid bedömningen av om en investering bidrar till något av fondens hållbara investeringsmål samt till något av de Globala målen görs en kvantitativ och kvalitativ analys av bolagets externa kommunikation samt annan offentlig information som finns tillgänglig om bolaget (såsom ratings, revisioner etc.).

För att säkra datakvaliteten nyttjar förvaltaren så långt det är möjligt data som tillhandahållits direkt från bolaget. I de fall bolaget inte tillhandahåller tillräcklig data kan estimat från tredjepartsleverantörer komma att användas, men estimat ska undvikas så långt det är möjligt. Hur stor andel av data som estimeras kommer skilja sig över tid. All datahantering sker i portföljförvaltningssystemet.

Begränsningar för metoder och data

En begränsning i metoden för att mäta och följa upp hur fonden främjar sociala och miljörelaterade egenskaper är att alla bolag inte publicerar all data som behövs för att göra en fullvärdig analys. Dessutom kan beräkningsgrunderna för bolagens rapportering skilja sig åt då det i nuläget inte finns en enhetlig standard för all data. Förvaltaren är medveten om denna begränsning och gör således en kvalitativ och kvantitativ bedömning av respektive investering och dokumenterar analysen. Denna analys kommer förenklas av att rapporteringsstandarder kommer börja gälla för flertalet av de bolag fonden investerar i de kommande åren. Förvaltaren bedömer dock att denna begränsning inte hindrar främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper i fonden, eller hindrar syftet att främja de Globala målen och Agenda 2030s uppfyllelse.

När data inte finns tillgänglig från bolaget kan estimat från tredjepartsleverantörer nyttjas. Förvaltaren är medveten om att dessa estimat inte alltid är korrekta och nyttjar därför dessa med försiktighet. Förvaltaren uppger alltid källan till den data som används i analysen och rapporteringen av data.

Due diligence

Inför en investering genomför förvaltaren en grundlig due diligence på varje bolag som fonden investerar i. Due diligence dokumenteras i portföljförvaltningssystemet. I denna due diligence kontrolleras att bolaget inte är exkluderat samt bolagets efterlevnad av praxis för god bolagsstyrning. Förvaltaren kontrollerar och dokumenterar bolagets rapportering och policyer. Hållbarhetsrisker beaktas vid varje investeringsbeslut.

För hållbara investeringar kontrolleras även bolagets efterlevnad av minimiskyddsåtgärder samt att investeringen inte orsakar betydande skada på klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden eller anställda.

En årlig due diligence genomförs på alla investeringar, där en fördjupning görs av bolagets utveckling  på hållbarhetsområdet. Här kontrolleras bolagets hållbarhetsrapportering, strategier, mål och risker. Här följs även KPIer upp och en analys av vilka negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt vilka hållbarhetsrisker som kan finnas med investeringen. Även detta dokumenteras i portföljförvaltningssystemet.

Strategier för engagemang

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsfilosofi i syfte att kunna generera största möjliga hållbara och ekonomiska värdeskapande till fondandelsägarna. Ägarstrategin går ut på att följa en produktiv ägar- och förändringsstrategi och arbeta tillsammans med portföljbolagen där det kontinuerligt förs en dialog med de bolagen som fonden investerar i. På så vis kan förvaltaren följa upp och påverka portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det bidrar till att fonderna uppnår sina hållbarhetsegenskaper. Interaktion sker löpande genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, tredjepartsanalytiker, case studies samt genom att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor.

I förvaltningsuppdraget ingår det att företräda fonderna i ägarfrågor kopplat till aktieägandet i de bolag som fonden investerar i. Vid varje aktieägarengagemang åligger det förvaltaren att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse och skapa största möjliga hållbara och ekonomiska värde för dem.

Förvaltaren arbetar tillsammans med portföljbolagen och följer en vänlig ägar- och förändringsstrategi där det kontinuerligt förs en dialog med de bolag som vi investerar i. På så vis kan förvaltaren påverka och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete så att det motsvarar de krav och förväntningar som fonden satt upp. Interaktion sker genom möten med bolagsrepresentanter, konferenser och workshops, möten med tredjepartsanalytiker, case studies samt att rösta på bolagsstämmor i viktiga frågor. Förvaltaren deltar även i olika sammankomster för att öka kunskapen och förståelsen för portföljbolagens hållbarhetsarbete.

Norron har en process för hur arbetet med portföljbolagen ska struktureras. Denna inkluderar bland annat att samla information om bolag, dokumentera bolagsinteraktion, screena fonderna mot hållbarhetsfaktorer, hantera incidenter i portföljbolag samt utforma intern hållbarhetsanalys. All hållbarhetsdata som vi har om bolag samlas i en ESG-databas. På så vis kan vi på ett effektivt och överskådligt sätt följa upp bolagens hållbarhetsarbete och övervaka hållbarhetsriskerna samt huvudsakliga negativa konsekvenserna för en hållbar utveckling i fonderna.

Bolag som fonden investerar i analyseras förutom inför investering även under investeringsperioden. Analysen grundar sig på den information som vi löpande samlar in om bolagen samt på extern analys. I den löpande analysen beaktas hållbarhetsfaktorer både för enskilda investeringar och på en övergripande fondnivå. Analysen ligger sedan till grund för huruvida en investering ska fortgå eller avvecklas samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå fondens hållbarhetsegenskaper.

Om en incident sker i ett bolag som fonden är investerad ska en bedömning göras av incidentens allvarlighetsgrad:

 • Om incidenten är av mindre allvarlig karaktär ska incidenten dokumenteras för kännedom.
 • Om incidenten är betydande ska verksamheten kontaktas för uppföljning.
 • Om incidenten är av mycket allvarlig karaktär ska bolaget föras upp på Norrons ESG Watchlist tills att bolaget vidtagit åtgärder som styrker att incidenten åtgärdas och att styrning finns på plats för att liknande incidenter inte kommer ske igen. När ett bolag är satt på ESG watchlist får nya investeringar inte göras i bolaget. Om bolaget inte visar på tillräckliga åtgärder utifrån incidentens karaktär och omfattning, kan ett beslut fattas om att bolaget ej längre är investeringsbart.