Skip to main content

Vinster ger vinster

By november 15, 2013juni 5th, 2018Marknadskommentarer

För att delvis följa upp temat på förra månadens marknadskommentar, i vilken jag fokuserade på förändringar i den implicita aktieriskpremien och de konsekvenser för multipelexpansion/-kontraktion, som sådana förändringar medför, har jag denna månad valt att studera vilka bolag som drivit denna expansion. För enkelhetens skull har vi valt att enbart titta på förändringar i OMX-index i Sverige. För att förstå (och ta position) in i 2014 för en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaderna, kan det vara av intresse att vara på det klara med vilka bolag som inte erhållit multipelexpansion och skälen till detta. I den något omfattande tabellen nedan har jag räknat ut vilka bolag som drivit P/E-talsexpansionen hittills under 2013. Andelen av expansionen är viktad efter börsvärde vid de två jämförelsepunkterna 1/1-2013 och 1/11-2013.

OMX Index Company % Change in ”weighted P/E” Share of index (OMX) multiple expansion P/E 12m fwd 2013-01-01 P/E 12m fwd 2013-11-01 Delta Multiple change Change in 2013 EPS Performance 1/1-1/11-2013
H&M 22% 36% 13,7 14,5 0,7 -6% 24%
Nordea Bank 36% 20% 10,5 12,2 1,8 -1% 35%
Swedbank 60% 18% 15,3 15,4 0,1 9% 33%
Assa Abloy 37% 12% 11,3 14,0 2,7 -4% 32%
SHB 29% 11% 8,2 11,1 2,9 2% 27%
SEB 38% 11% 15,5 16,2 0,7 17% 42%
TeliaSonera 22% 11% 13,9 14,0 0,1 0% 22%
SCA 30% 9% 10,8 12,8 2,0 -6% 31%
ABB 32% 7% 10,1 11,5 1,4 -3% 22%
SSAB 121% 7% 23,8 22,5 -1,3 -170% -25%
Ericsson 10% 7% 16,4 56,6 40,3 -12% 19%
MTG 81% 3% 12,8 13,8 1,0 -8% 54%
Nokia 94% 2% 9,4 12,4 2,9 -198% 96%
Volvo 6% 2% 35,9 34,1 -1,8 -59% -8%
Securitas 31% 2% 11,2 11,8 0,6 0% 29%
AstraZeneca 11% 1% 51,2 28,7 -22,4 -11% 12%
Skanska 8% 1% 20,0 23,0 3,1 3% 18%
Investor -1% 0% 10,1 16,8 6,7 48% 23%
Tele2 -5% -1% 13,6 14,6 1,0 -69% -33%
Boliden -16% -1% 14,9 15,5 0,6 -59% -25%
Alfa Laval -7% -2% 15,8 18,9 3,2 -4% 7%
Atlas Copco -10% -2% 10,0 12,0 2,0 -11% 0%
Electrolux -17% -2% 14,6 16,9 2,3 -39% -8%
Swedish Match -15% -2% 13,2 13,0 -0,2 -11% -2%
SKF -12% -3% 13,5 13,3 -0,2 -17% -5%
Skania -20% -4% 10,7 14,9 4,1 -17% -6%
Getinge -20% -4% 9,0 10,6 1,7 -22% -7%
Atlas Copco -11% -6% 13,5 14,9 1,4 -11% -0%
Lundin Petroleum -27% -11% 16,7 16,9 0,2 -39% -10%
Sandvik -31% -13% 10,0 11,7 1,7 -27% -18%
OMX 100% 13,5 15,0 1,5

Den rödmarkerade kolumnen är sorterad efter de som haft störst påverkan på multipelexpansionen på OMX-index. Den översta grafen till höger visar de fem bolag som ”bidragit” mest och de fem som ”motverkat” expansionen mest. Jag har använt vinsterna 12 månader framåt, både vid den första tidpunkten (2013-01-01) och den senare (2013-11-01).

Som vi visat i förra månadens kommentarer har vinstera på indexnivå stått stilla (rullande 12 månaders förändring), de sista 2 åren. Detta har emellertid inte varit fallet om vi går ner och tittar på bolagsnivå. Enkelt uttryckt kan man säga att vinstrevideringstrenden för bank varit positivt under i princip hela 2013, det motsatta gäller dock för verkstadsbolagen, som sett gradvisa nedjusteringar under hela 2013. Vinstrevideringsindex för bankvinsterna (NDA, Swedbank, SHB, SEB, DNB) är upp med 10% för 2013 och 2014, sedan 1/1-2013.

Motsvarande index för verkstadsbolagen (Atlas Copco, SKF, Sandvik, Volvo, Trelleborg) är ned med nästan 25 procent under samma period. Om 2013 har handlat om att fånga den positiva omvärderingen av baksektorn, så bör 2014 handla om stabiliserande eller stigande verkstadsvinster, annars har nog Stockholmsbörsen svårt att fortsätta sin positiva utveckling.

norron

norron

norron

Det tydliga sambandet mellan stigande vinster och multipelexpansion visas i grafen nedan, då jag inkluderar vinstrevideringarna med multipel-expansionsberäkningarna. Börsuppgången vi hittills bevittnat kan därmed sägas bero på 1) fallande riskpremie (se marknads-kommentarer Oktober) och 2) positiv vinstrevideringstrend i bankerna. Internt kommer vi ägna mycket arbete kring vad som krävs för att vända trenden för verkstads-bolagen. Sektorn påverkas mycket av om konjunktur-återhämtningen drivs av investeringar eller konsumtion. Där utöver påverkas vissa i stor utsträckning av den starka kronan.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Leave a Reply